Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1055-МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Валентин Георгиев Вангелов, представляващ МК „Илинден – Раднево”, срещу действия на ОИК – Раднево, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-343 от 03.10.2011 г. от Валентин Георгиев Вангелов, представляващ МК „Илинден - Раднево", срещу действия на ОИК - Раднево, област Стара Загора. Към жалбата са приложени: копие от протокол от 22.08.2011 г. от събрание за създаване на местна коалиция от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Раднево; копие от удостоверение за регистрация на местна коалиция от партии за участие в изборите за кмет на кметство; копие от удостоверение за регистрация на местна коалиция от партии за участие в изборите за общински съветници; копие от жалба от Валентин Вангелов до ОИК - Раднево, с вх. № 181 от 27.09.2011 г.; копие от решение № 76 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево; копие от жалба от Валентин Вангелов до ОИК - Раднево, с вх. № 184 от 28.09.2011 г.; копие от решение № 74 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево; копие от жалба от Валентин Вангелов до ОИК - Раднево, с вх. № 187 от 29.09.2011 г.; копие от решение № 77 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево; копие от жалба от Валентин Вангелов до ОИК - Раднево, с вх. № 189 от 30.09.2011 г.; копие от решение № 78 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево; копие от снимани решения на ОИК - Раднево, обявени на таблото на комисията.
В жалбата се твърди, че по подадена жалба до ОИК - Раднево, с вх. № 181 от 27.09.2011 г. ОИК - Раднево, се е произнесла 72 часа след постъпване на жалбата. По подадена жалба с вх. № 184 от 28.09.2011 г. ОИК - Раднево, се е произнесла 48 часа след постъпването. По подадената жалба с вх. № 187 от 29.09.2011 г. ОИК - Раднево, се е произнесла 3 часа след изтичане на срока.
Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да упражни необходимия контрол върху дейността на ОИК - Раднево, относно спазването на императивната разпоредба на чл. 33, ал. 1, т. 17 от ИК и да укаже на ОИК - Раднево, сроковете за произнасяне по постъпили жалби. С жалбата се иска Централната избирателна комисия да упражни контрол върху дейността на ОИК - Раднево относно спазването на императивната разпоредба на чл. 33, ал. 2 от ИК, като укаже на ОИК - Раднево, механизъм за обявяване на решенията.
Жалбата е допустима като подадена в срок.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 17 от ИК ОИК контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, произнася се по жалби и нарушения на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им. Със свое решение № 76 от 30.09.2011 г. ОИК - Раднево, се е произнесла по жалба с вх. № 181 от 27.09.2011 г., т.е. след срока за произнасяне. С решение № 74 от 30.09.2011 г. ОИК - Раднево, се е произнесла по жалба с вх. № 183 от 28.09.2011 г., т.е. отново след срока за произнасяне.
Съгласно Решение № 20-ПВР/МИ от 11 юли 2011 г. на ЦИК общинските избирателни комисии обявяват решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещават. На екземплярите на решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място.
Общинската избирателна комисия - Раднево, е обявила решенията си в деня на тяхното приемане и не е нарушила текста на чл. 33, ал. 2 от ИК и Решение № 20-ПВР/МИ от 11 юли 2011 г. на ЦИК.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УКАЗВА на ОИК - Раднево, че по жалби и нарушения на предизборната кампания следва да се произнася в срок до 24 часа от постъпването им.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения