Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1037-МИ
София, 3 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Емануил Манолов – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ – Аврен против решение № 56 от 19 септември 2011 г. и решение № 58 от 20 септмеври 2011 г. на ОИК – Аврен

Постъпила е жалба с вх. № М-117/26.09.2011г. на ЦИК от Емануил Манолов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Аврен, в която при условията на обективно кумулативно съединяване се оспорват решение № 56 от 19 септември 2011 г. на ОИК - Аврен, в частта с която са регистрирани издигнатите от местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" кандидати за кметове на кметства с. Приселци, с. Тръстиково, с. Бенковски и с. Дъбравино в община Аврен, както и против решение № 58 от 20 септември 2011 г. на ОИК - Аврен, в частта с която е регистрирана издигнатата от същата местна коалиция кандидатска листа за общински съветници на община Аврен и кандидат за кмет на община Аврен за предстоящите на 23 октомври 2011 г. избори за общински съветници и кметове. В жалбата се твърди, че при представяне пред ОИК на изискуемите документи за регистрация на кандидатски листи липсват пълномощни, с които би следвало да се упълномощава лицето Галина Янева да представлява и да регистрира местната коалиция, като с процесните две решения неправилно и незаконосъобразно са регистрирани издигнатите от местната коалиция кандидатски листи поради липса на доказателства за представителна власт.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба, в която се съединява оспорване на двете посочени по-горе решения на ОИК - Аврен, за допустима до разглеждане поради предявяването й от активно легитимирана страна и в срок - на 22 септември 2011 г., а разгледана по същество и за основателна по следните съображения:
С решение № 56 от 19 септември 2011 г. са регистрирани издигнатите от местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" кандидати за кметове на кметства на територията на община Аврен. Решението е обявено на таблото на 19 септември 2011 г., в 16,00 часа. В протокол № 56 от 19 септември 2011 г. ОИК - Аврен е отразила проверка на представените от местната коалиция предложения с вх. № 13 от 19 септември 2011 г., като протоколът съдържа изричен доклад на представените документи, които са и приложени към настоящата преписка. Във връзка с представителната власт са обсъдени следните доказателства: протоколи от 24 август 2011 г. и от 18 септември 2011 г. на местната коалиция; пълномощно от Йордан Петров Андреев, в качеството му на областен председател на област Варна на ПП „Национално движение за стабилност и възход", в полза на Галина Янева Янева; пълномощно изх. № 445 от 16 септември 2011 г. от Петя Ставрева Ставрева, в качеството й на председател на ПП „Обединени земеделци", с което упълномощава Свилен Иванов Радев и пълномощно от Александър Трифонов Томов, в качеството на председател на ПП „Българска социалдемокрация", с което упълномощава Ради Душков Радев.
С решение № 58 от 20 септември 2011 г. са регистрирани издигнатите от местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" кандидати за кмет на община и кандидатска листа за общински съветници. Решението е поставено на таблото на 20 септември 2011 г., в 16,00 часа. В протокол № 58 от 20 септември 2011 г. комисията е обсъдила приложените към предложение за регистриране на кандидатска листа за общински съветници с вх. № 12 от 20 септември 2011 г. и приложените към предложение за регистриране на кандидат за кмет на община Аврен с вх. № 6 от 20 септември 2011 г. документи, както следва: протоколи от 24 август 2011 г. и от 18 септември 2011 г. на местната коалиция, пълномощно от Христина Христова Велчева към Йордан Петров Андреев; пълномощно от Йордан Петров Андреев, в качеството му на областен председател на област Варна на ПП „Национално движение за стабилност и възход", в полза на Галина Янева Янева; пълномощно изх. № 445 от 16 септември 2011 г. от Петя Ставрева Ставрева, в качеството й на председател на ПП „Обединени земеделци", с което упълномощава Свилен Иванов Радев и пълномощно от Александър Трифонов Томов, в качеството на председател на ПП „Българска социалдемокрация", с което упълномощава Ради Душков Радев.
От протокола от 24 август 2011 г. на местната коалиция, с който същата е учредена, се установява в т. 2 решение за учредяване на представителна власт в полза на Галина Янева Янева с обем да подава заявления, жалби и възражения и подписва всички необходими документи във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. пред СИК, ОИК и ЦИК, както и други органи в тази връзка с права и да преупълномощава. От протокола от 18 септември 2011 г. на местната коалиция, от т. 4 на който се установява учредена в полза на Галина Янева Янева, в качеството й на представляващ местната коалиция, предоставен мандат да подаде необходимите документи в ОИК - Аврен, да регистрира издигнатите кандидати за кметове на кметства за участие в предстоящите местни избори. От представеното пълномощно към предложението за регистрация на кандидатите от Йордан Петров Андреев, в качеството му на областен председател на област Варна на ПП „Национално движение за стабилност и възход", упълномощен с пълномощно от председателя на партията Христина Христова Велчева, се установява преупълномощаване в полза на Галина Янева Янева да представлява ПП „Национално движение за стабилност и възход" на територията на община Аврен, с права да регистрира кандидатите на политическата партия за кмет на община, кметове на кметства и кандидатските листи, с правото да подписва необходимите за целта приложения от Изборния кодекс, с правото да регистрира застъпници, да получава удостоверения и други книжа и документация във връзка с местните избори 2011 г. от ОИК, а също така и да подава заявления, жалби и възражения във връзка с регистрацията на кандидатските листи и преупълномощава адвокати с тези права. В преписките се съдържат и пълномощно от Христина Христова Велчева, като председател на ПП „Национално движение за стабилност и възход", в полза на Йордан Петров Андреев със същите права, с които той е упълномощил Галина Янева Янева да представлява политическата партия.
От представеното пълномощно с изх. № 445 от 16 септември 2011 г. се установява, че Петя Ставрева Ставрева, като председател на ПП „Обединени земеделци", е упълномощила Свилен Иванов Радев във връзка с участието на ПП „Обединени земеделци" в изборите за общински съветници и кметове през октомври 2011 г. да представлява политическата партия на територията на община Аврен пред органите за местно самоуправление и местна администрация, други административни органи, общинската избирателна комисия и политическите партии, с правото да представлява партията пред ОИК да подпише, подаде и издигне от името на ПП „Обединени земеделци" предложение за регистрация на кандидатска листа и кандидати за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г.
От пълномощно с изх. № 155 от 19 август 2011 г. от Александър Трифонов Томов, в качеството на председател на ПП „Българска социалдемокрация", се установява упълномощаване в полза на Ради Душков Радев, в качеството на председател на партията в община Аврен, да представлява политическа партия „Българска социалдемокрация" пред ОИК - Аврен, да регистрира партията на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 от ИК за участие в местните избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства; на основание чл. 33, ал 1, т. 15 от ИК да регистрира в ОИК - Аврен кандидат за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници; да сключва споразумение за учредяване на местна коалиция за избор на кмет на община, листа за общински съветници и кметове на кметства; на основание чл. 33, ал. 1, т. 13 от ИК да подава жалби, молби и завявления до избирателните комисии, включително да получава решения и други документи във връзка с предоставените права, както и да открива банкови сметки за обслужване на предизборната кампания.
От двете решения № 56 от 19 септември 2011 г. и № 58 от 20 септември 2011 г. на ОИК в необжалваната им част се установява, че с решението от 19 септември 2011 г. ОИК е дала указания до местната коалиция в тридневен срок да допълни комплекта документи за регистриране на кандидатските листи за кметове на кметства за изборите на 23 октомври 2011 г. съгласно чл. 126, ал. 1 от ИК, а именно да представи документи относно представителната власт и пълномощията за регистриране на местната коалиция от представляващия коалицията, които указания са отменени с решението от 20 септември 2011 г. В представените копия от регистрите на кандидатите за участие в изборите за кмет на община Аврен, на кандидатите за участие в изборите за общински съветници и на кандидатите за кметове на кметства, не се съдържат отбелязвания за дадени от ОИК указания за отстраняване на констатирани непълноти във връзка с представителна власт до местната коалиция.
От допълнително постъпилите към преписката на 30 септември 2011 г. в ЦИК документи от ОИК - Аврен, се установява, че с решение № 20 от 26 август 2011 г. комисията е регистрирала местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" - ПП „Национално движение за стабилност и възход", ПП „Българска социалдемокрация" и ПП „Обединени земеделци" за участие в изборите за кмет на община Аврен, за общински съветници на община Аврен и за кметове на кметства в община Аврен. В протокол № 20 от 26 август 2011 г. ОИК - Аврен е обсъдила представените към заявленията документи, част от които са: решението от 24 август 2011 г.; пълномощно с изх. № 256 от 15 август 2011 г. от Петя Ставрева Ставрева към Свилен Иванов Радев; пълномощно от Йордан Петров Андреев към Галина Янева Янева; пълномощно от Олимпи Стоянов Кътев към Йордан Петров Андреев и пълномощно от Александър Трифонов Томов към Ради Душков Радев.
От пълномощно № 256 от 15 август 2011 г. от Петя Ставрева Ставрева, като председател на ПП „Обединени земеделци" в полза на Свилен Иванов Радев във връзка с участието на ПП „Обединени земеделци" в изборите за общински съветници и кметове, лицето е упълномощено да представлява партията на територията на община Аврен пред органите за местно самоуправление и местната администрация, други административни органи, общинската избирателна комисия и политическите партии, да участва от името на партията при водене на преговори за участие в местните избори и за изготвяне на изборни листи и споразумения; да подпише от името на партията коалиционни споразумения; да подпише от името на партията заявление за регистрацията й в общинската избирателна комисия. Така учредения обем представителна власт с това пълномощно № 256 от 15 август 2011 г. не съвпада с обема представителна власт по по-късно даденото пълномощно с изх. № 445 от 16 септември 2011 г., коментиран по-горе, като в това второ пълномощно лицето не разполага с представителна власт във връзка с местната коалиция.
От пълномощно от Олимпи Стоянов Кътев, в качеството му на секретар на ПП „Национално движение за стабилност и възход", с посочване, че е упълномощен с пълномощно с рег. № 18241 от 29 юни 2011 г. от Христина Христова Велчева, се установява упълномощаване в полза на Йордан Петров Андреев да представлява партията във връзка с преговори и сключване на споразумения за образуване на местни коалиции от партии, както и с право да подписва сключените коалиционни споразумения; с права във връзка с регистрация на ПП „Национално движение за стабилност и възход" в ОИК самостоятелно или в коалиция, като посочи наименованието на партията, което да се изписва в бюлетината, както и да подава заявления, жалби и възражения във връзка с регистрацията на партията или образуването на местни коалиции като преупълномощава адвокати във връзка с горното. От своя страна Йордан Петров Андреев, като областен председател на област Варна, преупълномощен от Олимпи Стоянов Кътев, последния с посочване за упълномощаване с пълномощното с рег. № 18241 от 29 юни 2011 г. от Христина Христова Велчева, преупълномощил Галина Янева Янева да представлява ПП „Национално движение за стабилност и възход" на територията на община Аврен във връзка с преговори и сключване на споразумения за образуване на местни коалиции от партии, както и с право да подписва сключените коалиционни споразумения; с права по регистрация на политическата партия в ОИК за участие в избори 2011 г. самостоятелно или в коалиция, като не е посочено как да се изписва партията в бюлетината, а на съответното място в пълномощното е оставено празно място, както и с правото за подаване на заявления, жалби и възражения, във връзка с регистрацията на партията или образуваните коалиции за участие в местни избори 2011 г. и права за преупълномощаване на адвокати. Установява се, че представените при регистрацията на местната коалиция пълномощни от ПП „Национално движение за стабилност и възход" се отличават от представените от същата партия пълномощни към предложенията за регистриране на кандидатска листа, като разликата се изразява както в обема на учредената представителна власт във връзка с участието на партията в местни коалиции. Всички пълномощни са заверени съответно от Йордан Петров Андреев или Галина Янева Янева и не са датирани. В преписката липсва пълномощно рег. № 18241 от 29 юни 2011 г., данни за което се съдържат във второто коментирано пълномощно от Йордан Петров Андреев в полза на Галина Янева Янева, в което е посочено, че с това пълномощно Христина Христова Велчева е упълномощила Олимпи Стоянов Кътев и такова пълномощно не е коментирано в никой от съдържащите се в преписката протоколи на ОИК - Аврен. За пълнота на проверката ЦИК служебно провери представеното пред нея пълномощно във връзка с регистрацията на ПП „Национално движение за стабилност и възход" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., от което е видно, че Христина Христова Велчева, като председател на политическата партия, е упълномощила Олимпи Стоянов Кътев, като секретар, единствено с правото да регистрира в ЦИК политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Това пълномощно не е датирано и не разполага с регистрационен номер, поради което не може да бъде направен извод за съдържанието на пълномощно с рег. № 18241 от 29 юни 2011 г. Следователно не се установява наличност на това пълномощно, както в представените пред ОИК - Аврен документи, така и в наличните в ЦИК документи за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Установява се, че единствено пълномощно с изх. № 155 от 19 август 2011 г. от Александър Трифонов Томов, като председател на партия „Българска социалдемокрация", в полза на Ради Душков Радев, е представено, както при регистрацията на местната коалиция, така и при внасяне на предложенията без разлика в съдържанието и реквизитите.
Въпреки, че разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от ИК не изисква представянето на други пълномощни извън това по т. 7, представените с предложенията пълномощни на представителите на участващите в местната коалиция ПП „Национално движение за стабилност и възход" и ПП „Обединени земеделци" установяват липса на представителна власт за изразяване на волята на участника в състава на коалицията. Установява се колизия в съдържанието и обема на учредената представителна власт на представляващите двете партии от състава на коалицията в осъществените регистърни производства по чл. 95 и по чл. 126 от ИК. Като не е констатирала тези непълноти в представените документи от местната коалиция за регистрация на кандидатски листи по реда на чл. 126, ал. 1 от ИК, ОИК - Аврен е постановила неправилно и незаконосъобразно решение, без да даде и указания за отстраняването им. Поради това решенията в обжалваната им част следва да бъдат отменени, а ОИК - Аврен на основание чл. 127, ал. 1 от ИК да даде указания за отстраняване на констатираните нередовности, като съобрази и преклузивния срок по чл. 127, ал. 4 от ИК.
Поради горното е предложен проект за решение на Централната избирателна комисия, с който на основание чл. 33, ал. 3 от ИК да се вземе решение, с което се ОТМЕНЯ решение № 56 от 19 септември 2011 г. на ОИК - Аврен, в частта с която са регистрирани издигнатите от местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" - ПП „Национално движение за стабилност и възход", ПП „Българска социалдемокрация" и ПП „Обединени земеделци" кандидати за кметове на кметства с. Приселци, с. Тръстиково, с. Бенковски и с. Дъбравино в община Аврен в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и се ОТМЕНЯ решение № 58 от 20 септември 2011 г. на ОИК - Аврен, в частта с която са регистрирани издигнатите от местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" - ПП „Национално движение за стабилност и възход", ПП „Българска социалдемокрация" и ПП „Обединени земеделци" кандидатска листа за общински съветници на община Аврен и кандидат за кмет на община Аврен в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и се УКАЗВА на ОИК - Аврен, да даде указания в срока по чл. 127, ал. 4 от ИК на представляващия местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" - ПП „Национално движение за стабилност и възход", ПП „Българска социалдемокрация" и ПП „Обединени земеделци" за представяне на доказателства за представителна власт от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" и ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" и се УКАЗВА на ОИК - Аврен, да регистрира местна коалиция„ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" - ПП „Национално движение за стабилност и възход", ПП „Българска социалдемокрация" и ПП „Обединени земеделци" след представяне на доказателства за представителна власт от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" и ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", упълномощаващо представителите на партиите в местната коалиция с права да участват в преговори и взимане на решение от името на партията за издигане, утвърждаване и регистриране на кандидати за общински съветници и кметове в рамките на местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" - ПП „Национално движение за стабилност и възход", ПП „Българска социалдемокрация" и ПП „Обединени земеделци".
При проведеното гласуване в ЦИК не бе постигнато мнозинство две трети от присъстващите членове на Централната избирателна комисия.
Поради изложеното и на основание чл. 20, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 и чл. 20, ал. 2, изр. 2 от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 20, ал. 2, изр. 1 от ИК е налице ОТКАЗ за произнасяне по жалба от Емануил Манолов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Аврен против решение № 56 от 19 септември 2011 г. и решение № 58 от 20 септмеври 2011 г. на ОИК - Аврен.ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения