СПИСЪК
на изборните книжа за произвеждане на изборите за
народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.,
приети с Решение № 1954-НС от 26 януари 2021 г. на ЦИК

Приложение № 1-НС Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 243, чл. 251 и чл. 252 ИК)
Приложение № 2-НС Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 3-НС Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 28 във връзка с чл. 25, ал. 1, 3 и 5 и чл. 9, ал. 6 и 8 и във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 4-НС Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 ИК)
Приложение № 5-НС Избирателен списък за гласуване на плавателни съдове под българско знаме за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 ИК)
Приложение № 6-НС Списък за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в ….. (държава/място) (по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 7-НС Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 38, ал. 1 ИК)
Приложение № 8-НС Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)
Приложение № 9-НС Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 10-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)
Приложение № 11-НС Заявление – Декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 ИК)
Приложение № 12-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)
Приложение № 13-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ИК)
Приложение № 14-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 15-НС Удостоверение (чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 38 ИК)
Приложение № 16-НС Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 ИК)
Приложение № 17-НС Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, чл. 233, чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 ИК)
Приложение № 18-НС Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)
Приложение № 19-НС Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 34 ИК)
Приложение № 20-НС Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 35, ал. 2 ИК)
Приложение № 21-НС Заявление за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 във вр. с чл. 243 ИК)
Приложение № 22-НС Декларация пред СИК при гласуване извън страната (по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 ИК)
Приложение № 23-НС Декларация от лицата, предложени за членове на РИК (по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 24-НС Удостоверение ( чл. 57, ал. 1, т. 5 ИК)
Приложение № 25-НС Удостоверение (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 ИК)
Приложение № 26-НС Удостоверение (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 ИК)
Приложение № 27-НС Удостоверение (чл. 72, ал.1, т. 4 ИК)
Приложение № 28-НС Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдател/и на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 29-НС Заявление за регистрация на наблюдатели от регистрирана българска неправителствена организация за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 30-НС Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 ИК (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 ИК)
Приложение № 31-НС Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 32-НС Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 33-НС Регистър (за публикуване) на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 113 ИК)
Приложение № 34-НС Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 ИК)
Приложение № 35-НС Удостоверение за наблюдател (по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 ИК)
Приложение № 36-НС Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 ИК)
Приложение № 37-НС Удостоверение за анкетьор (чл. 203, ал. 1 ИК)
Приложение № 38-НС Входящ регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 ИК)
Приложение № 39-НС Регистър (за публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)
Приложение № 40-НС Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 ИК)
Приложение № 41-НС Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 2 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и чл. 123 ИК)
Приложение № 42-НС Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК)
Приложение № 43-НС Входящ регистър на РИК в изборен район № ............ - .......... /на ЦИК на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 122 и чл. 123 ИК)
Приложение № 44-НС Регистър (за публикуване) на РИК на застъпници в изборите за народни представители на (по чл. 72, ал. 1, т. 16 ИК)/Регистър (за публикуване) на ЦИК на застъпници в изборите за народни представители на (по чл. 57, ал. 1, т. 15 ИК)
Приложение № 45-НС Удостоверение за застъпник (по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 ИК)
Приложение № 46-НС Удостоверение за застъпник извън страната (по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 и чл. 123 ИК)
Приложение № 47-НС Заявление за регистрация на партия (по чл. 133 ИК)
Приложение № 48-НС Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)
Приложение № 49-НС Заявление за регистрация на коалиция (по чл. 140 във вр. с § 1, т. 9 от ДР на ИК)
Приложение № 50-НС Входящ регистър на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 51-НС Входящ регистър на коалициите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 52-НС Публичен електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 53-НС Удостоверение за регистрация на партия (по чл. 57, ал. 1, т. 10 , буква „а“ ИК)
Приложение № 54-НС Удостоверение за регистрация на коалиция (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ ИК)
Приложение № 55-НС Заявление от партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията (по чл. 144 ИК)
Приложение № 56-НС Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалицията (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144 ИК)
Приложение № 57-НС Заявление от партия за заличаване на регистрацията (по чл. 137, ал. 1 ИК)
Приложение № 58-НС Заявление от коалиция за заличаване на регистрацията (по чл. 145, ал. 1 ИК)
Приложение № 59-НС Заявление за регистрация на инициативен комитет (по чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 ИК)
Приложение № 60-НС Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията (по чл. 155, ал. 1 ИК)
Приложение № 61-НС Декларация (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 ИК)
Приложение № 62-НС Входящ регистър на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК)
Приложение № 63-НС Регистър (За публикуване) на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК)
Приложение № 64-НС Удостоверение за регистрация на инициативен комитет (по чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК)
Приложение № 65-НС Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители (по чл. 255, ал. 1, т. 1 ИК)
Приложение № 66-НС Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител на 4 април 2021 г. (по чл. 255, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 257 ИК)
Приложение № 67-НС Заявление – Декларация (по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 68-НС Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за народен представител на 4 април 2021 г. (по чл. 257 ИК)
Приложение № 69-НС Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 255, ал. 1 ИК)
Приложение № 70-НС Регистър на кандидатите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 253, ал. 1 ИК)
Приложение № 71-НС Удостоверение (по чл. 72, ал.1, т. 8 ИК)
Приложение № 72-НС Списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 236, ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 238, ал. 2 ИК)
Приложение № 73-НС Протокол за предаване и приемане на избирателния списък (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 74-НС Протокол за предаване и приемане на списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 1 ИК)
Приложение № 75-НС Протокол за предаване и приемане на избирателния списък (по чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 ИК)
Приложение № 76-НС Протокол за предаване и приемане на списък за гласуване извън страната на СИК (по чл. 217 във връзка с чл. 31, ал. 1 ИК)
Приложение № 77-НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 78-НС Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на ПСИК (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 79-НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)
Приложение № 80-НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на капитана на плавателен съд под българско знаме (по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)
Приложение № 81-НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК на плавателен съд под българско знаме (по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)
Приложение № 82-НС Протокол за маркиране на печата на СИК/ПСИК (по чл. 230, ал. 4 ИК)
Приложение № 83-НС Протокол за маркиране на печата на СИК извън страната (по чл. 230, ал. 4 ИК)
Приложение № 84-НС Протокол за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (по чл. 274 ИК)
Приложение № 85-НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация (по чл. 287, ал. 7 ИК)
Приложение № 86-НС Списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 283 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8 ИК)
Приложение № 87-НС Списък на лицата, получили копие от подписания протокол на РИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 294 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 25 ИК)
Приложение № 88-НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК на ЦИК (по чл. 296, ал. 3 ИК)
Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК на ЦИК (по чл. 296, ал. 3 ИК)
Прието с Решение № 2336-НС от 30.03.2021 г.
Приложение № 89-НС Решение за определяне за избран независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители
Приложение № 90-НС Удостоверение за избран народен представител (по чл. 247, т. 4 ИК)
Приложение № 91-НС Удостоверение за избран независим народен представител (по чл. 72, ал. 1, т. 24 ИК)
Приложение № 92-НС Бюлетина за народни представители в страната
Приложение № 93-НС Бюлетина за гласуване за народни представители извън страната
Приложение № 94-НС Образец на кочан с бюлетините за гласуване за народни представители (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 261 ИК)
Приложение № 95-НС Протокол за предаване и приемане на чувала (торбата) със списъците за гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на ДКП на Република България (по чл. 286, ал. 2 ИК)
Приложение № 96-НС Уведомление за промяна на оправомощените представители на партии и коалиции или други промени в уставите или решенията, свързани с изборите (по чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 9 във връзка с чл. 60, ал. 2, чл. 91, ал. 2, чл. 102, ал. 2 и чл. 140, ал. 2, т. 2 и 4 ИК)
Приложение № 97-НС-х Протокол на Секционната избирателна комисия в избирателна секция за избиране на народни представители
Приложение № 97-НС-хм Протокол на Секционната избирателна комисия в избирателна секция с машинно гласуване за избиране на народни представители
Приложение № 97-НС-ч Протокол на Секционната избирателна комисия в избирателна секция извън страната за избиране на народни представители
Приложение № 98-НС-хм Протокол на Районната избирателна комисия за избиране на народни представители

 

Календар

Решения