Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1100-МИ
София, 10 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

В Централната избирателна комисия е постъпило искане с вх. № МИ-11-6 от 10.02.2022 г. от Нели Славова - упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промени в състава на ОИК – Тунджа. Предлага се на мястото на Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова – секретар на ОИК, да бъде назначена Силвия Петкова Лафчиева-Михалева – досегашен член на ОИК, а за член на ОИК да бъде назначена Мария Димитрова Попова.

Към предложението са приложени: заповед на министър-председателя № КВ-224/03.02.2022 г. за назначаване на Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова за заместник областен управител на област Ямбол, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мария Димитрова Попова и пълномощно на Нели Славова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Тунджа, област Ямбол, Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Тунджа, област Ямбол, Силвия Петкова Лафчиева-Михалева, ЕГН ..., досегашен член на ОИК и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Тунджа, област Ямбол, Мария Димитрова Попова, ЕГН ....

На назначените секретар и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам.-председател: Емил Войнов 

Зам.-председател: Димитър Димитров


ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения