1. Кой има право да гласува в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.?

Право да гласуват в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. имат всички български граждани, които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
 1. Как се гласува извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.?

В изборите за народни представители на 26 март 2017 г. извън страната могат да гласуват всички български граждани с избирателни права, включително и тези, които са в списъка с непотвърдени заявления от информационния масив на ЦИК, в открита избирателна секция извън страната при спазване на следните условия:

 • да представят валиден документ за самоличност – лична карта, паспорт или военна карта;
 • да подадат декларация по образец (Приложение № 22-НС от изборните книжа), която ще получат в съответната избирателна секция.
 1. Как да заявите своето желание за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.?

Чрез подаване на заявление по един от следните два начина:

 • В писмена форма пред дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. Това става в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа) не по-късно от 28 февруари 2017 г., подписано саморъчно и подадено лично, или чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.
 • Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление през интернет страницата на ЦИК или през електронната поща на комисията.
 • Чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. Електронните заявления могат да се подават не по-късно от 24,00 ч. българско време на 28 февруари 2017 г.
 1. Задължително ли е да подадете предварително заявление за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., за да гласувате в изборния ден?

Подаването на писмено заявление за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. не е задължително.

Подаването на заявление за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. е с цел определяне на броя на избирателните секции и съставяне на избирателни списъци за образуваните секции.

Вие можете да упражните правото си на глас и когато не фигурирате в предварително съставените избирателни списъци (виж въпрос 2).

 1. Може ли да се анулира прието електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.?

Приетото електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. не може да бъде анулирано, както и не може да се подаде ново електронно заявление. Това обаче не лишава избирателя от възможността да гласува в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. извън страната.

Българските граждани могат да гласуват навсякъде, където има открити избирателни секции извън страната, при спазване на следните условия:

 • да представят валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;
 • да подадат декларация по образец (Приложение № 22-НС от изборните книжа), която ще получат в съответната избирателна секция.
 1. Къде можете да упражните правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.?

Правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. можете да упражните в избирателната секция, в която вече сте заявили желанието си да гласувате и сте включен в предварителния избирателен списък на тази секция или в избирателна секция по Ваш избор (виж въпрос 2).

 1. Как се образуват избирателни секции?

В страната:

 • Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината, като утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес.

В една избирателна секция се включват до 1000 избиратели.

В населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

При териториално обособени населени места кметът на общината може да образува секции с не по-малко от 20 избиратели.

Избирателни секции се образуват в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и намиращите се извън страната плавателни съдове под българско знаме при наличие на не по-малко от 10 избиратели.

Когато в сграда с повече от един етаж има секция и на горните етажи, Районната избирателна комисия с решение определя секция на първия етаж, която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Пред избирателната секция се поставят табели и други обозначителни знаци, на които се отбелязва допълнителното й предназначение.

Извън страната:

Избирателни секции извън страната се образуват:

 • където има дипломатическо или консулско представителство;
 • при наличие на не по-малко от 60 избиратели, заявили желание да гласуват - (Приложение № 21-НС от изборните книжа).

Предварително условие за произвеждането на избори извън страната и за образуването на секции извън страната е получаването на съгласие от съответната държава, като ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България задължително официално се обръщат до приемащата държава с искане за получаване на това съгласие.

При наличие на съответно съгласие на приемащата държава избирателни секции се образуват в дипломатическите и в консулските представителства на Република България, в сгради извън тях или в места, в които няма български дипломатически или консулски представителства.

Централната избирателна комисия определя с решение не по-късно от 4 март 2017 г. местата, в които ще се образуват избирателни секции, като се съобразява с получените отговори от приемащите държави, мотивираните предложения на ръководителите на дипломатическите и консулски представителства, както и с броя на подадените заявления за съответните места.

Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, която не е членка на Европейския съюз, не може да надвишава 35.

 1. Как се гласува, когато срокът на документа за самоличност е изтекъл?

В страната:

Когато личната карта е с изтекъл срок на валидност, повредена, унищожена, изгубена, открадната или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване при представяне на удостоверение от органите на МВР за издаване на лични документи.

Извън страната:

Когато срокът на валидността на личната карта или паспорта е изтекъл, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.

 1. Как се назначава секционна избирателна комисия?

В страната:

Районната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии в страната до 28 февруари 2017 г. след проведени консултации при кмета на съответната община. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции. Участниците представят писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, съдържащо имената на предложените лица.

За членове на секционна избирателна комисия се назначават лица, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български език.

Извън страната:

Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии извън страната до 13 март 2017 г. след проведени консултации. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. Участниците представят писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, съдържащо имената на предложените лица.

Във всяка една секционна избирателна комисия извън страната се назначава по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

Когато партия и коалиция не е направила предложение, Централната избирателна комисия назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства, или от министъра на външните работи, или от оправомощен от него заместник-министър.

 1. Как се издига независим кандидат за народен представител?

Независим кандидат за народен представител може да бъде издигнат от инициативен комитет. Инициативният комитет се образува от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.

Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

Инициативният комитет се регистрира в Районната избирателна комисия до 13 февруари 2017 г.

Районната избирателна комисия регистрира независимия кандидат за народен представител до 21 февруари 2017 г. , ако кандидатурата му е подкрепена най-малко от едно на сто  от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.

 1. Докога и как се регистрират застъпници?

Застъпниците се регистрират от районните избирателни комисии до изборния ден по предложение на партии и коалиции или от изрично упълномощени от тях лица.

Предложенията на инициативния комитет за застъпници на независими кандидати за народни представители се подписват от представляващото инициативния комитет лице.

Заявлението за регистрация на застъпници – (Приложение № 40-НС от изборните книжа за първоначална регистрация и Приложение № 41-НС от изборните книжа), се представя в Районната избирателна комисия не по-късно от 3 дни преди изборния ден.

Лицата, заявени за регистрация като застъпници, попълват декларация по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа), която се подава в оригинал със заявлението за регистрация.

Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците по кандидатски листи.

Централната избирателна комисия регистрира застъпниците извън страната до изборния ден.

Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците извън страната.

 1. Докога и как се регистрират наблюдатели от български неправителствени организации?

Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите, упълномощени от български неправителствени организации – сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите.

Българска неправителствена организация, която иска да участва в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се регистрира в Централната избирателна комисия със заявление (Приложение № 28-НС от изборните книжа).

Заявлението за регистрация на наблюдатели – (Приложение № 29-НС от изборните книжа), се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 3 дни преди изборния ден.

Изрично упълномощените представители на неправителствена организация, предложени за регистрация като наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., трябва да попълнят декларация по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа), която се подава със заявлението.

Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната и извън страната.

Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистрираните наблюдатели, както и неправителствените организации, които са ги упълномощили.

 1. Когато искам да направя справка на интернет страницата на ЦИК дали името ми фигурира в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/инициативен комитет за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., и посетя линка за активиране на ПИК, защо кодът става неактивен?

Един ПИК може да бъде активиран само веднъж. Затова, ако заредите линка повече от веднъж - само първия път ще ви изпише, че ПИК е активиран успешно. При всеки следващ опит този ПИК е вече активен и няма да ви позволи да го активирате повече пъти.

Ако заявите издаването на нов ПИК за вашия ЕГН – новият ПИК автоматично ще деактивира всички стари ПИК, издадени за вашия ЕГН. Това е направено с цел сигурност и защита на личните данни.

Когато ПИК е активиран, с него можете да направите неограничен брой проверки, но само за вашия ЕГН (за посочения при заявяването на ПИК). Ако опитате да проверите чужд ЕГН с ПИК за ваш ЕГН, отново ще получите съобщение, че ПИК не е валиден, тъй като ПИК е ИНДИВИДУАЛЕН и е валиден единствено за ЕГН, за който е заявен.

Съответно, ако желаете да проверите повече от един ЕГН, например на член от семейството, необходимо е да заявите отделни ПИК за всеки отделен ЕГН.

 1. Какво трябва да направя, ако не фигурирам в избирателните списъци или в тях е допусната грешка?

Избирателните списъци са обявени. Проверете дали сте вписани в списъка за изборите – там, където е обявен (близо до секцията Ви), на интернет страницата на общината и на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Ако не фигурирате в списъка, подайте заявление до кмета на общината/района/кметството до 24 март 2017 г.

При допуснати непълноти и грешки във вашите данни, подайте заявление до кмета на общината/района/кметството не по-късно от 7 дни преди изборите (до 18 март 2017 г. включително).

Кметът се произнася в срок от два дни с решение по вашето искане, което обявява незабавно на публично място.

Отказът на кмета може да се обжалва в срок от два дни пред съответния административен съд, който се произнася в срок от два дни и обявява решението си незабавно.

 1. Кои избиратели се допускат да гласуват в изборния ден?

За гласуване се допускат избирателите, които:

I. са били включени в избирателните списъци до изборния ден или в деня на изборите са дописани в съответните избирателни списъци от председателя на секционната избирателна комисия по постоянен адрес, при условие че:

 • имат право да гласуват;
 • не фигурират в списъка на заличените лица (ако фигурират в списъка на заличените лица, то те трябва да представят удостоверение по чл. 40 от Изборния кодекс (Приложение № 15-НС от изборните книжа), че основанието за вписването им в списъка е отпаднало или не е налице);
 • ако в изборния ден се явят в избирателната секция по постоянен адрес, независимо от факта, че имат издадено удостоверение за гласуване на друго място или са вписани в списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната.

II. представят пред СИК валиден документ за самоличност:

 • българските граждани е необходимо да представят валидна лична карта или личен (зелен) паспорт (за гражданите, родени до 31.12.1931г.), ако не им е издадена лична карта;
 • избирателите, гласуващи извън страната, е необходимо да представят паспорт, лична или военна карта; в случай че документите за самоличност са с изтекъл срок, трябва да се представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подадено заявление за издаването на нови.
 1. Може ли да се гласува в избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя?

В избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя, може да се гласува при следните условия:

 • лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването - като попълнят декларация по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа);
 • с удостоверение за гласуване на друго място - това са кандидатите за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите (Приложение № 19-НС от изборните книжа);
 • при подадено заявление за гласуване по настоящ адрес (по електронен път или писмено - Приложение № 12-НС от изборните книжа) до общинската администрация по настоящия му адрес;
 • ученици или студенти, редовно обучение (виж въпрос 18);
 • лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден – членове на СИК и охрана (виж въпрос 19).

Подаването на заявление за гласуване на друго място и издаването на удостоверение за гласуване на друго място трябва да бъде до 11 март 2017 г.

След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

За вписване по настоящ адрес избирателят може да подаде не по-късно от 11 март 2017 г. заявление до кмета на общината/района/кметството по настоящия си адрес.

 1. Може ли ученици и студенти, навършили 18 години, да гласуват в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

Ученици и студенти - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят:

 • документ за самоличност;
 • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър;
 • декларация от ученика или студента по образец (Приложение № 17-НС) от изборните книжа.
 1. Могат ли членовете на секционните избирателни комисии и ангажираните с охраната на секцията лица в изборния ден да гласуват в секцията, в която са заети с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.?

Лицата, заети в произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като членове на секционна избирателна комисия или охрана на същата, могат да гласуват в съответната секция, като попълнят декларация по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа).

 1. Какви са Вашите права в изборния ден?

Гласуването се извършва в секцията по постоянния адрес на избирателя.

 • Ако не сте вписан в избирателния списък за гласуване, но имате право да гласувате, можете да поискате да бъдете вписан в допълнителната страница на списъка;
 • Да оспорвате отказа на СИК да Ви допише в избирателния списък в изборния ден, ако имате право да гласувате. Отказът на СИК е писмен. Длъжни са да Ви го връчат и можете да го оспорвате пред РИК, която се произнася по жалбата незабавно.

При установяване в изборния ден, че сте вписан в списъка на заличените лица, имате право да гласувате, ако:

 • представите удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването Ви в списъка;
 • се явите в избирателната секция по постоянен адрес, когато е издадено удостоверение за гласуване на друго място или сте вписан в списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната;
 • да искате от член на СИК точното вписване на данните от документа Ви за самоличност в избирателния списък.

В случай че сгрешите бюлетината, следва да проследите дали сгрешената бюлетина се унищожава, без да се разгъва, с надпис „СГРЕШЕНА"; сгрешената бюлетина се подпечатва с печата на СИК и се подписва от председателя, секретаря и друг член на СИК. Сгрешените бюлетини се описват в протокол на комисията.

 1. Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни увреждания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.?

Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато избирателят е с увредено зрение или със затруднение в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Отказът на председателя може да се оспори пред СИК. Секционната избирателна комисия се произнася с решение.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Не може да бъде придружител:

 • член на СИК;
 • представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • застъпник;
 • наблюдател;
 • лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.
 1. Кои лица присъстват при отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията?

При отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за народни представители;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция, която се легитимира с удостоверение;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.
 1. Как да проверя в кой избирателен списък е името ми и къде мога да гласувам?

Всеки избирател може да провери адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет: на адрес http://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон:

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 1. Може ли лице, което е назначено в общинска администрация като главен специалист и има достъп до картоните с лични данни, да бъде назначен в СИК като секретар, член или друго?

Законодателят в чл. 66 във връзка с чл. 96 от Изборния кодекс подробно е изброил несъвместимостите за заемане на длъжността член или секретар на СИК. Длъжността „главен специалист“ в общинска администрация не е сред тях.

 1. Как могат да гласуват дипломанти, курсанти и докторанти?

Студентите – редовна форма на обучение във висше учебно заведение, които не разполагат с надлежно заверена от учебното заведение за съответния семестър студентска книжка, включително дипломанти, курсанти, докторанти и др., могат да гласуват в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. по реда на чл. 241 от Изборния кодекс, след като се явят в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на документ за самоличност, удостоверителен документ (уверение, служебна бележка и др.), издаден от учебното заведение със седалище в съответното населено място, който да послужи пред СИК и от който да е видно, че лицето се обучава редовна форма на обучение в съответното висше учебно заведение за учебната 2016/2017 г.

При гласуването лицата подават декларация – Приложение № 17-НС от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Лицата се дописват в избирателния списък под чертата и се допускат да гласуват, като в удостоверителния документ се отбелязват датата на гласуването, номерът на секцията и се вписва „гласувал“, след което документът се подписва от председателя и секретаря и се подпечатва с печата на СИК. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

 1. Длъжни ли са общинските съветници, регистрирани като кандидати за народни представители, да ползват отпуск?

Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс задължително ползват по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите само кандидатите, които са държавен или местен орган или заемат служба в администрацията на държавен или местен орган. Предвид съдържанието на посочената разпоредба не съществува пречка общинският съветник да участва в сесиите на Общинския съвет за времето от регистрацията му като кандидат до обявяване на резултатите от изборите. Председателят на Общинския съвет задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания, по аргумент от разпоредбата на чл. 161, ал. 2 от Изборния кодекс.

 1. Следва ли директор на общинско училище и кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. задължително да ползва отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите?

Разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс създава задължения за всеки кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган да ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Лицата, които заемат длъжността „директор“, както и длъжността „учител“ в училище, не са държавен или местен орган и не заемат служба в администрацията на държавен или местен орган. За това за тези лица не възниква задължението за ползване по свой избор на неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. За тях възниква задължението да ползват отпуск за дните, през които през работно време участват в мероприятия на предизборната кампания. Освен това при изпълнение на служебните си задължения тези лица следва стриктно да прилагат забраната на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс.

 1. В деня на изборите ще бъда извън страната в държава, в която няма избирателна секция. Какво следва да направя, за да не изгубя правото си за гласуване на следващи парламентарни избори?

Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.

Конституционният съд на Република България с Решение № 3 от 23.02.2017 г./ ДВ, бр. 20 от 07.03.2017 г./обяви за противоконституционна разпоредбата на чл.242а от Изборния кодекс относно последиците (санкциите) при неупражняване на избирателното право.

Календар

Решения

 • № 3507-МИ / 25.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3506-МИ / 25.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

 • № 3505-МИ / 25.06.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Варна

 • всички решения