Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1069-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Регистрация на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА, представлявана от Георги Василев Манев, заведено под № 58 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА, издадено на 19.08.2019 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-556 от 03.09.2019 г. на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА за внесени финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 5. Удостоверение с изх. № 795 от 05.09.2019 г., издадено от БАНКА ДСК ЕАД за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.
 6. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък от 4146 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 11.09.2019 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Към момента на постановяване на решението не е приключила проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения