С П И С Ъ К
на изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 6 ноември 2016 г.

Решение № 3429-ПВР/НР от 26 август 2016 г.

Приложение № 1-ПВР Избирателен списък  за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 307, чл. 314 и чл. 315 от Изборния кодекс)
Приложение № 2-ПВР Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 37, чл. 307 и чл. 314 от ИК)
Приложение № 3-ПВР Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 28 във връзка с във вр. чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 307 и чл. 314 от ИК)
Приложение № 4-ПВР Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 29, ал. 1, 3 и 5 във връзка с чл. 25, ал. 1, 3 и 5 и чл. 9, ал. 9 във вр. с ал. 6, чл. 307, чл. 314 от ИК)
Приложение № 5-ПВР Избирателен списък за гласуване на намиращи се извън страната плавателни съдове под българско знаме за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 от ИК)
Приложение № 6-ПВР Списък за гласуване извън страната в избори за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. в ...... (държава/ място) (по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 от ИК)
Приложение № 7-ПВР/НР Декларация от лицата, предложени за членове на РИК (по чл. 60, ал. 3, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 8-ПВР/НР Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 9-ПВР Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (чл. 38 от ИК)
Приложение № 10-ПВР/НР Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изречение 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 11-ПВР/НР Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 12-ПВР/НР Заявление – декларация за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден (по чл. 315, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 13-ПВР/НР Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 14-ПВР/НР Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 15-ПВР/НР Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 16-ПВР/НР Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 17-ПВР/НР Удостоверение за изключване от списъка на заличените лица №....../...... г. (чл. 40, ал. 2 от ИК във връзка с чл. 38 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 18-ПВР/НР Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 19-ПВР/НР Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 34 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 20-ПВР/НР Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 35, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 21-ПВР/НР Заявление за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 и чл. 307 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 22-ПВР/НР Декларация (по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 307 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 23-ПВР/НР Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 24-ПВР/НР Удостоверение от ЦИК за член РИК (по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 25-ПВР/НР Удостоверение от ЦИК за член СИК извън страната (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 26-ПВР/НР Удостоверение от ЦИК за член СИК в страната (чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 27-ПВР/НР Удостоверение от РИК за член на СИК (чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 28-ПВР/НР Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдател/и на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за ......г. (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 29-ПВР/НР Заявление до ЦИК за регистрация на наблюдатели от българска неправителствена организация за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за ... г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 30-ПВР/НР Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 31-ПВР/НР Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 32-ПВР/НР Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6.11.2016 г. (по чл. 113 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 33-ПВР/НР Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 34-ПВР/НР Удостоверение за чуждестранен наблюдател (по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 35-ПВР Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от ИК)
Приложение № 36-ПВР Удостоверение за анкетьор (по чл. 203, ал. 1 от ИК)
Приложение № 37-ПВР Входящ регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от ИК)
Приложение № 38-ПВР Регистър (за публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от ИК)
Приложение № 39-ПВР Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1, 3 и 5 и чл. 123 от ИК)
Приложение № 40-ПВР Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и 5 и чл. 123 от ИК)
Приложение № 41-ПВР Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)
Приложение № 42-ПВР Входящ регистър на РИК район № ...... - ...... ЦИК на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2, 4 и 5 от ИК) (по чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 123 от ИК)
Приложение № 43-ПВР Регистър (за публикуване) на застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (чл. 72, ал. 1, т. 16 и чл. 118, ал. 4 от ИК) (по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 от ИК)
Приложение №-44-ПВР Удостоверение за застъпник (по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от ИК)
Приложение № 45-ПВР Удостоверение за застъпник извън страната (по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 и чл. 123 от ИК)
Приложение № 47-ПВР Заявление за регистрация на партия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на ...... г. (по чл. 133 от ИК)
Приложение № 48-ПВР Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция  за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК)
Приложение № 49-ПВР Заявление за регистрация на коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 140 във връзка с § 1, т. 9 от ДР от ИК)
Приложение № 50-ПВР Регистър на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК)
Приложение № 51-ПВР Регистър на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК)
Приложение № 52-ПВР Публичен електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК)
Приложение № 53-ПВР Удостоверение за регистрация на партия (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК)
Приложение № 54-ПВР Удостоверение за регистрация на коалиция (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК)
Приложение № 55-ПВР Заявление от коалиция за заличаване на регистрацията (по чл. 145, ал. 1 от ИК)
Приложение № 56-ПВР Заявление от партия за заличаване на регистрацията (по чл. 137, ал. 1 от ИК)
Приложение № 57-ПВР Заявление от коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията (по чл. 144, ал. 1 и 4 от ИК)
Приложение № 58-ПВР Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и 4 от ИК)
Приложение № 59-ПВР Заявление от инициативен комитет за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 152, т. 1, буква „а“ и чл. 153, ал. 1 във връзка с чл. 151, ал. 1 и 3 от ИК)
Приложение № 60-ПВР Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията (по чл. 155, ал. 1 от ИК)
Приложение № 61-ПВР Декларация (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 307 от ИК)
Приложение № 62-ПВР Регистър на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на ... г.-  (по ч. 57, ал. 1, т. 13, буква „в“ от ИК)
Приложение № 63-ПВР Регистър (за публикуване) на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „в“ от ИК)
Приложение № 64-ПВР Удостоверение за регистрация на инициативен комитет (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от ИК)
Приложение № 65-ПВР Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката (по чл. 318, ал. 1, т. 1 от ИК)
Приложение № 66-ПВР Предложение от инициативен комитет за регистрация на кандидатска листа с независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 318, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 320 от ИК)
Приложение № 67-ПВР Заявление- декларация (по чл. 318, ал. 1, т. 3 от ИК и §1, т.1 от ДР на ИК)
Приложение № 68-ПВР Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в насрочените на ...... г. (по чл. 320 от ИК)
Приложение № 69-ПВР Входящ регистър на кандидатите за президент и вицепрезидент на насрочените на ...... г. избори (по чл. 57, ал. 1, т. 12 и чл. 318, ал. 3 от ИК)
Приложение № 70-ПВР Удостоверение за регистриран кандидат за президент/вицепрезидент (по чл. 57, ал.1, т. 12 от ИК)
Приложение № 71-ПВР Списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (чл. 236, ал. 2 и чл. 238, ал. 2 от ИК )
Приложение № 72-ПВР Протокол за предаване и приемане на избирателен списък (по чл. 215, ал. 4 от ИК)
Приложение № 73-ПВР Протокол за предаване и приемане на избирателен списък  (по чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28 и чл. 29 от ИК)
Приложение № 74-ПВР Протокол за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 3 и чл. 37, ал. 4 от ИК)
Приложение № 75-ПВР Протокол за предаване и приемане на списък за гласуване извън страната на СИК (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от ИК)
Приложение № 76-ПВР Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)
Приложение № 77-ПВР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 от ИК)
Приложение № 78-ПВР Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на секционна избирателна комисия за гласуване извън страната (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от ИК)
Приложение № 79-ПВР Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК на капитана на плавателен съд под българско знаме (по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)
Приложение № 80-ПВР Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от капитана на плавателен съд на секционна избирателна комисия на плавателен съд под българско знаме (по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)
Приложение № 81-ПВР Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 230, ал. 4 или чл. 237, ал. 3 от ИК)
Приложение № 82-ПВР Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/Подвижна СИК  (по чл. 274 от ИК)
Приложение № 83-ПВР Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация (по чл. 287, ал. 7 от ИК)
Приложение № 84-ПВР Списък на лицата, получили копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката  на СИК № ....../ РИК № ......-...... (по чл. 283, изр. 3 във вр. с чл. 100, ал. 1, т. 8 и по чл. 294, изр. 3 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 25 от ИК)
Приложение № 85-ПВР Протокол  за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК на Централната избирателна комисия (по чл. 296, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 86-хм-ПВР Протокол на СИК за резултатите от гласуване в избирателна секция в страната с хартиени бюлетини и от машинно гласуване
Приложение № 86-х-ПВР Протокол на СИК за резултатите от гласуване в избирателна секция в страната с хартиени бюлетини
Приложение № 86-ч-ПВР Протокол на СИК за гласуване извън страната в избирателна секция
Приложение № 87-хм-ПВР Протокол на Районната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
Приложение № 88-ПВР Удостоверение за избран президент на републиката (по чл. 311, т. 5 от ИК)
Приложение № 89-ПВР Удостоверение за избран вицепрезидент на републиката (по чл. 311, т. 5 от ИК)
Приложение № 90-ПВР Бюлетина за гласуване за президент и вицепрезидент в страната
Приложение № 91-ПВР Бюлетина за гласуване за президент и вицепрезидент извън страната
Приложение № 92-ПВР Образец на кочан с бюлетините за гласуване за президент и вицепрезидент (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 325 от ИК)
Приложение № 93-ПВР/НР Протокол за предаване и приемане на торбата с протокола на СИК и списъците за гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България (по чл. 286, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 94-ПВР Уведомление за промяна на оправомощените представители на партии и коалиции или други промени в уставите или решенията, свързани с изборите за президент и вицепрезидент (по чл. 133, ал. 3, т. 1, 2 и 9 във връзка с чл. 60, ал. 2, чл. 91, ал. 2, чл. 102, ал. 2 и чл. 130, ал. 2, т. 2 и 4 от ИК)

Календар

Решения

  • № 5114-МИ/НР / 16.08.2018

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Нови пазар, област Шумен

  • № 5113 / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения на Областна администрация – Софийска област, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г., от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2009 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2006 г., от изборите за народни представители през 2005 г. и от изборите за народни представители през 2001 г., с цел предоставяне на Държавна агенция „Архиви“

  • № 5112- ПВР/НР/МИ / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в административна сграда на община Девня, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г., избори за общински съветници и кметове и национален референдум през 2015 г.

  • всички решения