Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1069-НС
София, 25 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на ГИСДИ за нарушение на чл. 205, ал.1 от ИК от „Фрог Нюз“ от 18.09.2014 г.

На 19.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от ГИСДИ с вх. № НС-18-43 от 19.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 от ИК от „Фрог Нюз" ЕООД на 18.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения че на 18.09.2014 г. на интернет страницата на „Фрог Нюз" ЕООД в материал със заглавие „АФИС: Ще има спад в активността на избирателите" са публикувани данни от електорално рейтингово изследване на агенция „АФИС", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК. Към сигнала са приложени: пикчър скрийн на публикацията, направен на 19.09.2014 г., и разпечатка на публикацията.

В посоченият материал са публикувани данни от проучване на агенция „АФИС", без в тях да е огласена цялата информация, съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК по начина, определен в чл. 205, ал. 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила, и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание, глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 475, ал. 1 във връзка с чл. 205, ал. 1 и ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да е заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от „Фрог Нюз" ЕООД, с ЕИК 175180271, седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1113, район „Слатина", ж.к. „Гео Милев", ул. „Цветан Радославов" № 7, вх. А, ет. 2, ап. 3, представлявано от Александър Огнянов Стефанов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Фрог Нюз" ЕООД, с ЕИК 175180271, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1113, район „Слатина", ж.к. „Гео Милев", ул. „Цветан Радославов" № 7, вх. А, ет. 2, ап. 3, представлявано от Александър Огнянов Стефанов.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения