Съобщение

Централната избирателна комисия обявява конкурс за заемане длъжността Главен експерт „Човешки ресурси, здравословни и безопасни условия на труд“ (ЧРЗБУТ) в Звено „Административно обслужване“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия (ЦИК).

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър“.

2. Професионална област – Икономика, свързана с управление на човешките ресурси, правни, социални и стопански науки, публична администрация, технически науки.

3. Минимален професионален опит – 3 години в областта на дейности по управление на човешките ресурси.

4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.

5. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

6. Кандидатът да има компютърна грамотност за работа с Word и Excel и друг специализиран софтуер.

ІІ. Специфични изисквания:

Всички дейности в областта на човешките ресурси, прилагане на законодателството, свързано с трудовите и осигурителни правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд.

III. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионален опит – 3 години в областта по прилагане на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ІV. Кратко описание на длъжността:

Обработва всички документи по назначаване, изменение и прекратяване на служителите, съхранява трудовите досиета и други документи, касаещи трудовите правоотношения, съгласно нормативните изисквания.

Дава становища във връзка с: оценка на изпълнението и кариерното израстване, текущо обучение и консултации, оценяването на изпълнението на длъжността от служителите в ЦИК.

Въвежда информация, свързана с дейността за длъжността, в ползвания в администрацията на ЦИК софтуер.

Длъжността изисква да се познават и прилагат следните нормативни актове: Изборен кодекс, Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Правилника за дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и приложимите наредби и др.

Осигуряване прилагането на нормативните актове в областта на трудовото и осигурителното законодателство, както и здравословни и безопасни условия на труд в дейността на ЦИК и нейната администрация.

V. Правоотношение: трудово.

VI. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест.

С теста се оценяват познанията в областта на трудовите и осигурителни правоотношения и здравословните и безопасни условия на труд.

2. Интервю.

С интервюто се оценяват познанията в аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.

Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

VІI. Необходими документи:

1. Заявление за участие в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.

2. Декларация в свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 4 и 5 от раздел І.

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.

4. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация (ако има такава).

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

6. Копия от документи, удостоверяващи компютърни умения и работа с друг специализиран софтуер (ако има такива).

7. Автобиография.

VІІI. Срокът за подаване на документите е 15 (петнадесет) работни дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

ІX. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход от страната на бул. „Дондуков“, на вътр. тел. 3713, в срока по раздел VIII. При подаване на документите на кандидатите се връчва копие от длъжностната характеристика на длъжността. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

X. Срокът за провеждане на теста и интервюто е 7-дневен, считано от деня, следващ датата на обявяване на интернет страницата на Комисията на списъка на кандидатите, които отговарят на минималните изисквания. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на Комисията.

ХI. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

ХІI. Списъците и всички други съобщения във връзка с провеждане на конкурса, включително за класиране и за назначаване, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

ХІІI. Брой работни места, за които е обявен конкурса - 1 щатна бройка.

ХІV. Размер на основното трудово възнаграждение – 1500 лв.

Обява

за набиране на оферти за изпълнение на услуга за осъществяване на разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. през Фейсбук страницата на ЦИК

Съгласно приетата концепция за разяснителна кампания при произвеждане на изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия предстои да сключи договор за социален маркетинг. Заинтересованите лица могат да отправят своите предложения до вторник – 24.09.2019 г., 17:30 на електронната поща на ЦИК: [email protected] или по пощата на адрес: София 1169, пл. „Княз Александър I“ № 1, за ЦИК.

Обхват на услугата:

Създаване на работещо съчетание на различни форми и средства на онлайн комуникацията в социалните мрежи, което да обхване мащабно темите на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.,  в това число:

 • Управление на съдържанието на Фейсбук страницата на ЦИК;
 • Модерация на диалога на Фейсбук страницата - обработване на постъпилите въпроси и предоставяне на отговори, съгласувани с Възложителя;
 • Таргетиране на потребители и реклама във Фейсбук, Инстаграм и Месинджър чрез всички форми на реклама, предлагани от социалната мрежа, по предложение на Изпълнителя като:
 • спонсорирани постове от ФБ страницата на ЦИК с цел увеличаване на покритието на посланията;
 • имиджова реклама, съгласно рекламните формати на ФБ;
 • популяризиране (реклама) в Инстаграм и Месинджър, таргетиране към потребители/избиратели в предстоящите избори на 27 октомври 2019 г.

Целеви групи:

 • Български избиратели от страната;
 • Мъже и жени, възраст 18+, национално покритие.

Специфични целеви групи:

 • Избиратели с увреждания;
 • Ученици и студенти;
 • Лица упражняващи за първи път правото си на глас;
 • Медии.

Изисквания и задължителни елементи към разработвани материали:

Всички материали разпространявани до медиите и през Фейсбук страницата на Възложителя, трябва да представят необходимата информация коректно, изчерпателно, достъпно и еднозначно разбираем за широката аудитория начин. Посланията и информацията трябва да са: обективни, да не съдържат политически аргументи и да не промотират интереси на политически субекти и/или отделни кандидати. Създадените визуални и контекстуални елементи на разяснителната кампания не бива да пораждат асоциации и да заимстват елементи от визуалната и контекстуална идентичност на регистрираните политически партии в страната.

Минимални количествени показатели за изпълнение на услугата:

 • Дизайн на постове;
 • Публикувани до 4 поста във ФБ страницата на ЦИК след одобрение от ЦИК;
 • Да има на разположение 20 часова модерация на диалога във ФБ страницата.

За рекламната кампания

 • Минимум 15 000 ангажирани действия във ФБ страницата на ЦИК;
 • Минимум 1 500 000 покритие (reach) за кампанията;
 • Минимум 2 500 000 импресии;
 • Минимум 50 000 клика/виждания на съдържание от ФБ страницата на ЦИК.

Период на изпълнение:  27.09.2019 г. ÷ 02.11.2019 г.

Прогнозна стойност на услугата: до 13 500 лева без ДДС

Съдържание на офертата: Кратко описание на  подхода за изпълнение на услугата и цена.

Обява

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3713

ОБЯВА

Централната избирателна комисия обявява конкурс за заемане длъжността Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ в Звено „Административно обслужване“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия (ЦИК).

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър“ по специалността „Информатика и информационни технологии“ или нейните разновидности: Компютърни науки; Информатика и компютърни науки; Компютърни системи и технологии; Софтуерно инженерство; Информационни технологии; Комуникационна техника и технологии; Компютърни технологии;
 2. Професионална област – технически науки, информационни технологии, приложна математика.
 3. Минимален професионален опит – 2 години.
 4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.
 5. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

ІІ. Специфични изисквания:

Задълбочени познания и практически опит в информационните системи, бази данни и клиентски приложения.

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Владеене на чужд език – английски.

ІV. Кратко описание на длъжността:

Осъществява дейности по въвеждане и поддържане на информационните и периферните системи в Централната избирателна комисия; поддържа наличния хардуер и софтуер; анализира нуждите от промяна и прави предложения за актуализиране и усъвършенстване на системата.

V. Правоотношение: трудово.

VІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Решаване на тест.

С теста се оценяват познанията в областта на информационната и комуникационна техника и приложен софтуер.

 1. Интервю.

С интервюто се оценяват познанията в аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.

Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

VІІ. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.
 2. Декларация в свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 4 и 5 от раздел І.
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.
 4. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация (ако има такава).
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 6. Автобиография.

VІІІ. Срокът за подаване на документите е 14 (четиринадесет) дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

ІX. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход от страната на бул. „Дондуков", на вътр. тел. 3713, в срока по раздел VII. При подаване на документите на кандидатите се връчва копие от длъжностната характеристика на длъжността. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

Х. Срокът за провеждане на теста и интервюто е 7-дневен, считано от деня, следващ датата на обявяване на интернет страницата на Комисията на списъка на кандидатите, които отговарят на минималните изисквания. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на Комисията.

ХІ. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

ХІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с провеждане на конкурса, включително за класиране и за назначаване, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

ХІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса - 1 щатна бройка.

ХІV. Размер на основното трудово възнаграждение - 1200 лв.

Обява

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. 02 939 3713

ОБЯВА

Централната избирателна комисия обявява процедура по подбор за възлагане извършване на стенографска дейност в ЦИК чрез сключване на граждански договор.

І. Изисквания към кандидатите:

 1. Стенографска и машинописна правоспособност;
 2. Висока езикова грамотност;
 3. Много добра компютърна грамотност;
 4. Извършване на възложената дейност в кратки срокове при голямо натоварване и при различна продължителност на заетостта в зависимост от интензивността на работата на ЦИК, включително в почивни и празнични дни, като се спазват изискванията на Изборния кодекс и Правилника за организацията на дейността на ЦИК и структурата и функциите на нейната администрация;
 5. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да изпълнява посочената дейност;
 6. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

 

ІІ. Кратко описание на длъжността: изработване на стенографски протоколи и аудиозаписи за заседанията и провежданите срещи на Централната избирателна комисия или Обществения съвет към нея, набиране на компютър и оформяне на стенографски протоколи от заседания и срещи на Комисията в срок до 24 часа след приключване на съответното заседание.

ІІІ. Правоотношение: граждански договор.

ІV. Начин на провеждане на процедурата по подбор: Практически изпит. Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди изпита.

 1. Необходими документи:
 2. Заявление за участие в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.
 3. Декларация в свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 6 и 7 от раздел І.
 4. Копия от документи за завършено образование.
 5. Копия от документи удостоверяващи правоспособност и продължителност на професионалния опит за стенографска и машинописна дейност, както и други документи (референции).
 6. Автобиография.

 VІ. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

 VІІ. Документите за участие в процедурата по подбор се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход от страната на бул. „Княз Александър Дондуков“, на вътр. тел. 3713, в срока по раздел VI. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

VІІІ. Срокът за провеждане на практическия изпит е 7-дневен, считано от деня, следващ датата на обявяване на интернет страницата на Комисията на списъка на кандидатите, които отговарят на изискванията. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на Комисията.

ІХ. Списъците и всички други съобщения във връзка с провеждането на процедурата по подбор, включително за класирането и за сключването на договори, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

Х. Сключването на граждански договор ще се осъществи след решение на ЦИК.

ХІ. Брой местата, за които е обявен процедурата по подбор – 12 бройки.

ХІІ. Възнаграждение: размерът на възнаграждението е 5,50 лв. на стандартна машинописна страница (1800 знака – 30 реда по 60 знака).

Обява

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. 02 939 3713

ОБЯВА

Централната избирателна комисия обявява конкурс за възлагане извършване на машинописна дейност в ЦИК чрез сключване на трудов договор.

І. Изисквания към кандидатите:

 1. Машинописна правоспособност;
 2. Висока езикова грамотност;
 3. Много добра компютърна грамотност;
 4. Извършване на възложената дейност в кратки срокове при голямо натоварване и при различна продължителност на заетостта в зависимост от интензивността на работата на ЦИК, като се спазват изискванията на Изборния кодекс и Правилника за организацията на дейността на ЦИК и структурата и функциите на нейната администрация;
 5. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да изпълнява посочената дейност;
 6. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

ІІ. Кратко описание на дейността:

 1. Набиране, форматиране и проверяване на изготвени от председателя, заместник-председателите, секретаря и членовете на Централната избирателна комисия проекти на документи за разглеждане в заседания на Комисията.
 2. Оформяне приетите от ЦИК решения, писма, становища и други в окончателен вид и представянето им за подпис от председателя и секретаря.
 3. Получаване по електронната поща изготвени от членовете на ЦИК материали, необходими за заседанията, и обработването им.
 4. Получаване по електронната поща на протоколи от стенографите, проверка и отпечатването им.
 5. Изпращане по електронната поща на проекти и окончателни документи на членовете на ЦИК.
 6. Изготвяне препис-извлечения от протоколи от заседания на ЦИК.

ІІІ. Правоотношение: трудово

ІV. Начин на провеждане на конкурса: практически изпит по методика за оценяване, която се съобщава на кандидатите преди изпита.

 1. Необходими документи:
 2. Заявление за участие в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.
 3. Декларация в свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 6 и 7 от раздел І.
 4. Копия от документи за завършено образование.
 5. Копия от документи удостоверяващи правоспособност и продължителност на професионалния опит за машинописна дейност, както и други документи (референции).
 6. Автобиография.

VІ. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

 VІІ. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход от страната на бул. „Княз Александър Дондуков“, на вътр. тел. 3713, в срока по раздел VI. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

VІІІ. Срокът за провеждане на практическия изпит е 7-дневен, считано от деня, следващ датата на обявяване на интернет страницата на Комисията на списъка на кандидатите, които отговарят на изискванията. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на Комисията.

ІХ. Списъците и всички други съобщения във връзка с провеждането на конкурса, включително за класирането и за сключването на договори, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

Х. Сключването на трудов договор ще се осъществи след решение на ЦИК.

ХІ. Брой местата, за които е обявен конкурса – 1 бройка.

ХІІ. Възнаграждение: размерът на възнаграждението е 1100 лева.

Обява

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І" № 1, тел. – 02 939 3713

ОБЯВА

Централната избирателна комисия обявява конкурс за заемане на длъжността  „Финансов контрольор"  в администрацията на Централната избирателна комисия (ЦИК).

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше; минимална образователна степен „магистър“,

2. Професионална област – Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол, Право, Публична администрация;

3. Минимален професионален опит – 5 години професионален опит в областта на финансовия контрол или одит в публичния сектор.

4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.

5. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

ІІ. Специфични изисквания:

Отлично познаване на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за обществените поръчки, Закона за държавната собственост, Закона за Сметната палата, Закона за бюджета за съответната година, Закона за задълженията и договорите, Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия.

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Компютърна компетентност –WORD, EXCEL и други специализирани програмни продукти.

ІV. Кратко описание на длъжността:

Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол по смисъла на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ за законосъобразност при вземането на решения и предприемането на действия, които имат пряко финансово изражение, а също така и при осъществяването на цялостната дейност на организацията в публичния сектор.

Изпълнява разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС. Осъществява контролни функции по отношение на бюджетните разходи, при спазване принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Упражнява предварителен контрол чрез проверка преди вземането/извършването на всички решения/действия за поемане на задължение или извършване на разход, както и при осъществяването на цялостната дейност на Централната избирателна комисия.

V. Правоотношение: трудово.

VІ. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест.

С теста се оценяват познанията в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор и свързаните с това дейности и нормативни актове.

2. Интервю.

С интервюто се оценяват познанията в областта на специфичното законодателство, както и аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.

Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

VІІ. Необходими документи:

1. Заявление за участие в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.

2. Декларация свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 4 и 5 от раздел І.

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.

4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност (за завършилите специалност Право).

5. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация (ако има такава).

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

6. Автобиография.

 VІІІ. Срокът за подаване на документите е 14 (четиринадесет) дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

ІX. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход от страната на бул. „Дондуков", на вътр. тел. 3713, в срока по раздел VII. При подаване на документите на кандидатите се връчва копие от длъжностната характеристика на длъжността. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

 Х. Срокът за провеждане на теста и интервюто е 7-дневен, считано от деня, следващ датата на обявяване на интернет страницата на Комисията на списъка на кандидатите, които отговарят на минималните изисквания. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на Комисията.

 ХІ. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

 ХІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с провеждане на конкурса, включително за класиране и за назначаване, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

ХІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса - 1 щатна бройка.

 ХІV. Размер на основното трудово възнаграждение - 1350 лв.

 

Обява

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3713

ОБЯВА

Централната избирателна комисия обявява конкурс за заемане длъжността Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ в Звено „Административно обслужване“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия (ЦИК).

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър“ по специалността „Информатика и информационни технологии“ или нейните разновидности: Компютърни науки; Информатика и компютърни науки; Компютърни системи и технологии; Софтуерно инженерство; Информационни технологии; Комуникационна техника и технологии; Компютърни технологии;
 2. Професионална област – технически науки, информационни технологии, приложна математика.
 3. Минимален професионален опит – 2 години.
 4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.
 5. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

ІІ. Специфични изисквания:

Задълбочени познания и практически опит в информационните системи, бази данни и клиентски приложения.

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Владеене на чужд език – английски.

ІV. Кратко описание на длъжността:

Осъществява дейности по въвеждане и поддържане на информационните и периферните системи в Централната избирателна комисия; поддържа наличния хардуер и софтуер; анализира нуждите от промяна и прави предложения за актуализиране и усъвършенстване на системата.

V. Правоотношение: трудово.

VІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Решаване на тест.

С теста се оценяват познанията в областта на информационната и комуникационна техника и приложен софтуер.

 1. Интервю.

С интервюто се оценяват познанията в аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.

Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

VІІ. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.
 2. Декларация в свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 4 и 5 от раздел І.
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.
 4. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация (ако има такава).
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 6. Автобиография.

VІІІ. Срокът за подаване на документите е 14 (четиринадесет) дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

ІX. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход от страната на бул. „Дондуков", на вътр. тел. 3713, в срока по раздел VII. При подаване на документите на кандидатите се връчва копие от длъжностната характеристика на длъжността. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

Х. Срокът за провеждане на теста и интервюто е 7-дневен, считано от деня, следващ датата на обявяване на интернет страницата на Комисията на списъка на кандидатите, които отговарят на минималните изисквания. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на Комисията.

ХІ. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

ХІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с провеждане на конкурса, включително за класиране и за назначаване, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

ХІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса - 1 щатна бройка.

ХІV. Размер на основното трудово възнаграждение - 1200 лв.

Обява

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І" № 1, тел. – 02 939 3713

ОБЯВА

Централната избирателна комисия обявява конкурс за заемане на длъжността  „Финансов контрольор"  в администрацията на Централната избирателна комисия (ЦИК).

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше; минимална образователна степен „магистър“,
 2. Професионална област – Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол, Право, Публична администрация;
 3. Минимален професионален опит – 5 години професионален опит в областта на финансовия контрол и одит в публичния сектор.
 4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.
 5. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

ІІ. Специфични изисквания:

Отлично познаване на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за обществените поръчки, Закона за държавната собственост, Закона за Сметната палата, Закона за бюджета за съответната година, Закона за задълженията и договорите, Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия.

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Компютърна компетентност –WORD, EXCEL и други специализирани програмни продукти.

ІV. Кратко описание на длъжността:

Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол по смисъла на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ за законосъобразност при вземането на решения и предприемането на действия, които имат пряко финансово изражение, а също така и при осъществяването на цялостната дейност на организацията в публичния сектор.

Изпълнява разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС. Осъществява контролни функции по отношение на бюджетните разходи, при спазване принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Упражнява предварителен контрол чрез проверка преди вземането/извършването на всички решения/действия за поемане на задължение или извършване на разход, както и при осъществяването на цялостната дейност на Централната избирателна комисия.

V. Правоотношение: трудово.

VІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Решаване на тест.

С теста се оценяват познанията в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор и свързаните с това дейности и нормативни актове.

 1. Интервю.

С интервюто се оценяват познанията в областта на специфичното законодателство, както и аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.

Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

VІІ. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.
 2. Декларация свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 4 и 5 от раздел І.
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.
 4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност (за завършилите специалност Право).
 5. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация (ако има такава).
 6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 7. Автобиография.

VІІІ. Срокът за подаване на документите е 14 (четиринадесет) дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

ІX. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход от страната на бул. „Дондуков", на вътр. тел. 3713, в срока по раздел VII. При подаване на документите на кандидатите се връчва копие от длъжностната характеристика на длъжността. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

Х. Срокът за провеждане на теста и интервюто е 7-дневен, считано от деня, следващ датата на обявяване на интернет страницата на Комисията на списъка на кандидатите, които отговарят на минималните изисквания. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на Комисията.

ХІ. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

ХІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с провеждане на конкурса, включително за класиране и за назначаване, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

ХІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса - 1 щатна бройка.

ХІV. Размер на основното трудово възнаграждение - 1350 лв.

Обява

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І" № 1, тел. – 02 939 3713

ОБЯВА

Централната избирателна комисия обявява конкурс за заемане на длъжността  „Юрисконсулт" в Звено „Правно обслужване“, Дирекция „Администрация" в Централната избирателна комисия (ЦИК).

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше; минимална образователна степен „магистър".
 2. Професионална област – право
 3. Минимален професионален опит – 2 години професионален опит,
 4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.
 5. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

ІІ. Специфични изисквания:

Компютърна грамотност.

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Опит в произвеждане на избори и/или референдуми;

Опит в провеждане на процедури по ЗОП;

Опит в бюджетни организации – първостепенни разпоредители с бюджет;

Добро владеене на чужд език.

ІV. Кратко описание на длъжността:

Правно обслужване на Централната избирателна комисия за изпълнение на правомощията й, уредени в Изборния кодекс, Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и други нормативни актове, свързани с дейността й.

Прилагане на законодателството във връзка с осъществяване на дейността на Централната избирателна комисия- ИК, ЗПУГДВМС, ЗОП, ЗЗЛД, ЗДОИ, ЗАНН, КТ, ЗЗД и други актове.

V. Правоотношение: трудово.

VІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Решаване на тест.

С теста се оценява познаването на законодателството в областта на дейност на ЦИК, на административно-наказателното производство, обществените поръчки, договорите по ЗЗД, трудовото законодателство и др.

 1. Интервю.

С интервюто се оценяват както познанията в специфичното законодателство, така и аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.

Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

VІІ. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.
 2. Декларация свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 4 и 5 от раздел І.
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.
 4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност.
 5. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация (ако има такава).
 6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 7. Автобиография.

VІІІ. Срокът за подаване на документите е 14 (четиринадесет) дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

ІX. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход от страната на бул. „Дондуков", на вътр. тел. 3713, в срока по раздел VII. При подаване на документите на кандидатите се връчва копие от длъжностната характеристика на длъжността. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

Х. Срокът за провеждане на теста и интервюто е 7-дневен, считано от деня, следващ датата на обявяване на интернет страницата на Комисията на списъка на кандидатите, които отговарят на минималните изисквания. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на Комисията.

ХІ. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

ХІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с провеждане на конкурса, включително за класиране и за назначаване, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

ХІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса - 3 щатни бройки.

ХІV. Размер на основното трудово възнаграждение - 1500 лв.

ОБЯВА

На основание чл. 57, ал. 1, т. 33 и 34 във връзка с § 3 от ДР на Изборния кодекс и чл. 21 - 23 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия обявява конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетини на ЦИК с технически носители за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове и от националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Заданието и приложенията към него за участие в конкурса се получават от кандидатите от 8 септември 2015 г. до 10 септември 2015 г. включително, от 10,00 до 17,00 ч. от канцеларията на ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен, стая 23.

Офертите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 11 септември 2015 г. до 15 септември 2015 г. включително от 10,00 до 16,00 ч. в канцеларията на ЦИК, пл. „Княз Александър I" № 1, етаж междинен, стая 70. Телефон за контакт на ЦИК: 02/939-37-19.

Отварянето на офертите ще се осъществи на 15 септември 2015 г. от 16,05 ч. в ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения