Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1067-НС
София, 22 декември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Димитър Данаилов Недялков за народен представител в Деветнадесети изборен район – Русенски, в 47-то Народно събрание

 

С вх. № НС-02-126 от 22.12.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от председателя на Народното събрание с приложено заявление с вх. № АД-47-1194-6 от 22.12.2021 г. от Цветомир Донев Конов, с което заявява, че не желае да бъде народен представител.

С оглед изложеното Централната избирателна комисия приема, че с подаденото заявление Цветомир Донев Конов отказва да встъпи в пълномощия и да положи клетва като народен представител в 47-то Народно събрание съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.

С Решение № 1055-НС от 20.12.2021 г. Централната избирателна комисия е обявила за народен представител Цветомир Донев Конов под № 5 от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Деветнадесети изборен район – Русенски, на мястото на Николай Йорданов Събев за времето, през което Николай Йорданов Събев изпълнява функциите на министър.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 1 от 16 януари 1992 г. по к.д. № 18/91 г. на Конституционния съд на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 47-то Народно събрание в Деветнадесети изборен район – Русенски, Димитър Данаилов Недялков, ЕГН …, под № 6 от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ на мястото на Николай Йорданов Събев за времето, през което Николай Йорданов Събев изпълнява функциите на министър.

 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1055-НС/

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения