Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1091-МИ
София, 1 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЧМИ-11-1/31.01.2022 г. от Николай Янев - упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“, за промени в състава на ОИК – Пазарджик. Предлага се на мястото на Стефка Георгиева Караджова – член на ОИК, да бъде назначена Иванка Василева Гатина.

Към предложението са приложени изискуемите документи по ИК по отношение на предложеното лице - декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Иванка Василева Гатина, както и пълномощни, удостоверяващи представителната власт на заявителя.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, на Стефка Георгиева Караджова – член на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик, и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик, Иванка Василева Гатина, ЕГН ... .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения