Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1008-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: сигнали за агитация от Бойко Борисов в изборния ден

Постъпили са сигнали в ЦИК с вх. № С-18, С-21, С-29, С-30, С-31, С-32, С-36, С-37, С-38, С-39, С-40, С-41, С-42, С-44, С-45, С-46, С-50, С-51, С-59, С-60, С-61, С-68, С-71, С-78, С-87, С-88, С-89 всички от 21.11.2021 г. от граждани и от Съвета за електронни медии във връзка с извършване на агитация от г-н Бойко Методиев Борисов в негово интервю в изборния ден на 21.11.2021 г.

Всички податели на сигнали твърдят, че в свое интервю, излъчено по всички телевизионни канали, г-н Бойко Борисов е извършил агитация в изборния ден, тъй като в изказването си пред представителите на пресата непосредствено след своето гласуване пред сграда на училище, същият е направил  множество негативни изявления относно кандидата за президент Румен Радев, а в същото време е призовал към гласуване за кандидата за президент Анастас Герджиков. В подадените сигнали основно се откроява цитирането на следните думи на г-н Бойко Борисов: „Резил ще е Радев да остане президент“ и „Затова се надявам българите поне днес да проявят разум – ректор на ректорите“.

Визираното изявление на г-н Бойко Борисов е излъчено по всички телевизионни канали в интервала 11.50-12.00 ч. непосредствено преди обедните телевизионни емисии.

След като се запозна с видеоматериала Централната избирателна комисия намира, че с използваните горецитирани изрази от г-н Борисов в контекста на изказването му, в което критикува водените политики от настоящото служебно правителство и президент и относно упражняването на избирателно право в днешния ден и като взе предвид изложеното от гражданите-избиратели в множеството цитирани сигнали, установява, че използваните от г-н Бойко Методиев Борисов в изказването му изрази: „Резил ще е Радев да остане президент“ и „Затова се надявам българите поне днес да проявят разум – ректор на ректорите“ се възприема от зрителите избиратели като агитация в изборния ден за подкрепа на един от кандидатите и като неподкрепа за другия от кандидатите в изборите за президент и вицепрезидент.

Съгласно дефиницията на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. В своята трайна практика Върховният административен съд приема, че за да е налице нарушение на забраната за агитация в изборния ден, е достатъчно да бъде направено политическо внушение – решение № 7133 от 27.05.2014 г. по адм.д. № 6889/2014 г. на Върховния административен съд, съгласно което „Всяка форма на отправяне на политически внушения за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет следва да се възприема за „предизборна агитация“ по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК“. В посоченото решение ВАС приема също, че „Разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК систематически се намира в Раздел ІІ „Предизборна агитация“ на ИК, който е от Глава Дванадесета „Правила за провеждане на предизборната кампания“, а отправянето по политически внушения е основно съдържание на предизборната кампания. Макар и по друг повод, предизборната агитация винаги е възприемана като отправяне под всякаква форма на политически внушения. В този смисъл е и решение на ВАС № 3581/23.03.2017 г. по адм.д. № 3270/2017 на ВАС.

От гореизложеното се установява, че с направените изявления г-н Бойко Борисов призовава избирателите да гласуват за конкретен кандидат и да не гласуват за другия кандидат в изборния процес чрез посочване на конкретно име на кандидат, за който да не се гласува и основно публично разпознаваемо качество на другия кандидат – ректор за когото да се гласува. По този начин г-н Бойко Методиев Борисов агитира в подкрепа на единия от кандидатите и в неподкрепа за другия от кандидатите в изборния ден чрез своето изявление пред медии и нарушава императивната забрана на чл. 182, ал. 4 ИК.

От гореизложеното и излъчените материали Централната избирателна комисия намира постъпилите сигнали за основателни.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, изразяващо се в извършване на предизборна агитация в изборния ден, извършено 21 ноември 2021 г. от Бойко Методиев Борисов, ЕГН.....

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Бойко Методиев Борисов, ЕГН.....

При проведеното гласуване на предложения проект на решение за установяване на нарушение, Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 14 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 9 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения