Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1045-МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Йордан Георгиев Атанасов – кандидат за общински съветник в община Камено, за участие в изборите за общински съветници и кметове от местна коалиция „ОДС + БНД”, срещу решение № 154 от 28.09.2011 г. на ОИК – Камено, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № М-306 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Йордан Георгиев Атанасов -кандидат за общински съветник в община Камено, за участие в изборите за общински съветници и кметове от местна коалиция „ОДС + БНД", срещу решение № 154 от 28.09.2011 г. на ОИК - Камено, област Бургас, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията на Йордан Георгиев Атанасов, регистриран кандидат за общински съветник в община Камено, под № 1 на кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „ОДС + БНД" и анулиране на издаденото му удостоверение № 216 от 19.09.2011 г. на ОИК - Камено. В жалбата подробно са развити основания, че регистрацията му извършена с решение № 118 от 19.09.2011 г. е законна, тъй като са изпълнени необходимите за регистрацията законови норми. ОИК - Камено е извършила регистрацията на основание получена справка с изх. № 37-00-36-19 от 19.09.2011 г. от община - Камено, съгласно която към момента на регистрацията същият е отговарял на законовите изисквания на чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс. Същият не оспорва факта, че е попълнил адресна карта и има настоящ адрес от 01.10.2009 г. гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник", бл. 40, вх. 1, ет. 6, ап. 15, но счита, че решение на ОИК - Камено, е незаконосъобразно, нарушава основни конституционни права на български граждани в противоречие с принципа за правовата държава. С жалбата се прави искане за отмяна на решение № 154 от 28.09.2011 г. на ОИК - Камено.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
С решение № 118 от 19.09.2011 г. ОИК - Камено, е регистрирала кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „ОДС + БНД" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Камено, като под № 1 е регистрирала кандидата за общински съветник Йордан Георгиев Атанасов. Регистрацията на кандидата е извършена след служебна справка по отношение на постоянен и настоящ адрес и дата на адресна регистрация предвидена в т. 3 във връзка с т. 1 от решение № 690-МИ от 05.09.2011 г. и предвид представена справка с изх. № 37-00-36 от 19.09.2011 г. на община Камено. От справката се установява, че към момента на регистрация на листата за общински съветници на местна коалиция „ОДС + БНД", Йордан Георгиев Атанасов в ЛБД има постоянен адрес гр. Варна, ул. „Васил Петлешков" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 11 от 24.10.2005 г. и настоящ адрес с. Черни връх, община Камено, от 19.06.2009 г. От постъпилото писмо с вх. № 48 от 28.09.2011 г. от община Камено, е видно, че за лицето Йордан Георгиев Атанасов регистриран под № 1 на кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „ОДС + БНД" е открито несъответствие в данните от локална база данни и национална база данни „население". Различията в данните от ЛБД и НБД се дължат на техническа грешка при актуализацията на ЛБД с подадена обратна връзка от ТЗ „ГРАО" Бургас през 2009 г. При постановяване на обжалваното решение Общинската избирателна комисия се е позовала на разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от ИК, съгласно която право да бъдат избирани за кметове и общински съветници имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните четири месеца в съответното населено място. С оспорваното решение ОИК приема, че в конкретния случай не е налице изискването на закона кандидатът Йордан Георгиев Атанасов да има постоянен или настоящ адрес на територията на община Камено, през последните четири месеца преди изборите. Така развитите мотиви са правилни, тъй като от приложеното по преписката писмо с изх. № 37-00-44 от 29.09.2011 г. ведно с приложена към него извадка от НБД „Население" на община Камено, се установява, че кандидатът Йордан Георгиев Атанасов има постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник", бл. 40, вх. 1, ет. 6, ап. 15 от 01.10.2009 г. и доколкото адреса в гр. Бургас е заявен във времето след тези посочени в справка с изх. № 37-00-36 от 19.09.2011 г,. то същият не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК.
Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че допуснатата техническа грешка не оказва съществено влияние на провеждане на изборния процес в община Камено, тъй като коментираното законово изискване е свързано с фактическото живеене на кандидата в съответното населено място, тъй като § 1, т. 5 от ДР на ИК дефинирайки „живял през последните четири месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ИК, изисква лицето - кандидат да е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, или да е български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства, на територията на Република България. В разглеждания случай кандидатът няма постоянен или настоящ адрес на територията на населеното място - община Камено, поради което за него не са налице хипотезите по § 1, т. 5, буква „а" и чл. 4, ал. 5 от ДР на ИК. Ето защо атакуваното решение е правилно и следва да се остави в сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3, чл. 4, ал. 5, § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № М-306 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Йордан Георгиев Атанасов -кандидат за общински съветник в община Камено, за участие в изборите за общински съветници и кметове от местна коалиция „ОДС + БНД", срещу решение № 154 от 28.09.2011 г. на ОИК - Камено, област Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения