Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1081-НС
София, 26 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ срещу запис на агитационен клип на ПП „Атака“, излъчен по програма „КАНАЛ 3“ на 13.09.2014 г. от доставчик на медийна услуга „Елит Медиа България“ ЕООД и в програма „Алфа ТВ“ на доставчика на медийни услуги ПП „АТАКА“ в предизборната агитация за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Централната избирателна комисия е сезирана от СЕМ със сигнал вх. № НС-20-360 от 23.09.2014 г., относно агитационен клип на ПП „АТАКА", излъчен по програма „КАНАЛ 3" на 13.09.2014 г. (от 07:25 до 07:30 часа) от доставчик на медийна услуга „Елит Медиа България" ЕООД и по програма „Алфа ТВ" на 22.09.2014 г. (от 14:50:17 ч. до 14:54:50 часа) от доставчик на медийна услуга ПП „АТАКА", за това, че същият съдържа кадри, жестове и изрази накърняващи добрите нрави. Към сигнала е приложен диск, съдържа видеозапис на посочения предизборен клип на ПП „АТАКА".

Централната избирателна комисия, след като изгледа видеоматериала предоставен от СЕМ  и се запозна с неговото съдържание установи следното:

Предизборния клип на ПП „АТАКА", излъчен по програма „КАНАЛ 3" на 13.09.2014 г. (от 07:25 до 07:30 часа) от доставчик на медийна услуга „Елит Медиа България" ЕООД и по програма „Алфа ТВ" на 22.09.2014 г. (от 14:50:17 ч. до 14:54:50 часа) от доставчик на медийна услуга ПП „АТАКА" е агитационен материал по смисъла на чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс. От предоставения видеоматериал се установява по несъмнен начин, че в отделни кадри на предизборен клип на ПП „АТАКА" се съдържат жестове и изрази, накърняващи добрите нрави и етичните норми на поведение в обществото чрез предизвикване на неприлични асоциации със сексуален подтекст. Използването по време на предизборната кампания от която и да е партия или неин кандидат в агитационен материал на подобни жестове и изрази, накърняващи добрите нрави, представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Освен използването на жестове, накърняващи добрите нрави, предизборният клип на ПП „АТАКА" съдържа кадри с деца, в които е вплетена ведно с политическата символика и предизборната дейност на политическата партия, което е в нарушение на забраната на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, според която всяко дете има право на закрила срещу въвличането му в политически дейности.

С излъчването на агитационния клип на ПП „АТАКА" се нарушава забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, посочена в чл. 183, ал. 4, предложение последно от Изборния кодекс.

Забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК е насочена към субекта, който използва подобен тип агитационен материал, в случая ПП „АТАКА". Следователно ПП „АТАКА" следва да понесе отговорността за нарушаване на забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК.

Съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК Централната избирателна комисия е органът, който трябва да постанови спиране на разпространението на агитационния клип, тъй като разпространението му е в повече от един избирателен район.

Освен мерки за премахване и изземване на агитационните материали, с което ЦИК осъществява правомощията си по изборния процес, в рамките на предвидените в част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител Централната избирателна комисия следва да ангажира административнонаказателната отговорност на нарушителя - ПП „Атака".

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 24, 26 и 45, чл. 183, ал. 4, чл. 495, 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия: 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави в изборите за членове на Европейски парламент, а именно: агитационен клип на ПП „АТАКА", излъчен по програма „КАНАЛ 3" на 13.09.2014 г. (от 07:25 до 07:30 часа) и по програма „Алфа ТВ" на 22.09.2014 г. (от 14:50:17 ч. до 14:54:50 часа) от доставчик на медийна услуга ПП „АТАКА".

ПОСТАНОВЯВА спиране излъчването на същия агитационен клип на ПП „АТАКА" в електронните медии и интернет.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Волен Николов Сидеров, ЕГН..., като председател и представляващ ПП „АТАКА".

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението да се изпрати на доставчиците на медийна услуга „Елит Медиа България" ЕООД и ПП „АТАКА", и на СЕМ за изпълнение (спиране излъчването на агитационния клип на ПП „АТАКА").

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1089-НС/

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения