Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1
София, 11 май 2011 г.

ОТНОСНО: начина на приемане на решения от избирателните комисии

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 20 и чл. 21, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

1. Заседанията на избирателните комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.
2. Избирателните комисии приемат решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато при приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице отказ, който се вписва в диспозитива на решението.
3. Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".
4. Членовете на избирателните комисии могат да подписват протоколи и да гласуват решения с "особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват "за" или "против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.
5. За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
6. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на избирателните комисии се подписват от председателя и секретаря.
7. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател. Когато председателят, съответно секретарят, и заместник-председателят са предложени от една и съща партия или коалиция от партии, решенията се подписват от председателя, съответно секретаря, и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии.
8. Когато едновременно отсъстват и председателят и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии.
9. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ЦИК, районните и общинските избирателни комисии се подпечатват с печата им.
10. Решенията и протоколите на секционните избирателни комисии при избор на президент и вицепрезидент на републиката и при избор на общински съветници и кметове се подпечатват с печата им.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения