Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1071-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Ангел Чавдаров Джамбазки – упълномощен представител на представляващия партията Красимир Дончев Каракачанов, заведено под № 51 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, издадено на 05.08.2019 г. от СГС–ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ Красимир Дончев Каракачанов.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-491 от 16.08.2019 г. на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 5. Удостоверение с изх. № 141-62 от 04.09.2019 г. от Първа инвестиционна банка АД за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партията.
 6. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък от 6090 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 8. Пълномощно от представляващия партията в полза на Ангел Чавдаров Джамбазки.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

От протокол с вх. № 04-03-67 от 11 септември 2019 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.   

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения