Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1094-МИ
София, 1 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Росица Дейстанова Стефанова срещу Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветанов като независим кандидат за кмет на кметство Лесново в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, на 27.02.2022 г.

В Централната избирателна комисия, по електронната поща от ОИК – Елин Пелин е постъпила жалба, регистрирана в ЦИК под № ЧМИ-15-9/31.01.2022 г., от Росица Дейстанова Стефанова срещу Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветанов като независим кандидат за кмет на кметство Лесново в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, на 27.02.2022 г. Към жалбата ОИК – Елин Пелин, е представила по имейл в цялост преписката по оспорваното решение.

Жалбата е подадена от Росица Дейстанова Стефанова като председател на инициативен комитет, издигащ кандидатурата на Таня Емилова Иванова за участие в частични избори за кмет на кметство Лесново на 27.02.2022 г. С жалбата се излагат доводи за допуснато нарушение в Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, като се твърди, че част от лицата, членове на регистрирания с обжалваното решение инициативен комитет, не отговарят на условията на член 151, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс. Жалбата е адресирана до председателя на ОИК – Елин Пелин, като в петитума й се изисква от ОИК да вземе компетентно решение. Жалбата е препратена по компетентност от ОИК – Елин Пелин, към Централната избирателна комисия.

Производството е по чл. 88, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, както и с изложеното в жалбата, намира същата, макар и подадена в срок, срещу подлежащ на обжалване акт, за недопустима поради липсата на материален и правен интерес у жалбоподателя от обжалването на Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, по следните съображения:

За да е допустимо обжалването на решението на Общинската избирателна комисия – Елин Пелин, следва за жалбоподателя Росица Дейстанова Стефанова да е налице правен интерес от подаването на жалба – абсолютна процесуална предпоставка за разглеждането й по същество.

След като жалбоподателят нито в лично качество, нито като представляващ (председател) инициативен комитет, който не е пряк адресат на обжалвания акт, той няма законово защитен правен интерес от обжалване, тъй като не е налице неблагоприятно засягане на неговата правна сфера. Няма данни за нарушаване, ограничаване на субективни права или създаване на нови субективни права или задължения на жалбоподателя с оспореното решение на ОИК – Елин Пелин.

Към жалбата няма представени доказателства, нито такива се установяват по представената административна преписка за това, че лицето жалбоподател притежава твърдяното като притежавано качество на председател на инициативен комитет, издигащ друго лице за кандидат за участие в частичните избори за кмет на кметство Лесново на 27.02.2022 г.

При извършените справки в публичните регистри на ОИК – Елин Пелин, се установява, че лицето жалбоподател Росица Дейстанова Стефанова е член на инициативен комитет, регистриран с Решение № 11-ЧМИ от 27.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, издигащ Таня Емилова Иванова като независим кандидат за кмет на кметство Лесново в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, на 27.02.2022 г. Видно от горното жалбоподателят не е член на инициативния комитет, регистриран с оспореното Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, което обстоятелство да го определя като заинтересувано от обжалване лице.

Въпреки горното, Централната избирателна комисия приема, че са налице данни за извършено нарушение на изборното законодателство, които ЦИК следва да разгледа в рамките на компетентността си по упражняване на контрол по прилагане на изборното законодателство и дейността на избирателните комисии.

От представените в ЦИК документи е видно, че с Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. Общинската избирателна комисия – Елин Пелин, е регистрирала инициативен комитет в състав от пет лица за издигане на Цветко Стоянов Цветанов като независим кандидат за кмет на кметство Лесново в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, на 27.02.2022 г. Две от лицата – членове на инициативния комитет, не са с постоянни адреси в село Лесново, община Елин Пелин. Този факт се установява както от заявлението за регистрация на инициативния комитет (Приложение № 52-МИ), така и от декларациите на лицето Благой Ангелков Благоев, чийто деклариран постоянен и настоящ адрес е в с.Доганово, община Елин Пелин, съгласно Приложение № 53-МИ-НЧ, и от декларацията на лицето Марио Милков Маринов, чийто деклариран постоянен и настоящ адрес е в с. Елин Пелин, община Елин Пелин.

Решението за регистрация на инициативния комитет частично е постановено в нарушение на чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс. Съгласно законовото изискване инициативният комитет се образува от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз) на територията на съответния изборен район, в случая – територията на кметство с. Лесново, община Елин Пелин. По отношение на двама от членовете на инициативния комитет това изискване на закона не е налице. Липсата на постоянен адрес на член на инициативен комитет е предпоставка за отказ за регистрацията му, а в случай че по-малко от трима членове на инициативен комитет отговарят на изискванията за наличие на постоянен адрес на територията на изборния район към дата шест месеца преди изборния ден, е налице основание общинската избирателна комисия да откаже регистрацията на целия инициативен комитет. Решението на общинската избирателна комисия е постановено при частична липса на предпоставките, визирани в хипотезата на чл. 151, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, което е основание за частична отмяна на постановения акт в частта му, с която лицата Благой Ангелков Благоев и Марио Милков Маринов са регистрирани като членове на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Лесново в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, на 27.02.2022 г., без тези лица да притежават качеството на избиратели в съответния вид избор, т.е. без да притежават постоянен адрес на територията на съответния изборен район. Констатираното нарушение на Изборния кодекс при постановяване на акта на ОИК – Елин Пелин, налага неговата отмяна в частта, с която са регистрирани двама от членовете на инициативен комитет, както и даването на указания на ОИК – Елин Пелин, по правилното прилагане на закона.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Росица Дейстанова Стефанова срещу Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветанов като независим кандидат за кмет на кметство Лесново в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, на 27.02.2022 г.

ОТМЕНЯ частично Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветанов като независим кандидат за кмет на кметство Лесново в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, на 27.02.2022 г. в частта, с която като членове на инициативния комитет са регистрирани лицата Благой Ангелков Благоев и Марио Милков Маринов.

УКАЗВА на ОИК – Елин Пелин, да заличи регистрацията на Благой Ангелков Благоев и Марио Милков Маринов като членове на инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветанов като независим кандидат за кмет на кметство Лесново в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, на 27.02.2022 г.

УКАЗВА на ОИК – Елин Пелин, да обезсили издаденото удостоверение за регистрация на инициативния комитет като на негово място издаде ново удостоверение за регистрация на инициативен комитет с членове Генади Цветков Гаврилов, Борис Цветков Василев и Цветанка Атанасова Богданова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения