С П И С Ъ К
на изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 6 ноември 2016 г.

Решение № 3429-ПВР/НР от 26 август 2016 г.

Приложение № 1-ПВР Избирателен списък  за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 307, чл. 314 и чл. 315 от Изборния кодекс)
Приложение № 2-ПВР Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 37, чл. 307 и чл. 314 от ИК)
Приложение № 3-ПВР Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 28 във връзка с във вр. чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 307 и чл. 314 от ИК)
Приложение № 4-ПВР Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 29, ал. 1, 3 и 5 във връзка с чл. 25, ал. 1, 3 и 5 и чл. 9, ал. 9 във вр. с ал. 6, чл. 307, чл. 314 от ИК)
Приложение № 5-ПВР Избирателен списък за гласуване на намиращи се извън страната плавателни съдове под българско знаме за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 от ИК)
Приложение № 6-ПВР Списък за гласуване извън страната в избори за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. в ...... (държава/ място) (по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 от ИК)
Приложение № 7-ПВР/НР Декларация от лицата, предложени за членове на РИК (по чл. 60, ал. 3, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 8-ПВР/НР Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 9-ПВР Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (чл. 38 от ИК)
Приложение № 10-ПВР/НР Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изречение 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 11-ПВР/НР Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 12-ПВР/НР Заявление – декларация за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден (по чл. 315, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 13-ПВР/НР Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 14-ПВР/НР Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 15-ПВР/НР Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 16-ПВР/НР Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 17-ПВР/НР Удостоверение за изключване от списъка на заличените лица №....../...... г. (чл. 40, ал. 2 от ИК във връзка с чл. 38 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 18-ПВР/НР Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 19-ПВР/НР Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 34 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 20-ПВР/НР Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 35, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 21-ПВР/НР Заявление за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 и чл. 307 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 22-ПВР/НР Декларация (по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 307 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 23-ПВР/НР Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 24-ПВР/НР Удостоверение от ЦИК за член РИК (по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 25-ПВР/НР Удостоверение от ЦИК за член СИК извън страната (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 26-ПВР/НР Удостоверение от ЦИК за член СИК в страната (чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 27-ПВР/НР Удостоверение от РИК за член на СИК (чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 28-ПВР/НР Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдател/и на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за ......г. (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 29-ПВР/НР Заявление до ЦИК за регистрация на наблюдатели от българска неправителствена организация за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за ... г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 30-ПВР/НР Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 31-ПВР/НР Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 32-ПВР/НР Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6.11.2016 г. (по чл. 113 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 33-ПВР/НР Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 34-ПВР/НР Удостоверение за чуждестранен наблюдател (по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 35-ПВР Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от ИК)
Приложение № 36-ПВР Удостоверение за анкетьор (по чл. 203, ал. 1 от ИК)
Приложение № 37-ПВР Входящ регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от ИК)
Приложение № 38-ПВР Регистър (за публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от ИК)
Приложение № 39-ПВР Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1, 3 и 5 и чл. 123 от ИК)
Приложение № 40-ПВР Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и 5 и чл. 123 от ИК)
Приложение № 41-ПВР Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)
Приложение № 42-ПВР Входящ регистър на РИК район № ...... - ...... ЦИК на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2, 4 и 5 от ИК) (по чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 123 от ИК)
Приложение № 43-ПВР Регистър (за публикуване) на застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (чл. 72, ал. 1, т. 16 и чл. 118, ал. 4 от ИК) (по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 от ИК)
Приложение №-44-ПВР Удостоверение за застъпник (по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от ИК)
Приложение № 45-ПВР Удостоверение за застъпник извън страната (по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 и чл. 123 от ИК)
Приложение № 47-ПВР Заявление за регистрация на партия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на ...... г. (по чл. 133 от ИК)
Приложение № 48-ПВР Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция  за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК)
Приложение № 49-ПВР Заявление за регистрация на коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 140 във връзка с § 1, т. 9 от ДР от ИК)
Приложение № 50-ПВР Регистър на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК)
Приложение № 51-ПВР Регистър на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК)
Приложение № 52-ПВР Публичен електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК)
Приложение № 53-ПВР Удостоверение за регистрация на партия (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК)
Приложение № 54-ПВР Удостоверение за регистрация на коалиция (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК)
Приложение № 55-ПВР Заявление от коалиция за заличаване на регистрацията (по чл. 145, ал. 1 от ИК)
Приложение № 56-ПВР Заявление от партия за заличаване на регистрацията (по чл. 137, ал. 1 от ИК)
Приложение № 57-ПВР Заявление от коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията (по чл. 144, ал. 1 и 4 от ИК)
Приложение № 58-ПВР Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и 4 от ИК)
Приложение № 59-ПВР Заявление от инициативен комитет за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 152, т. 1, буква „а“ и чл. 153, ал. 1 във връзка с чл. 151, ал. 1 и 3 от ИК)
Приложение № 60-ПВР Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията (по чл. 155, ал. 1 от ИК)
Приложение № 61-ПВР Декларация (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 307 от ИК)
Приложение № 62-ПВР Регистър на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на ... г.-  (по ч. 57, ал. 1, т. 13, буква „в“ от ИК)
Приложение № 63-ПВР Регистър (за публикуване) на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на ... г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „в“ от ИК)
Приложение № 64-ПВР Удостоверение за регистрация на инициативен комитет (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от ИК)
Приложение № 65-ПВР Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката (по чл. 318, ал. 1, т. 1 от ИК)
Приложение № 66-ПВР Предложение от инициативен комитет за регистрация на кандидатска листа с независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 318, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 320 от ИК)
Приложение № 67-ПВР Заявление- декларация (по чл. 318, ал. 1, т. 3 от ИК и §1, т.1 от ДР на ИК)
Приложение № 68-ПВР Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в насрочените на ...... г. (по чл. 320 от ИК)
Приложение № 69-ПВР Входящ регистър на кандидатите за президент и вицепрезидент на насрочените на ...... г. избори (по чл. 57, ал. 1, т. 12 и чл. 318, ал. 3 от ИК)
Приложение № 70-ПВР Удостоверение за регистриран кандидат за президент/вицепрезидент (по чл. 57, ал.1, т. 12 от ИК)
Приложение № 71-ПВР Списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (чл. 236, ал. 2 и чл. 238, ал. 2 от ИК )
Приложение № 72-ПВР Протокол за предаване и приемане на избирателен списък (по чл. 215, ал. 4 от ИК)
Приложение № 73-ПВР Протокол за предаване и приемане на избирателен списък  (по чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28 и чл. 29 от ИК)
Приложение № 74-ПВР Протокол за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 3 и чл. 37, ал. 4 от ИК)
Приложение № 75-ПВР Протокол за предаване и приемане на списък за гласуване извън страната на СИК (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от ИК)
Приложение № 76-ПВР Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)
Приложение № 77-ПВР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 от ИК)
Приложение № 78-ПВР Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на секционна избирателна комисия за гласуване извън страната (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от ИК)
Приложение № 79-ПВР Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК на капитана на плавателен съд под българско знаме (по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)
Приложение № 80-ПВР Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от капитана на плавателен съд на секционна избирателна комисия на плавателен съд под българско знаме (по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)
Приложение № 81-ПВР Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 230, ал. 4 или чл. 237, ал. 3 от ИК)
Приложение № 82-ПВР Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/Подвижна СИК  (по чл. 274 от ИК)
Приложение № 83-ПВР Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация (по чл. 287, ал. 7 от ИК)
Приложение № 84-ПВР Списък на лицата, получили копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката  на СИК № ....../ РИК № ......-...... (по чл. 283, изр. 3 във вр. с чл. 100, ал. 1, т. 8 и по чл. 294, изр. 3 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 25 от ИК)
Приложение № 85-ПВР Протокол  за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК на Централната избирателна комисия (по чл. 296, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 86-хм-ПВР Протокол на СИК за резултатите от гласуване в избирателна секция в страната с хартиени бюлетини и от машинно гласуване
Приложение № 86-х-ПВР Протокол на СИК за резултатите от гласуване в избирателна секция в страната с хартиени бюлетини
Приложение № 86-ч-ПВР Протокол на СИК за гласуване извън страната в избирателна секция
Приложение № 87-хм-ПВР Протокол на Районната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
Приложение № 88-ПВР Удостоверение за избран президент на републиката (по чл. 311, т. 5 от ИК)
Приложение № 89-ПВР Удостоверение за избран вицепрезидент на републиката (по чл. 311, т. 5 от ИК)
Приложение № 90-ПВР Бюлетина за гласуване за президент и вицепрезидент в страната
Приложение № 91-ПВР Бюлетина за гласуване за президент и вицепрезидент извън страната
Приложение № 92-ПВР Образец на кочан с бюлетините за гласуване за президент и вицепрезидент (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 325 от ИК)
Приложение № 93-ПВР/НР Протокол за предаване и приемане на торбата с протокола на СИК и списъците за гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България (по чл. 286, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 94-ПВР Уведомление за промяна на оправомощените представители на партии и коалиции или други промени в уставите или решенията, свързани с изборите за президент и вицепрезидент (по чл. 133, ал. 3, т. 1, 2 и 9 във връзка с чл. 60, ал. 2, чл. 91, ал. 2, чл. 102, ал. 2 и чл. 130, ал. 2, т. 2 и 4 от ИК)

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения