1. Може ли лице, което е в състава на общинска избирателна комисия, да бъде и в състава на секционна избирателна комисия на предстоящите избори на 14 ноември 2021 г.?
  Няма пречка лице, което е в състава на общинска избирателна комисия, да бъде и в състава на секционна избирателна комисия на предстоящите избори на 14 ноември 2021 г.
 2. Може ли ученици, студенти и докторанти, навършили 18 години, да гласуват в изборите на 14 ноември 2021 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?
  Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят:
  • документ за самоличност;
  • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;
  • декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 32-ПВР/НС от изборните книжа), която се предоставя от СИК.
 3. Как и къде се подава заявление за вписване в списък за гласуване извън страната?
  Българските граждани, които имат право да избират и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите на 14 ноември 2021 г., заявяват своето желание чрез подаване на заявление за вписване в списък за гласуване извън страната по един от следните начини:
  • чрез писмено заявление по образец (Приложение № 37-ПВР/НС от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено лично пред дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава;
  • чрез писмено заявление по образец (Приложение № 37-ПВР/НС от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска фирма до дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава, като в едно писмо може да има повече от едно заявление, но в едно заявление може да бъде вписано само едно лице;
  • чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, като проверката на вписаните данни се извършва автоматизирано едновременно с подаването.
  Заявленията се подават не по-късно от 24.00 часа българско време на 19.10.2021 г.
  Лицата, подали заявление и включени в списък за гласуване извън страната, се заличават служебно от избирателния списък за изборите на 14 ноември 2021 г. по постоянния им адрес в Република България, без да е необходимо те да предприемат действия за това.
 4. Къде може да се направи проверка за подкрепа на партия или коалиция?

  На интернет страницата на ЦИК в раздел „ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14.11.2021“, подраздел „За избирателите“ може да се направи проверка дали едно лице е вписано в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите на 14 ноември 2021 г.

  Жалбите и сигналите при злоупотреба с лични данни се подават до Комисия за защита на личните данни, която е компетентният орган да ги разгледа.

 5. Може ли в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. да се гласува по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещава избирателна секция?

  В Изборния кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване на предстоящите избори на 14 ноември 2021 г. чрез посочените способи. Гласуването се провежда само в избирателна секция.
 6. Към кого да се обърнат желаещите да участват като членове на секционна избирателна комисия в изборите на 14 ноември 2021 г.?

  Гражданите, които желаят да участват в изборите като членове на СИК, трябва да представят кандидатурата си пред партия или коалиция, която е била парламентарно представена в 46-ото Народно събрание.
 7. Кой може да бъде член на секционна избирателна комисия (СИК) извън страната?

  Изискванията към лицата, които се предлагат за членове на секционна избирателна комисия, са еднакви за СИК в страната и СИК в чужбина. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български език.

  Докато заема длъжността си, членът на СИК не може да бъде кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор; не може да заема изборна длъжност в държавен или местен орган; не може да е орган на изпълнителната власт; не може да е заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община, район, кметство; не може да е съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател, заместник областен управител или заместник-кмет, военнослужещ във въоръжените сили; не може да е служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Разузнаване", Националната служба за охрана, Държавната агенция "Технически операции" или в Държавната агенция "Национална сигурност".

  Членовете на СИК извън страната не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.
 8. Кандидатите за народни представители, които са общински съветници, съответно председатели на общински съвети, могат ли да участват в заседанията на общинския съвет, насрочени по време на предизборната кампания, или ползват отпуск?

  Председател на общински съвет, който е кандидат за народен представител задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания по аргумент от разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс.

  Относно общинските съветници няма законова пречка да участват в сесиите на общинските съвети от регистрацията им до обявяване на изборните резултати.

 9. Как се проверява местонахождението на секцията за гласуване?

  Електронна проверка за местонахождението на секцията за гласуване в Република България се осъществява през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ на следния линк: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

  Системата показва данни за имената на заявителя, ЕГН и адрес на избирателната секция, в която лицето е включено в избирателния списък и трябва да гласува.

  Тази проверка може да се направи и по следните начини:

  Чрез SMS:

  Изпраща се SMS на единен номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите на 14 ноември 2021 г., за въведения ЕГН.

  Чрез стационарен или мобилен телефон:

  Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Телефон 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

  Проверката може да се направи и на интернет страницата на съответната общинска администрация, както и на посочен безплатен телефонен номер.

 10. Имат ли право да гласуват извън страната лицата, които не са подали заявление за гласуване извън страната?

  Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната в срок до 19.10.2021 г. включително, имат право да гласуват в секция, в държава и място по техен избор в деня на изборите на 14.11.2021 г., както и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент. При гласуването те подават пред СИК декларация по образец (Приложение № 38-ПВР/НС от изборните книжа), че отговарят на условията да избират и че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Секционната избирателна комисия разполага с образци на декларацията.

 11. Трябва ли да се подава ново заявление за гласуване извън страната при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

  При подадено заявление за гласуване извън страната избирателите се вписват в списък за гласуване извън страната за изборите на 14.11.2021 г. и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент. Заявлението не може да бъде анулирано.

 12. Имат ли право да гласуват в България избирателите, които са подали заявление за гласуване извън страната?

  Избирателите които са подали заявление за гласуване извън страната но в изборния ден на 14.11.2021 г. се намират в Република България, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес. Това се отнася и при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

  Ако при гласуването се установи, че фигурират в списъка на заличените лица на основание подаденото заявление за гласуване извън страната, СИК вписва на ръка данните им в допълнителната страница на избирателния списък. При гласуването тези избиратели подават декларация по образец, че не са гласували и няма да гласувате на друго място, с която СИК разполагат. Няма изискване да се представи пред СИК удостоверение от общината.

 13. Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?

  Избирател, който има регистриран настоящ адрес в населено място, различно от населеното място по постоянния му адрес, може да подаде заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес на изборите на 14.11.2021 г. Вписването се отнася и за изборите на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

  Съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс заявлението за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес се подава не по-късно от 30.10.2021 г. включително.

  Заявлението се подава по следните начини:

  - на хартиен носител (Приложение № 30-ПВР/НС от изборните книжа) до кмета по настоящия адрес на избирателя и саморъчно подписано

  - или електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ – https://regna.grao.bg/, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

 14. Трябва ли да се подаде ново заявление за гласуване по настоящ адрес, ако на предходните избори избирателят е подал заявление и е бил вписан в списък за гласуване по настоящ адрес?

  За да гласуват по настоящ адрес на изборите на 14.11.2021 г., както и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, избирателите подават ново заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес.

  Вписването в списък за гласуване по настоящ адрес на предходни избори не е приложимо за предстоящите избори.

 15. Какво трябва да се направи при промяна на постоянния адрес преди изборите, за да може да се упражни правото на глас?

  В случай че промените постоянния си адрес и установите, че не фигурирате в избирателния списък по новия адрес, следва да подадете заявление за вписване в избирателния списък (Приложение № 27-ПВР/НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по новия постоянен адрес. По искането кметът се произнася незабавно.

 16. Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни увреждания?

  Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

  За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до машината/кабината за гласуване, след което придружителят се отстранява, докато избирателят гласува.

  Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Отказът на председателя може да се оспори пред СИК. Секционната избирателна комисия се произнася с решение, което е окончателно.

  Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

  Не може да бъде придружител кандидат за народен представител, член на СИК, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, анкетьор.

 17. Възможно ли е да се гласува в място и държава, които са различни от посочените в подаденото заявление за гласуване извън страната?

  Да, избирателят може да гласува във всяко място, където има разкрита избирателна секция за гласуване извън страната. В случай че заявлението за гласуване извън страната е подадено за място и държава, различни от местонахождението на избирателя в изборния ден, избирателят ще бъде допуснат да гласува, след като представи декларация по образец пред СИК (Приложение № 38-ПВР/НС от изборните книжа).

 18. Кои лица имат право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители?

  За да упражнят избирателното си право в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, лицата трябва да отговарят на следните условия:

  • да имат българско гражданство;
  • да са навършили 18 години към изборния ден включително;
  • да не са поставени под запрещение;
  • да не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
 19. В секциите извън страната може ли да се гласува с преференции, както и за независим кандидат за народен представител?

  На 14.11.2021 г. в изборите за народни представители в секциите извън страната се гласува с бюлетина само за партии и коалиции, независимо дали гласуването е машинно или с хартиена бюлетина.

  Съгласно Изборния кодекс при гласуване извън страната в избори за народни представители, избирателят няма възможност да посочи предпочитание (преференция) в бюлетината за избран от него кандидат на партия или коалиция, както и да гласува за независим кандидат издигнат от инициативен комитет.

  На интернет страницата на Централната избирателна комисия в рубриката „Регистри“ – https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/registers, са публикувани регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, за двата вида избори.

 20. На кой адрес се упражнява правото на глас?

  Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако избирателят има регистриран настоящ адрес в населено място, различно от населеното място по постоянния му адрес и при условие, че е подал заявление за гласуване по настоящ адрес до 30.10.2021 г. включително.

  Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.

  Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация по искане на избирателя при условията и по реда на Закона за гражданската регистрация.

  Когато избирателят бъде вписан в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес, той не може да гласува по постоянния си адрес.

  Вписването в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес се отнася и за двата вида избори на 14.11.2021 г., както и за 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

 21. В кои случаи избирателят може да гласува в секция, различна от секцията по постоянния или настоящия си адрес?

  Изключенията от правилото, че правото на глас се упражнява само по постоянния адрес на избирателя или по настоящия му адрес в предвидените в Изборния кодекс случаи, се отнася за следните категории лица:

  • Лицата, които имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място. Това са кандидатите в съответния вид избор, членовете на ЦИК и РИК и регистрираните за изборите наблюдатели (чл. 34 ИК);
  • Лицата, заети в произвеждането на изборите. Това са членовете на СИК, охраната на съответната секция и лицата ангажирани с техническата поддръжка на машините за гласуване (чл. 233 ИК);
  • Избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването, когато гласуват в избрана от тях подходяща секция или в определена за тази цел секция (чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 3 ИК);
  • Ученици, студенти и докторанти (включително курсанти, дипломанти, специализанти) – редовно обучение, когато гласуват в секция в населеното място в което се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес (чл. 241 ИК);
  • Избирателите, които са постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги при условие, че в съответното заведение/дом има разкрита избирателна секция (чл. 28 ИК);
  • Избирателите, които се намират в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, ако в мястото има разкрита секция (чл. 29 ИК);
  • Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижна избирателна кутия при условие, че е образувана избирателна секция и са подали заявление за гласуване (чл. 28, ал. 3 ЗМДВИП).
 22. Може ли да се гласува с лична карта или паспорт с изтекъл срок на валидност?

  Избирателите, притежаващи документ за самоличност с изтекъл срок на валидност в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден включително имат право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи.

Календар

Решения