ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Обн., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

 

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2019 г., както следва:

Показатели Сума
(хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 4 993,0
1. Текущи разходи 4 793,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 3 800,0
2. Капиталови разходи 200,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 4 993,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 4 993,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

Показатели Сума
(хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 1 200,0
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 1 192,0

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения