Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1069-МИ
София, 11.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА, представлявана от Георги Василев Манев, заведено под № 58 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА, издадено на 19.08.2019 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-556 от 03.09.2019 г. на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА за внесени финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 5. Удостоверение с изх. № 795 от 05.09.2019 г., издадено от БАНКА ДСК ЕАД за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.
 6. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък от 4146 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 11.09.2019 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Към момента на постановяване на решението не е приключила проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1165-МИ / 20.09.2019

  относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

 • № 1164-МИ / 20.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

 • № 1163-МИ / 20.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

 • всички решения