Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1055-НС
София, 20 декември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Калин Ивайлов Иванов и Цветомир Донев Конов за народни представители в Деветнадесети изборен район – Русенски, в 47-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-121 от 20.12.2021 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 17.12.2021 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на народния представител Велико Митков Минков от Деветнадесети изборен район – Русенски, издигнат от коалиция „Продължаваме Промяната“.

С Решение № 1042-НС от 14.12.2021 г. Централната избирателна комисия е обявила следващия в листата под № 4 Калин Ивайлов Иванов за народен представител за времето, през което Николай Йорданов Събев изпълнява функциите на министър.

Централната избирателна комисия в изпълнение на чл. 302 ИК и съобразявайки Решение № 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 на Конституционния съд на Република България приема, че на овакантения постоянен мандат на Велико Митков Минков следва да бъде обявен следващият в листата Калин Ивайлов Иванов, а на мястото на избрания за министър Николай Йорданов Събев, за времето, през което изпълнява функциите на министър, следва да бъде обявен Цветомир Донев Конов под № 5 в листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 на Конституционния съд на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 47-то Народно събрание от Деветнадесети изборен район – Русенски, Калин Ивайлов Иванов, ЕГН ..., от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“.

ОБЯВЯВА за народен представител от Деветнадесети изборен район – Русенски, Цветомир Донев Конов, ЕГН ..., под № 5 от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на Николай Йорданов Събев за времето, през което Николай Йорданов Събев изпълнява функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1034-НС/

1042-НС/

1067-НС/

Календар

Решения