Хронология на дейностите по проект „Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване“

Дата Дейност Пояснение
1 20 декември 2016 г. Подадено проектно предложение „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН) за оценка към Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ).  Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), в партньорство с Централната избирателна комисия (ЦИК)
2 22 март 2017 г. Одобрено проектно предложение С решение на УО на ОПДУ 
3 31 март 2017 г. Определен екип за организация и управление на проекта Със заповед на председателя на ДАЕУ 
4 03 април 2017 г. Стартират дейностите по проекта  Съгласно формуляра за кандидатстване
5 26 април 2017 г. Подписано Споразумение за партньорство с ЦИК  
6 04 май 2017 г. Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)  Проектът е сред приоритетните в Пътната карта в изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2014-2020 г.
7 13 юни 2017 г. Стартира процедурата с четири обособени позиции за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Организация на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнението на проекти на ДАЕУ по ОПДУ“ Дата на публикуване на обявата: 13.06.2017 г.
8 11 август 2017 г. Стартира процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване“.  Дата на публикуване на обявата: 11.08.2017 г.
9 08 септември 2017 г. Сключен договор с изпълнител – „НЮ АЙ“ АД по обществена поръчка с предмет: „Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване“ по Дейност 1.  Обща стойност на поръчката - 8 000 лв. (без ДДС).
Предмет на договора:
Поддейност 1 - Детайлно проучване и анализ на добрите практики в международен план на реализираните и въведени до момента дистанционни гласувания по електронен път в други държави;
Поддейност 2 – Разработване на конкретни препоръки към българската система за дистанционно електронно гласуване, които ще бъдат реализирани при изпълнението на дейност „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване и провеждане на експериментално дистанционно електронно гласуване“ (дейност 2 от проекта);
Поддейност 3 – Организиране и провеждане на двудневно събитие в гр. София за минимум 70 участници, с провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване.
10 11 септември 2017 г. Сключен договор с избрания изпълнител за обособена позиция № 1 - „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на БФП по ОПДУ – „ИВЕНТЪР“ ЕООД, по Дейност 3. Обща стойност на поръчката - 6 350 лв. (без ДДС).
Предмет на договора: Дейност 3 по проекта (Информация и комуникация). Дейността ще осигури популяризиране на проектните дейности, цели и постигнатите резултати. 
11 20 октомври 2017 г. Провеждане на встъпително публично информационно събитие   Във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност. Събитието ще се проведе на  20.10.2017 г. от 11 часа в конферентен център „Венус“, гр. София.

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения