Приложение № 1-НР Избирателен списък (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 243, чл. 251 и чл. 252 от ИК)
Приложение № 2-НР Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 37, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 3-НР Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 28, във вр. с чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 4-НР Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. чл. 29, ал. 1 и 3, във вр. с чл. 9, ал. 6 и 9, чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 5-НР Избирателен списък за гласуване на плавателни съдове, плаващи под българско знаме (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 30, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 6-НР Списък на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната (по чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 7-НР Списък на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната (за публикуване) (по чл. 32 във вр. с чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 8-НР Формуляр на списък за гласуване извън страната (по чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и 5 от ИК, във вр. с чл. 8 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 9-НР Списък на заличените лица от избирателните списъци (чл. 38, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 10-НР Заявление за изключване от списъка на заличените лица при произвеждане на национален референдум преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 11-НР Заявление – декларация за изключване от списъка на заличените лица от гласоподаватели, заявили, че ще гласуват извън страната (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 12-НР Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 13-НР Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 14-НР Заявление за изключване от списъка на заличените лица в деня на произвеждане на национален референдум (по чл. 40 във връзка с чл. 38 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 15-НР Удостоверение за изключване от списъка на заличените лица (чл. 40, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 16-НР Декларация пред СИК от гласоподавател вписан в списъка на заличените лица (по чл. 40, ал. 3 във вр. с чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 17-НР Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 18-НР Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 19-НР Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване в определено място (по § 5, т. 1 от ДР на ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 20-НР Удостоверение за гласуване в определено място (по § 5, т. 1 от ДР във връзка с чл. 34 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 21-НР Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване в определено място (по § 5, т. 1 от ДР във връзка с чл. 35, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 22-НР Заявление-декларация за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 23-НР Декларация пред СИК от гласоподавател при гласуване извън страната (по чл. 33, ал. 2 от ИК, във вр. с чл. 42, ал. 1 от Конституцията на РБ и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 24-НР Удостоверение (чл. 57, ал. 1, т. 5 от ИК и чл. 7, ал. 3 от ЗПУГДВМС)
Приложение № 25-НР Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдател/и (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във вр. с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 26-НР Заявление от регистрирана българска неправителствена организация за регистрация на наблюдатели (чл. 112, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 27-НР Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК (чл. 112, ал. 6 във вр. с ал. 1, т. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 28-НР Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации (по чл. 113, във вр. с чл. 112, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 57, ал. 1, т. 14 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 29-НР Регистър (за публикуване) на регистрирани наблюдатели (по чл. 113 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 30-НР Удостоверение за наблюдател (по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 31-НР Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 32-НР Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в деня на националния референдум (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 33-НР Регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в деня на националния референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 34-НР Регистър (за публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в деня на националния референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 35-НР Удостоверение за анкетьор при произвеждане на национален референдум (по чл. 203, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 36-НР Заявление за регистрация на инициативен комитет в национален референдум (по чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 151, ал. 3, чл. 152, т. 1, б. „а“, чл. 153 и чл. 320 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 37-НР Списък на гласоподавателите в подкрепа на регистрацията на инициативен комитет (чл. 153, ал. 1 и 2 и чл. 320 от ИК във вр. с чл. 16 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 38-НР Декларация от член на инициативен комитет (по чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл. 42, ал. 1 от Конституцията на РБ във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 39-НР Декларация от член на инициативен комитет (по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
Приложение № 40-НР Удостоверение за регистрация на инициативен комитет при произвеждане на национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 10 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
Приложение № 41-НР Регистър на инициативните комитети (по чл. 57, ал. 1, т. 13 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 42-НР Заявление за регистрация в национален референдум от партия/коалиция ползваща се от разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС (по чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 43-НР Заявление за регистрация на партия в национален референдум (по чл. 132, ал. 1 и чл. 133 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 44-НР Заявление за регистрация на коалиция в национален референдум (по чл. 140 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 45-НР Списък на гласоподаватели в подкрепа за регистрация на партия/коалиция в националния референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 133, ал. 3, т. 5/чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 46-НР Удостоверение за регистрация на партия в национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 47-НР Удостоверение за регистрация на коалиция в национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 48-НР Регистър на партиите в националния референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 49-НР Регистър на коалициите в националния референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
Приложение № 50-НР Регистър (за публикуване) регистрираните инициативни комитети, партии и коалиции с позиция „ДА“/“НЕ“ на въпроса в националния референдум на 25 октомври 2015 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 51-НР Списък за допълнително вписване на придружителите в националния референдум (чл. 236, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 52-НР Списък за допълнително вписване на придружителите при гласуване с подвижна избирателна кутия в националния референдум (чл. 238, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 53-НР Декларация пред СИК от гласоподавател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в националния референдум (по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 30, ал. 3, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 54-НР Протокол за предаване и приемане на избирателния списък при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 55-НР Протокол за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във вр. с чл. 37, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 56-НР Протокол за предаване и приемане на избирателен списък при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във вр. с чл. 28 и чл. 29 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 57-НР Протокол за предаване и приемане от СИК извън страната на формуляр на списък за гласуване извън страната при произвеждане на национален референдум (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 58-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на СИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 59-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна СИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 и 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 60-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на секционна избирателна комисия за гласуване извън страната при произвеждане на национален референдум (по чл. 217 във вр. с чл. 215, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 61-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от ОИК на капитана на плавателен съд, плаващ под българско знаме при произвеждане на национален референдум (по чл. 216 във вр. с чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 62-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от капитана на плавателен съд плаващ под българско знаме на секционна избирателна комисия при произвеждане на национален референдум (по чл. 216 във вр. с чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 63-НР Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия извън страната и на плавателен съд плаващ под българско знаме при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 1, т. 11, чл. 230, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 64-НР Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/Подвижна СИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 274 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 65-НР Списък на лицата, получили копие от подписания протокол за установяване на резултатите от гласуването в националния референдум (по чл. 283 и по чл. 294 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 66-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация при произвеждане на национален референдум (по чл. 287, ал. 7 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 67-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от ОИК на Централната избирателна комисия при произвеждане на национален референдум (по чл. 296, ал. 3 от ИК във вр. с чл. 21, ал. 3 и 4 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 68-НР Протокол за предаване и приемане на торбата със списъците за гласуване, бюлетините и другите книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България при произвеждане на национален референдум (по чл. 286, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 69-НР Протокол на Секционната избирателна комисия
Приложение № 70-НР Протокол на Секционната избирателна комисия за гласуване извън страната
Приложение № 71-НР Протокол на Общинска избирателна комисия
Приложение № 72-НР Образец на плик за гласуване (чл. 18, ал. 1 от ЗПУГДВМС)
Приложение № 73-НР Образец на бюлетина за гласуване на националния референдум (чл. 17 от ЗПУГДВМС)
Приложение № 1-МИ/НР Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум

 

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения