Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1046-МИ
София, 11.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“, подписано от Борислав Алексиев Илиев – пълномощник на представляващия партията Венцислав Василев Върбанов, заведено под № 35 на 9 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“, издадено на 27.08.2019 г. от СГС –ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 28580/1992 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ Венцислав Василев Върбанов.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-546 от 29.08.2019 г. на партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 5. Банково удостоверение, издадено от Обединена българска банка АД за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“.
 6. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък от 4038 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 8. Пълномощно от представляващия партията в полза на Борислав Алексиев Илиев.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НИКОЛА ПЕТКОВ“.

От протокол с вх. № МИ-04-03-49 от 10 септември 2019 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НИКОЛА ПЕТКОВ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1682-НС / 14.11.2019

  относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

 • № 1681-МИ / 14.11.2019

  относно: жалба от Венцислав Ангелов срещу решение № 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Русе

 • № 1680-МИ / 14.11.2019

  относно: жалба от Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе

 • всички решения