Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1093-МИ
София, 1 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-4 от 27.01.2022 г. е постъпило предложение от Дарин Димитров – областен координатор на ПП ГЕРБ – Търговище, за промяна в ОИК – Търговище. Предлага се на мястото на Младен Кирилов Балуков – председател на ОИК, да бъде назначена Десислава Руменова Стойкова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Десислава Руменова Стойкова; удостоверение от община Търговище от 28.01.2022 г. за акт за смърт № 503 от 04.08.2021 г. на Младен Кирилов Балуков – председател на ОИК – Търговище, 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Младен Кирилов Балуков като председател а ОИК – Търговище, област Търговище, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Търговище, област Търговище, Десислава Руменова Стойкова, ЕГН … .

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения