Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1047-МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Карамфил Фиданов Каров, кандидат за общински съветник на община Девин, предложен от ПП „Движение за права и свободи”, против решение № 99 от 29.09.2011 г. на ОИК – Девин, област Смолян

Постъпила е жалба с вх. № М-300 от 01.10.2011 г. на ЦИК от Карамфил Фиданов Каров - кандидат за общински съветник на община Девин, предложен от ПП „Движение за права и свободи" против решение № 99 от 29.09.2011 г. на ОИК - Девин, област Смолян, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията на Карамфил Фиданов Каров, издигнат като кандидат за общински съветник на община Девин. В жалбата подробно са развити основания, както и са приложени писмени доказателства, установявайки обстоятелствата, че посоченият кандидат за общински съветник непрекъснато живее на територията на Република България от 08.07.2003 г., поради което атакуваното решение на ОИК е незаконосъобразно. Жалбоподателят моли за неговата отмяна.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, същата е основателна.
С решение № 99 от 29.09.2011 г. ОИК - Девин, е заличила регистрацията на Карамфил Фиданов Каров, регистриран за кандидат за общински съветник на община Девин в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Решението на ОИК - Девин, е немотивирано и незаконосъобразно.
От представеното удостоверение за настоящ адрес № 013305 от 04.10.2011 г. на „ГРАО" - община Пловдив, е видно, че лицето отговаря на разпоредбите на ИК и по-специално на чл. 4, ал. 5 от ИК, съгласно които право да бъдат избирани за кметове и общински съветници имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните четири месеца в съответното населено място.
В разглеждания случай кандидатът има настоящ адрес на територията на Република България, поради което за него са налице хипотезите по § 1, т. 5 от ДР на ИК. Ето защо атакуваното решение е неправилно и следва да се отмени. Общинската избирателна комисия следва да регистрира Карамфил Фиданов Каров за общински съветник на община Девин, област Смолян, с всички законни последици за това.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3, чл. 4, ал. 5, § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 99 от 29.09.2011 г. на ОИК - Девин, област Смолян, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията на Карамфил Фиданов Каров, издигнат като кандидат за общински съветник на община Девин, с всички законни последици от това.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения