Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1042-НС
София, 14 декември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Калин Ивайлов Иванов за народен представител в Деветнадесети изборен район – Русенски, в 47-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-115 от 14.12.2021 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 13 декември 2021 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Николай Йорданов Събев от Деветнадесети изборен район – Русенски, издигнат от коалиция „Продължаваме промяната“, е избран за министър на транспорта и съобщенията на Република България.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред.

На основание чл. 302, ал. 2 ИК следва да бъде обявен Калин Ивайлов Иванов под № 4 от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ за народен представител на мястото на Николай Йорданов Събев за времето, през което същият изпълнява функциите на министър.

При възстановяване пълномощията на народен представител, избран за министър, се прекратяват пълномощията на обявения за избран с това решение народен представител.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Деветнадесети изборен район – Русенски, Калин Ивайлов Иванов с ЕГН …, под № 4 от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на Николай Йорданов Събев за времето, през което Николай Йорданов Събев изпълнява функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1055-НС/

Календар

Решения