Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1051-НС
София, 24 септември 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрирани наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

Постъпила е молба с вх. № НС-18-56 от 23.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписана от представляващия сдружението Михаил Стоянов Мирчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за заличаване на 7 регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители, съгласно приложен списък, поради невъзможност за изпълнение на задълженията в изборния процес.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели следните упълномощени представители на „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори":

Име, презиме, фамилия
1. Василена Симеонова Михайлова
2. Атанас Петков Цанев
3. Венета Русанова Мисирджиева
4. Венелин Емилов Башев
5. Теодора Янчева Каракостова
6. Милица Петева Петкова
7. Надка Вълкова Иванова

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите и да се анулират издадените удостоверения.

Да се уведоми сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" да върне анулираните удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения