Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1015-МИ
София, 9 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, подписано от Александър Владимиров Радославов – представляващ коалицията, заведено под № 7 на 6 септември 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“, издадено на 08.08.2019 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 5006/2003 г.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“, издадено на 15.08.2019 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 35051/1992 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, издадено на 23.08.2019 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 606/2009 г.
 4. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“, издадено на 20.08.2019 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 252/2009 г.
 5. Удостоверение за актуално състояние на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, издадено на 22.08.2019 г. от СГС, VІ-13 състав, по ф.д. № 575/1990 г.
 6. Образци от подписите на представляващите съставните партии  - 5 бр.
 7. Образци от печатите на съставните партии – 5 бр.
 8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-486 от 13.08.2019 г. на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ за внесен от партията финансов отчет за 2016, 2017 и 2018 г.
 9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-496 от 16.08.2019 г. на партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“ за внесен от партията финансов отчет за 2016, 2017 и 2018 г.
 10. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-504 от 22.08.2019 г. на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за внесен от партията финансов отчет за 2016, 2017 и 2018 г.
 11. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-503 от 22.08.2019 г. на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ за внесен от партията финансов отчет за 2016, 2017 и 2018 г.
 12. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-500 от 22.08.2019 г. на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2016, 2017 и 2018 г.
 13. Споразумение за образуване на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ от 19.08.2019 г., подписано от представляващия партия „Движение за социален хуманизъм“, партия „Българска партия либерали“, партия „Възраждане на Отечеството“, партия „Българската Левица“ и партия „Зелена партия“.
 14. Образец от подписа на представляващия коалицията.
 15. Списък от 4156 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 16. Удостоверение с изх. № 28127 от 29.08.2019 г. от „Обединена българска банка“ АД, клон Шипка, за открита банкова сметка на името на ПП „Движение за социален хуманизъм“.
 17. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ е част от коалиционното споразумение.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като КОАЛИЦИЯ „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“.

От протокол с вх. № МИ-04-03-09 от 9 септември 2019 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • № 3495-МИ / 21.06.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

 • всички решения