Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1081-МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Димитър Йорданов Захариев – пълномощник на ПП „Ред, законност и справедливост”, срещу решениe № 132 от 28.09.2011 г. на ОИК – Разлог, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № М-383 от 04.10.2011 г. на ЦИК от Димитър Йорданов Захариев - пълномощник на ПП „Ред, законност и справедливост", срещу решение № 132 от 28.09.2011 г. на ОИК - Разлог, с което е обявена за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Мария Атанасова Елчинова в изборите на 23 октомври 2011 г.
Жалбата е подадена в срок, допустима е и като разгледана по същество се явява основателна.
Общинската избирателна комисия - Разлог, с решение № 132 от 28.09.2011 г. е обявила за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Мария Атанасова Елчинова, издигната от ПП „Ред, законност и справедливост", като е установила, че кандидатът не отговарял на изискванията на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 1 от ДР на ИК. В решението липсват мотиви освен препратката, че кандидатът е с постоянен и настоящ адрес в гр. Разлог от 11 август 2011 г.
От представените с жалбата и решението документи Централната избирателна комисия констатира, че кандидатът за общински съветник Мария Атанасова Елчинова е била регистрирана по постоянен адрес в гр. Разлог, ул. Бела река № 40, на 30 октомври 2001 г., след което на 11 август 2011 г. със заявление е променила постоянния си адрес в гр. Разлог, ул. Св. св. Кирил и Методий № 21. Промените в настоящия адрес на кандидата са идентични. Тези обстоятелства са били известни на общинската избирателна комисия при постановяване на решението, което се оказва незаконосъобразно. Правото на лице да се кандидатира в изборите за общински съветници и кметове е уредено в разпоредбите на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, като съответно сроковете за уседналост по смисъла на § 10 от ПЗР на ИК се прилагат към датата на избора 4 месеца. Мария Атанасова Елчинова притежава необходимите законови предпоставки да бъде издигната като кандидат за общински съветник, тъй като тя е живяла в последните 4 месеца преди изборния ден 23 октомври 2011 г. на територията на община Разлог. Смяната на нейните адреси не касае промяна на общината. Незаконосъобразното решение на ОИК - Разлог, следва да бъде отменено, като кандидатът на ПП „Ред, законност и справедливост" Мария Атанасова Елчинова остане в кандидатската листа.
На основание чл. 33, ал. 3 във връзка чл. 127, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 132 от 28.09.2011 г. на ОИК - Разлог, област Благоевград, с което е обявена за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Мария Атанасова Елчинова в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения