Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 108-ЕП
София, 9 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ (БАСТА) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА), подписано от Мария Николова Кунина в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 3 на 7 април 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 27.03.2014 г. от СГС, VI-12 състав, по ф.д. № 818/2013 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. преводно нареждане, издадено от Банка ДСК от 02.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

5. удостоверение с изх. № 04-02-655 от 27.03.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален център София-Запад, Финансов център 4, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. удостоверение № 48-00-373 от 02.04.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7398 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. Списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Мария Николова Кунина - секретар на УС, и Михаела Кирчова Алексиева - член на УС;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП БАСТА.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-8 от 08.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „БЪЛГАРИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА) в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА).

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „БЪЛГАРИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БАСТА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

139-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения