Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1055-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: преброяване на предпочитанията (преференциите) при произвеждане на избори за общински съветници

На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 и 48 във връзка с чл. 215, ал. 1, т. 8, чл. 437, ал. 4, чл. 438, ал. 2 и чл. 440, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. След установяване броя на действителните гласове, подадени за всяка кандидатска листа в избора за общински съветници, и вписването им в черновата на протокола на СИК с резултатите от гласуването, се пристъпва към преброяване на предпочитанията (преференциите) за всеки един от кандидатите на партиите, коалициите и местните коалиции.

За целта се използват бланки-чернови за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) съгласно приложението.

2. Преброяването на предпочитанията (преференциите) се извършва последователно по листи на партии, коалиции и местни коалиции и по реда на отпечатването им в протокола на СИК. Председателят или член на СИК, определен с нейно решение, взема бюлетина от купчинката с действителни гласове за съответната партия, коалиция или местна коалиция, показва я и обявява:

а) поредния номер на кандидата, за когото е отбелязано предпочитание (преференция) или

б) че няма отбелязано предпочитание (преференция) или

в) че е отбелязано предпочитание (преференция) в повече от едно кръгче със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят.

3. Предпочитанията (преференциите) се преброяват върху бланка- чернова по т. 1. Бланката-чернова  се изготвя за всяка партия, коалиция и местна коалиция, включена в бюлетината, и съдържа толкова полета, колкото са кандидатите в съответната листа.

4. На първия ред на всяко от полетата се изписва поредният номер на кандидата в листата на съответната партия/коалиция/местна коалиция. Всеки ред съдържа еднакви по големина квадратчета, в които може да се отпечата трицифрено число. Във всяко поле има квадратчета, в които последователно са отпечатани числата от 1 до 116 и един празен ред с квадратчета, в които няма отпечатани номера, съгласно приложението.

5. Броят на предпочитанията (преференциите) се отразява едновременно и независимо един от друг от двама членове на СИК (предложени в състава на комисията от различни партии и коалиции), определени с решение на комисията.

6. При наличието на предпочитание (преференция) членът на СИК, който държи бюлетината, оповестява на глас за кой кандидат е предпочитанието. Членът на СИК, който записва предпочитанията (преференциите) върху бланката-чернова, го отразява, като огражда (зачертава) първото число на първия ред, в полето на съответния кандидат. При следващо предпочитание (преференция) за същия кандидат огражда (зачертава) второто число и продължава във възходящ ред, без да изпуска числа до изчерпване на предпочитанията (преференциите) за този кандидат.

Последното оградено (зачертано) число показва броя на получените от този кандидат предпочитания (преференции).

ПРИМЕР: При обявяване на първото предпочитание (преференция) за кандидат № 101 се огражда (зачертава) числото 1 в полето на този кандидат. При обявяване на второто предпочитание (преференция) за същия кандидат се огражда (зачертава) числото 2 и така нататък. Последното оградено (зачертано) число показва броя на преференциите, получени от този кандидат.

7. При липса на предпочитание (преференция) или при наличие на отбелязване в бюлетината знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, в повече от едно кръгче, е налице действителен глас без предпочитание (преференция).

8. Броят на бюлетините без предпочитание (преференция) се установява, като от броя на бюлетините, подадени за листата на партията/коалицията/местната коалиция, се изважда сумата на всички подадени предпочитания (преференции) за всички кандидати на тази партия/коалиция/местна коалиция. Полученото число се записва на последния ред в бланката-чернова.

9. КОНТРОЛА: Преди пренасяне на броя на предпочитанията (преференциите) от бланката-чернова за преброяване на предпочитанията (преференциите) в протокола на СИК – т. 10 на лист 2, се извършва проверка дали общият брой на разпределените по кандидати предпочитания (преференции), включително и броят на действителните гласове без предпочитания (преференции), е равен на броя на действителните гласове за съответната кандидатска листа съгласно отбелязването по т. 8, графа „Действителни гласове“ на лист 1 от черновата на протокола на СИК.

Контролата се извършва, като се сумират броят на предпочитанията (преференциите) за всеки един от кандидатите с броя на бюлетините без предпочитание (преференция). Сборът трябва да е равен на общия брой на гласовете, подадени за съответната партия/коалиция/местна коалиция.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

  • Приложение бланка за преференции

* Публикувано на

Свързани решения:

1328-МИ/

Календар

Решения