1. Кой има право да гласува в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.?

Право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. имат всички български граждани, които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

2. Как се гласува извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.?

В изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. извън страната могат да гласуват всички български граждани с избирателни права, включително и тези, които са в списъка с непотвърдени заявления от информационния масив на ЦИК, в открита избирателна секция извън страната при спазване на следните условия:

 1. да представят валиден документ за самоличност - лична карта, паспорт или военна карта;
 2. да подадат декларация по образец (Приложение № 22-ПВР/НР от изборните книжа), която ще получат в съответната избирателна секция.

3. Как да заявите своето желание за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. извън страната?

Чрез подаване на заявление по един от следните два начина:

 1. В писмена форма пред дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. Това става в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 21-ПВР/НР от изборните книжа) не по-късно от 11 октомври 2016 г., подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

  Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление през интернет страницата на ЦИК или през електронната поща на комисията.

 2. Чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. Електронните заявления могат да се подават не по-късно от 24,00 ч. българско време на 11 октомври 2016 г.

4. Задължително ли е да подадете предварително заявление за гласуване извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., за да гласувате в изборния ден?

Подаването на писмено заявление за гласуване извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. не е задължително.

Подаването на заявление за гласуване извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. е с цел определяне на броя на избирателните секции и съставяне на избирателни списъци за образуваните секции.

Вие може да упражните правото си на глас и когато не фигурирате в предварително съставените избирателни списъци (виж въпрос 2).

5. Къде може да упражните правото си на глас извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.?

Правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. извън страната може да упражните в избирателната секция, в която вече сте заявили желанието си да гласувате и сте включен в предварителния избирателен списък на тази секция или в избирателна секция по Ваш избор (виж въпрос 2).

6. Как се образуват избирателни секции?

 1. В страната:

  Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината като утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес.

  В една избирателна секция се включват до 1000 избиратели.

  В населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

  При териториално обособени населени места кметът на общината може да образува секции с не по-малко от 20 избиратели.

  Избирателни секции се образуват в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и намиращите се извън страната плавателни съдове под българско знаме при наличие на не по-малко от 10 избиратели.

  Когато в сграда с повече от един етаж има секция и на горните етажи, Районната избирателна комисия с решение определя секция на първия етаж, която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Пред избирателната секция се поставят табели и други обозначителни знаци, на които се отбелязва допълнителното й предназначение.

 2. Извън страната

  Избирателни секции извън страната се образуват:

  1. където има дипломатическо или консулско представителство;
  2. при наличие на не по-малко от 60 избиратели, заявили желание да гласуват - (Приложение № 21-ПВР/НР от изборните книжа);

  Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, не може да надвишава 35.

  Предварително условие за произвеждането на избори извън страната и за образуването на секции извън страната е получаването на съгласие от съответната държава, като ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България задължително официално се обръщат до приемащата държава с искане за получаване на това съгласие.

  При наличие на съответно съгласие на приемащата държава, избирателни секции се образуват в дипломатическите и в консулските представителства на Република България, в сгради извън тях или в места, в които няма български дипломатически или консулски представителства.

  Централната избирателна комисия определя с решение не по-късно от 15 октомври 2016 г. местата, в които ще се образуват избирателни секции, като се съобразява с получените отговори от приемащите държави, мотивираните предложения на ръководителите на дипломатическите и консулски представителства, както и с броя на подадените заявления за съответните места.

7. Как се гласува, когато срокът на документа за самоличност е изтекъл?

 1. В страната

  Когато личната карта е с изтекъл срок на валидност, повредена, унищожена, изгубена, открадната или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване при представяне на удостоверение от органите на МВР за издаване на лични документи.

 2. Извън страната

  Когато срокът на валидността на личната карта или паспорта е изтекъл, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.

8. Как се назначава секционна избирателна комисия?

 1. В страната

  Районната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии в страната до 11 октомври 2016 г. след проведени консултации при кмета на съответната община. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции. Участниците представят писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, съдържащо имената на предложените лица.

  За членове на секционна избирателна комисия се назначават лица, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български език.

 2. Извън страната

  Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии извън страната до 24 октомври 2016 г. след проведени консултации. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. Участниците представят писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, съдържащо имената на предложените лица.

  Във всяка една секционна избирателна комисия извън страната се назначава по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

  Когато партия и коалиция не е направила предложение, Централната избирателна комисия назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи, или от оправомощен от него заместник-министър.

9. Как се издигат независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката?

Независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката могат да бъдат издигнати от инициативен комитет. Инициативният комитет се образува с не по-малко от 21 /двадесет и един/ избиратели с постоянен адрес на територията на страната.

Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

Инициативният комитет се регистрира в Централната избирателна комисия до 26 септември 2016 г.

Централната избирателна комисия регистрира независимите кандидати за президент и вицепрезидент на републиката до 4 октомври 2016 г. , ако кандидатурата им е подкрепена най-малко от 2500 избиратели.

10. Докога и как се регистрират застъпници?

Застъпниците се регистрират от районните избирателни комисии до изборния ден по предложение на партии и коалиции или от изрично упълномощени от тях лица.

Предложенията на инициативния комитет за застъпници на независими кандидати се подписват от представляващото инициативния комитет лице.

Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците по кандидатски листи.

Централната избирателна комисия регистрира застъпниците извън страната до изборния ден.

Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците извън страната по кандидатски листи.

11. Докога и как се регистрират наблюдатели от български неправителствени организации?

Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите до изборния ден, упълномощени от български неправителствени организации.

Заявлението за регистрация на наблюдатели – (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 3 дни преди изборния ден.

Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната и извън страната.

Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистрираните наблюдатели, както и неправителствените организации, които са ги упълномощили.

12. Може ли да се анулира прието електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.?

Приетото електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. не може да бъде анулирано, както и не може да се подаде ново електронно заявление. Това обаче не лишава избирателя от възможността да гласувате в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. извън страната.

Българските граждани могат да гласуват навсякъде, където има открити избирателни секции извън страната, при спазване на следните условия:

 1. да представят валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;
 2. да подадат декларация по образец (Приложение № 22-ПВР/НР от изборните книжа), която ще получат в съответната избирателна секция.

13. Когато искам да направя справка на интернет страницата на ЦИК дали името ми фигурира в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., и посетя линка за активиране на ПИК защо кодът става неактивен?

Един ПИК може да бъде активиран само веднъж. Затова ако заредите линка повече от веднъж - само първия път ще ви изпише, че ПИК е активиран успешно. При всеки следващ опит този ПИК е вече активен и няма да ви позволи да го активирате повече пъти.

Ако заявите издаването на нов ПИК за вашия ЕГН - новият ПИК автоматично ще деактивира всички стари ПИК издадени за вашия ЕГН. Това е направено с цел сигурност и защита на личните данни.

Когато ПИК е активиран - с него можете да направите неограничен брой проверки, но само за вашия ЕГН (за посочения при заявяването на ПИК). Ако опитате да проверите чужд ЕГН, с ПИК за ваш ЕГН, отново ще получите съобщение, че ПИК не е валиден, тъй като ПИК е ИНДИВИДУАЛЕН и е валиден единствено за ЕГН, за който е заявен.

Съответно, ако желаете да проверите повече от един ЕГН, например на член от семейството -необходимо е да заявите отделни ПИК за всеки отделен ЕГН.

14. Кои избиратели се допускат да гласуват в изборния ден?

За гласуване се допускат избирателите, които:

I. са били включени в избирателните списъци до изборния ден или в деня на изборите са дописани в съответните избирателни списъци от председателя на секционната избирателна комисия по постоянен адрес, при условие, че:

 • имат право да гласуват;
 • не фигурират в списъка на заличените лица (ако фигурират в списъка на заличените лица, то те трябва да представят - удостоверение по чл. 40 от Изборния кодекс (Приложение № 17-ПВР/НР от изборните книжа), че основанието за вписването им в списъка е отпаднало или не е налице);
 • ако в изборния ден се явят в избирателната секция по постоянен адрес, независимо от факта, че имат издадено удостоверение за гласуване на друго място или са вписани в списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната;

II. представят пред СИК валиден документ за самоличност:

 • българските граждани е необходимо да представят валидна лична карта или личен (зелен) паспорт (за гражданите, родени до 31.12.1931г.), ако не им е издадена лична карта;
 • избирателите, гласуващи извън страната, е необходимо да представят паспорт, лична или военна карта; в случай че документите за самоличност са с изтекъл срок, трябва да се представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подадено заявление за издаването на нови.

15. Може ли да се гласува в избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя?

В избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя, може да се гласува при следните условия:

 1. лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването като попълнят декларация по образец (Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа);
 2. с удостоверение за гласуване на друго място - това са кандидатите за президент и вицепрезидент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите (Приложение № 19-ПВР/НР от изборните книжа);
 3. при подадено заявление за гласуване по настоящ адрес (по електронен път или писмено - Приложение № 14-ПВР/НР от изборните книжа) до общинската администрация по настоящия му адрес;
 4. ученици или студенти, редовно обучение (виж въпрос 16);
 5. лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден (виж въпрос 17).

Подаването на заявление за гласуване на друго място и издаването на удостоверение за гласуване на друго място трябва да бъде до 22 октомври 2016 г.

След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

За вписване по настоящ адрес избирателят може да подаде не по-късно от 22 октомври 2016 г. заявление до кмета на общината/района/кметството по настоящия си адрес.

16. Може ли ученици и студенти, навършили 18 години, да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

Ученици и студенти - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят :

 • документ за самоличност;
 • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
 • декларация от ученика или студента по образец (Приложение № 16-ПВР/НР) от изборните книжа.

17. Могат ли членовете на секционните избирателни комисии и ангажираните с охраната на секцията лица в изборния ден да гласуват в секцията, в която са заети с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.?

Лицата, заети в произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. като членове на секционна избирателна комисия или охрана на същата, могат да гласуват в съответната секция, като попълнят декларация по образец (Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа).

18. Какви са вашите права в изборния ден?

Гласуването се извършва в секцията по постоянния адрес на избирателя

 • Ако не сте вписан в избирателния списък за гласуване, но имате право да гласувате, можете да поискате да бъдете вписан в допълнителната страница на списъка;
 • Да оспорвате отказа на СИК да Ви допише в избирателния списък в изборния ден, ако имате право да гласувате. Отказът на СИК е писмен. Длъжни са да ви го връчат и можете да го оспорвате пред РИК, която се произнася по жалбата незабавно;
 • При установяване в изборния ден, че сте вписан в списъка на заличените лица, имате право да гласувате, ако:
  • представите удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването Ви в списъка;
  • се явите в избирателната секция по постоянен адрес, когато е издадено удостоверение за гласуване на друго място или сте вписан в списъците на лицата заявили, че ще гласуват извън страната;
 • да искате от член на СИК точното вписване на данните от документа Ви за самоличност в избирателния списък.

В случай че сгрешите бюлетината, следва да проследите дали сгрешената бюлетина се унищожава, без да се разгъва, с надпис „СГРЕШЕНА"; сгрешената бюлетина се подпечатва с печата на СИК и се подписва от председателя, секретаря и друг член на СИК. Сгрешените бюлетини се описват в протокол на комисията.

19. Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни увреждания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.?

Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато избирателят е с увредено зрение или със затруднение в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Отказът на председателя може да се оспори пред СИК. Секционната избирателна комисия се произнася с решение.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Не може да бъде придружител:

 • член на СИК;
 • представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • застъпник;
 • наблюдател;
 • лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

20. Кои лица присъстват при отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията?

При отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за президент и/или вицепрезидент;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция, която се легитимира с удостоверение;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.

21. Как да проверя в кой избирателен списък е името ми и къде мога да гласувам?

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

22. Може ли лице, което е назначено в общинска администрация като главен специалист и има достъп до картоните с лични данни, да бъде назначен в СИК като секретар, член или друго?

Законодателят в чл. 66 във връзка с чл. 96 от Изборния кодекс подробно е изброил несъвместимостите за заемане на длъжността член или секретар на СИК. Длъжността „главен специалист“ в общинска администрация не е сред тях.

23. Как могат да гласуват диполамнти, курсанти и докторанти?

Централната избирателна комисия уведомява, че всички студенти – редовна форма на обучение във висше учебно заведение, които не разполагат с надлежно заверена от учебното заведение за съответния семестър студентска книжка, включително дипломанти, курсанти, докторанти и др., могат да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г. по реда на чл. 241 от Изборния кодекс, след като се явят в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на документ за самоличност, удостоверителен документ (уверение, служебна бележка и др.), издадено от учебното заведение със седалище в съответното населено място, който да послужи пред СИК и от който да е видно, че лицето се обучава редовна форма на обучение в съответното висше учебно заведение за учебната 2016/2017 г.

При гласуването лицата подават декларация – Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Лицата се дописват в избирателния списък под чертата и се допускат да гласуват, като в удостоверителния документ се отбелязва датата на гласуването, номерът на секцията и се вписва „гласувал“, след което документът се подписва от председателя и секретаря и се подпечатва с печата на СИК. Копие от документа се прилага към избирателния списък, а оригиналът се връща на лицето, за да послужи при произвеждане на евентуален нов (втори) избор.

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения