Приложение № 1-НР Избирателен списък (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 243, чл. 251 и чл. 252 от ИК)
Приложение № 2-НР Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 37, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 3-НР Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 28, във вр. с чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 4-НР Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. чл. 29, ал. 1 и 3, във вр. с чл. 9, ал. 6 и 9, чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 5-НР Избирателен списък за гласуване на плавателни съдове, плаващи под българско знаме (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 30, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 6-НР Списък на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната (по чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 7-НР Списък на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната (за публикуване) (по чл. 32 във вр. с чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 8-НР Формуляр на списък за гласуване извън страната (по чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и 5 от ИК, във вр. с чл. 8 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 9-НР Списък на заличените лица от избирателните списъци (чл. 38, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 10-НР Заявление за изключване от списъка на заличените лица при произвеждане на национален референдум преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 11-НР Заявление – декларация за изключване от списъка на заличените лица от гласоподаватели, заявили, че ще гласуват извън страната (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 12-НР Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 13-НР Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 14-НР Заявление за изключване от списъка на заличените лица в деня на произвеждане на национален референдум (по чл. 40 във връзка с чл. 38 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 15-НР Удостоверение за изключване от списъка на заличените лица (чл. 40, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 16-НР Декларация пред СИК от гласоподавател вписан в списъка на заличените лица (по чл. 40, ал. 3 във вр. с чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 17-НР Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 18-НР Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 19-НР Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване в определено място (по § 5, т. 1 от ДР на ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 20-НР Удостоверение за гласуване в определено място (по § 5, т. 1 от ДР във връзка с чл. 34 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 21-НР Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване в определено място (по § 5, т. 1 от ДР във връзка с чл. 35, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 22-НР Заявление-декларация за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 23-НР Декларация пред СИК от гласоподавател при гласуване извън страната (по чл. 33, ал. 2 от ИК, във вр. с чл. 42, ал. 1 от Конституцията на РБ и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 24-НР Удостоверение (чл. 57, ал. 1, т. 5 от ИК и чл. 7, ал. 3 от ЗПУГДВМС)
Приложение № 25-НР Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдател/и (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във вр. с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 26-НР Заявление от регистрирана българска неправителствена организация за регистрация на наблюдатели (чл. 112, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 27-НР Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК (чл. 112, ал. 6 във вр. с ал. 1, т. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 28-НР Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации (по чл. 113, във вр. с чл. 112, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 57, ал. 1, т. 14 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 29-НР Регистър (за публикуване) на регистрирани наблюдатели (по чл. 113 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 30-НР Удостоверение за наблюдател (по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 31-НР Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 32-НР Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в деня на националния референдум (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 33-НР Регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в деня на националния референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 34-НР Регистър (за публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в деня на националния референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 35-НР Удостоверение за анкетьор при произвеждане на национален референдум (по чл. 203, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 36-НР Заявление за регистрация на инициативен комитет в национален референдум (по чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 151, ал. 3, чл. 152, т. 1, б. „а“, чл. 153 и чл. 320 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 37-НР Списък на гласоподавателите в подкрепа на регистрацията на инициативен комитет (чл. 153, ал. 1 и 2 и чл. 320 от ИК във вр. с чл. 16 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 38-НР Декларация от член на инициативен комитет (по чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл. 42, ал. 1 от Конституцията на РБ във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 39-НР Декларация от член на инициативен комитет (по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
Приложение № 40-НР Удостоверение за регистрация на инициативен комитет при произвеждане на национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 10 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
Приложение № 41-НР Регистър на инициативните комитети (по чл. 57, ал. 1, т. 13 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 42-НР Заявление за регистрация в национален референдум от партия/коалиция ползваща се от разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС (по чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 43-НР Заявление за регистрация на партия в национален референдум (по чл. 132, ал. 1 и чл. 133 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 44-НР Заявление за регистрация на коалиция в национален референдум (по чл. 140 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 45-НР Списък на гласоподаватели в подкрепа за регистрация на партия/коалиция в националния референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 133, ал. 3, т. 5/чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 46-НР Удостоверение за регистрация на партия в национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 47-НР Удостоверение за регистрация на коалиция в национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 48-НР Регистър на партиите в националния референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 49-НР Регистър на коалициите в националния референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
Приложение № 50-НР Регистър (за публикуване) регистрираните инициативни комитети, партии и коалиции с позиция „ДА“/“НЕ“ на въпроса в националния референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 51-НР Списък за допълнително вписване на придружителите в националния референдум (чл. 236, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 52-НР Списък за допълнително вписване на придружителите при гласуване с подвижна избирателна кутия в националния референдум (чл. 238, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 53-НР Декларация пред СИК от гласоподавател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в националния референдум (по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 30, ал. 3, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 54-НР Протокол за предаване и приемане на избирателния списък при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 55-НР Протокол за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във вр. с чл. 37, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 56-НР Протокол за предаване и приемане на избирателен списък при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във вр. с чл. 28 и чл. 29 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 57-НР Протокол за предаване и приемане от СИК извън страната на формуляр на списък за гласуване извън страната при произвеждане на национален референдум (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 58-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на СИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 59-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна СИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 и 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 60-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на секционна избирателна комисия за гласуване извън страната при произвеждане на национален референдум (по чл. 217 във вр. с чл. 215, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 61-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от ОИК на капитана на плавателен съд, плаващ под българско знаме при произвеждане на национален референдум (по чл. 216 във вр. с чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 62-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от капитана на плавателен съд плаващ под българско знаме на секционна избирателна комисия при произвеждане на национален референдум (по чл. 216 във вр. с чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 63-НР Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия извън страната и на плавателен съд плаващ под българско знаме при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 1, т. 11, чл. 230, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 64-НР Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/Подвижна СИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 274 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 65-НР Списък на лицата, получили копие от подписания протокол за установяване на резултатите от гласуването в националния референдум (по чл. 283 и по чл. 294 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 66-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация при произвеждане на национален референдум (по чл. 287, ал. 7 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 67-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от ОИК на Централната избирателна комисия при произвеждане на национален референдум (по чл. 296, ал. 3 от ИК във вр. с чл. 21, ал. 3 и 4 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 68-НР Протокол за предаване и приемане на торбата със списъците за гласуване, бюлетините и другите книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България при произвеждане на национален референдум (по чл. 286, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 69-НР Протокол на Секционната избирателна комисия
Приложение № 70-НР Протокол на Секционната избирателна комисия за гласуване извън страната
Приложение № 71-НР Протокол на Общинска избирателна комисия
Приложение № 72-НР Образец на плик за гласуване (чл. 18, ал. 1 от ЗПУГДВМС)
Приложение № 73-НР Образец на бюлетина за гласуване на националния референдум (чл. 17 от ЗПУГДВМС)
Приложение № 1-МИ/НР Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум

 

Календар

Решения

  • № 5114-МИ/НР / 16.08.2018

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Нови пазар, област Шумен

  • № 5113 / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения на Областна администрация – Софийска област, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г., от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2009 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2006 г., от изборите за народни представители през 2005 г. и от изборите за народни представители през 2001 г., с цел предоставяне на Държавна агенция „Архиви“

  • № 5112- ПВР/НР/МИ / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в административна сграда на община Девня, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г., избори за общински съветници и кметове и национален референдум през 2015 г.

  • всички решения