Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1101-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7 (7-7) от 29.09.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявано от Катя Колева Келевска - председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 845-НС от 4 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляваща сдружението, в полза на 30 (тридесет) лица - представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 7 (7-7) от 29.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 30 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Велина Чавдарова Данчева
2. Мария Михайлова Михайлова
3. Христо Костадинов Джуров
4. Ксения Иванова Маразова
5. Елена Иванова Маразова
6. Николай Кирилов Петров
7. Веселинка Дулева Димитрова
8. Виктория Петрова Танева
9. Емил Павлов Йорданов
10. Илияна Димитрова Симеонова
11. Иван Христов Саватов
12. Сийка Иванова Иванова
13. Ивелина Иванова Велкова
14. Стефка Василева Поповска
15. Борис Стоянов Иванов
16. Милка Колева Димова
17. Пенка Борисова Пенчева
18. Филияна Андреева Петкова
19. Гинка Кирилова Илиева-Балъкова
20. Николай Георгиев Коцев
21. Галина Димитрова Рачева
22. Седефка Димитрова Любомирска
23. Румен Веселинов Василев
24. Красимира Тенева Тенева
25. Иван Пенчев Георгиев
26. Стефан Антонов Станков
27. Кристина Димитрова Димитрова
28. Михаела Петкова Тюфекчиева
29. Симона Димитрова Йорданова
30. Живко Недялков Георгиев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения