Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1038-МИ
София, 3 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” против решение № 181 от 20.09.2011 г. на ОИК – Добрич

Постъпила е жалба с вх. № М-134/27.09.2011г. на ЦИК от Демирджан Хюсеин Ибрям - упълномощен представител на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", против решение № 181 от 20.09.2011 г. на ОИК - Добрич, с което е отказана регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. от партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", направена с предложение с вх. № 119 от 20.09.2011 г.
В жалбата се твърди, че с решение № 156 от 19.09.2011 г. ОИК - Добрич, е регистрирала предложената от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. Предложеният кандидат за кмет не бил включен в регистрираната листа и на 20.09.2011 г. с вх. № 119 партията е подала предложение за промяна в регистрираната листа за общински съветници, като предложената промяна се изразява във включването под номер 2 в листата за общински съветници на Тихомир Вичев и респ. в запазване на поредността на останалите следващи предложения, но съответна промяна в тяхната номерация. Жалбоподателят счита, че с обжалваното решение ОИК - Добрич, по същество е отказала да извърши исканата промяна. Отправя се искане за отмяна на така постановеното решение.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като предявена от активно легитимирана страна и в срок - на 22 септември 2011 г., а разгледана по същество за основателна по следните съображения:
От приобщените към преписката писмени доказателства се установява, че с решение № 156 от 19.09.2011 г. ОИК - Добрич, е регистрирала кандидатска листа на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община град Добрич, състояща се от единадесет кандидати, както следва: под № 1 - Демирджан Хюсеин Ибрям, под № 2 - Даниел Пламенов Динков, под № 3 - Вехлиджан Юсеинова Ахмедова, под № 4 - Веска Димова Иванова, под № 5 - Левент Бейхан Нуредин, под № 6 - Славка Николова Тодорова, под № 7 - Джанел Сезгин Себайдин, под № 8 - Господин Георгиев Драгнев, под № 9 - Гюнал Фари Акифов, под № 10 - Ялчън Ешрефов Асанов, и под №11 - Синай Урхан Мехмед. Решението е обявено на същата дата.
На 20.09.2011 г. с вх. № 119 на ОИК - Добрич, е внесено предложение за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. (Приложение № 42 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), като върху входящия номер е посочено, че всъщност се прави предложение за промяна по първоначално внесеното предложение. В предложението подредбата на кандидатската листа на кандидатите за общински съветници е, както следва: под № 1 - Демирджан Хюсеин Ибрям, под № 2 - Тихомир Русков Вичев, под №3 - Даниел Пламенов Динков, под № 4 - Вехлиджан Юсеинова Ахмедова, под № 5 - Веска Димова Иванова, под № 6 - Левент Бейхан Нуредин, под № 7 - Славка Николова Тодорова, под № 8 - Джанел Сезгин Себайдин, под № 9 - Господин Георгиев Драгнев, под № 10 - Гюнал Фари Акифов, под № 11 - Ялчън Ешрефов Асанов, и под № 12 - Синай Урхан Мехмед. Към предложението е приложено решение от 27.08.2011 г. на НПС на партията, от което се установява, че взетото решение за издигане на кандидатите за общински съветници и тяхното подреждане в листата съответства на направеното предложение с вх. № 119 от 20.09.2011 г. до ОИК - Добрич. Към предложението са приложени съответно декларации и заявление от новоиздигнатия кандидат за общински съветник.
По така подаденото заявление с вх. № 119 от 20.09.2011 г. ОИК - Добрич, е постановила обжалваното решение № 181 от 20.09.2011 г., с което е отказала по същество да извърши регистрация на предложената от жалбоподателя листа за общински съветници на община Добрич. В мотивите на решението за отказ са изложени съображения, че партията вече разполага с регистрирана листа за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община Добрич, извършена с решение № 156 от 19.09.2011 г. на ОИК - Добрич, поради което разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 1 и т. 15 от Изборния кодекс не предвижда възможност за нова регистрация. Общинската избирателна комисия се е позовала и на Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г., раздел ІІ, т. 11, в което са указани правомощията на ОИК в такива случаи. Сочи се, че представеното към първоначалното предложение от 19.09.2011 г. извлечение от протокол № 7 от 27.08.2011 г. от проведено заседание на НПС на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", сравнено с приложеното извлечение от протокол с № 7 от 27.08.2011 г. на същия орган на партията, се отличава по начина на подредба на листата, което ОИК - Добрич, е приела за невъзможно. Поради горното ОИК - Добрич, е отказала регистрация по предложение с вх. № 119 от 20.09.2011 г. на партията.
По съображения, че решението за първоначална регистрация на кандидатската листа за общински съветници не е влязло в сила, както и че предложението за промени в регистрираната листа е внесено в срока по чл. 126, ал. 3 от ИК Централната избирателна комисия счита, че е допустимо да се прави предложение за изменение в първоначално заявената от жалбоподателя за регистрация кандидатска листа за общински съветници при посочените условия. От предложение с вх. № 119 от 20.09.2011 г. в горния десен ъгъл на челната страница на документа е направено изрично отбелязване „промяна", като в това съдържание документът е заверен от председателя на ОИК - Добрич. Поради това ОИК - Добрич, неправилно е възприела, че е сезирана с предложение за нова регистрация, след като видно от изпратения от нея документ, съществува изрично отбелязване, че искането се касае за промяна.
От приобщените към преписката писмени доказателства също така се установява и че предложението за промени е придружено от изискуемите по чл. 126, ал. 1 от ИК документи. Относно представеното към предложението за промени извлечение от протокол № 7 от 27.08.2011 г. Централната избирателна комисия приема, че компетентното ръководство на партията е взело решение за издигане на кандидати и подреждането им, като от поредността на депозиране на документа пред ОИК - Добрич, от лице с представителна власт може да бъде направен извод, че този протокол отразява окончателната воля на вносителя на предложението.
Ето защо обжалваното решение следва да бъде отменено изцяло и преписката да бъде върната на ОИК - Добрич, с указания да се представят доказателства, че в срока по чл. 126, ал. 3 от ИК е надлежно взето валидно решение на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" за промени в кандидатската листа за общински съветници.
Поради горното е предложен проект за решение на Централната избирателна комисия, с който на основание чл. 33, ал. 3 от ИК да се вземе решение, с което се ОТМЕНЯ решение № 181 от 20.09.2011 г. на ОИК - Добрич, с което е отказана регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", направена с предложение с вх. № 119 от 20.09.2011 г. и се УКАЗВА на ОИК - Добрич, да даде указания и 3-дневен срок по чл. 127, ал. 4 от ИК на представляващия ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" да представи доказателства, че в срока по чл. 126, ал. 3 от ИК е надлежно взето валидно решение на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" за промени в кандидатската листа за общински съветници.
При проведеното гласуване в ЦИК не бе постигнато мнозинство две трети от присъстващите членове на Централната избирателна комисия.
Поради изложеното и на основание чл. 20, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 и чл. 20, ал. 2, изр. 2 от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 20, ал. 2, изр. 1 от ИК е налице ОТКАЗ за произнасяне по жалба от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" против решение № 181 от 20.09.2011 г. на ОИК - Добрич.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения