Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 110-НС
София, 24 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 1, 7 и 11, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2, чл. 130, т. 2, буква „а“, чл. 131, чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 2, чл. 153 – 155 във връзка с чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. За изборите за народни представители могат да се създават инициативни комитети на територията на съответния изборен район за издигане на независими кандидати за народни представители.

ІІ. Депозит за участие в изборите

2. За участие в изборите за народни представители инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по сметка на ЦИК, открита в Българска народна банка.

Банковата сметка е обявена на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

3. ЦИК в 7-дневен срок от обявяване на окончателните резултати от изборите за народни представители с решение възстановява депозита на инициативни комитети, чиито кандидати са получили действителни гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота.

IIІ. Регистрация на инициативните комитети

4. За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.

5. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

6. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

7. Инициативният комитет се регистрира в РИК, като представя  заявление за регистрация (Приложение № 58-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от  17.00 ч. на 31 май  2021 г. (40 дни преди изборния ден).

8. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

9. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

10. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 60-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

г) банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

11. Районната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 31.05.2021 г. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в посочения срок, РИК отказва регистрация.

12. Отказът за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 ИК.

Когато ЦИК или съдът отмени решението за отказ за регистрация, РИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 08.06. 2021 г. (32 дни преди изборния ден).

IV. Уведомяване на Централната избирателна комисия

13. Районните избирателни комисии незабавно след приключване на регистрацията на инициативните комитети изпращат на ЦИК:

а) списък на регистрираните инициативни комитети;

б) информация за заличените инициативни комитети.

V. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

14. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 8 юни 2021 г. (32 дни преди изборния ден). Заличаването се извършва чрез заявление  до РИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет (Приложение № 59-НС от изборните книжа). Към заявлението се прилага решението на инициативния комитет за заличаване на регистрацията.

15. Районната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК.

16. Депозитът по чл. 129, ал. 1 ИК се възстановява в 7-дневен срок от  влизането в сила на решението на РИК по т. 15.

VI. Срок за регистрация

17. Районните избирателни комисии незабавно след назначаването си приемат решение, с което определят срока за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден, като крайният срок е 17.00 ч. на 31 май 2021 г. (40 дни преди изборния ден).

18. За регистрация на всеки инициативен комитет РИК приема отделно решение. Решенията се вписват незабавно в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители (Приложение № 61-НС от изборните книжа) и в публичния регистър на инициативните комитети (Приложение № 62-НС от изборните книжа).

19. Районната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители (Приложение № 63-НС от изборните книжа).

20. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по ИК с изключение на посочените в т. 10, буква „б“ от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения