СПИСЪК

на изборните книжа за изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г.

Приложение № 1 Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на … г. (по чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 243, чл. 251 и чл. 252 от Изборния кодекс)
Приложение № 2 Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за народни представители на … г. (по чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
Приложение № 3 Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги за произвеждане на избори за народни представители на … г. (по чл. 28 във връзка с чл. 25, ал. 1, 3 и 5 и чл. 9, ал. 6 и 8 и във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
Приложение № 4 Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане за произвеждане на избори за народни представители на … г. (по чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 от Изборния кодекс)
Приложение № 5 Избирателен списък за гласуване на плавателни съдове под българско знаме за произвеждане на избори за народни представители на … г. (по чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 от Изборния кодекс)
Приложение № 6 Списък за гласуване извън страната в избори за народни представители на … в … (държава/място) (по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
Приложение № 7 Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на … г. (чл. 38, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 8 Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 9 Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
Приложение № 10 Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
Приложение № 11 Заявление – Декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)
Приложение № 12 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 13 Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 14 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 15 Удостоверение №…/… г. (чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 38 от Изборния кодекс)
Приложение № 16 Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 17 Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, чл. 233, чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК)
Приложение № 18 Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114 от Изборния кодекс)
Приложение № 19 Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на … г. (по чл. 34 от Изборния кодекс)
Приложение № 20 Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на … г. (по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 21 Заявление за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 във вр. с чл. 243 от Изборния кодекс)
Приложение № 22 Декларация пред СИК при гласуване извън страната (по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 от ИК)
Приложение № 23 Декларация от лицата, предложени за членове на РИК (по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК)
Приложение № 24 Удостоверение №…/… г. ( чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)
Приложение № 25 Удостоверение №…/… г. ( чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 от Изборния кодекс)
Приложение № 26 Удостоверение №…/… г. (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс)
Приложение № 27 Удостоверение №…/… г. (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 28 Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдател/и на изборите за народни представители на … (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 29 Заявление за регистрация на наблюдатели от регистрирана българска неправителствена организация за изборите за народни представители на … г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 30 Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 31 Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в изборите за народни представители на … г. (чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 32 Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за изборите за народни представители на …г. (по чл. 113 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 от ИК)
Приложение № 33 Регистър (за публикуване) на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на … г. (по чл. 113 от Изборния кодекс)
Приложение № 34 Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от Изборния кодекс)
Приложение № 35 Удостоверение за наблюдател (по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Изборния кодекс)
Приложение № 36 Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс)
Приложение № 37 Удостоверение за анкетьор (по чл. 203, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 38 Входящ регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за народни представители на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 39 Регистър (за публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за народни представители на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 40 Заявление за първоначална регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)
Приложение № 41 Заявление за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)
Приложение № 42 Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)
Приложение № 43 Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)
Приложение № 44 Входящ регистър на РИК в изборен район № …-… /на ЦИК на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 123 от Изборния кодекс)
Приложение № 45 Регистър (за публикуване) на РИК на застъпници в изборите за народни представители на (по чл. 72, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс)/Регистър (за публикуване) на ЦИК на застъпници в изборите за народни представители на (по чл. 57, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс)
Приложение № 46 Удостоверение за застъпник (по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 47 Удостоверение за застъпник извън страната (по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 и чл. 123 от Изборния кодекс)
Приложение № 48 Заявление за регистрация на партия (по чл. 133 от Изборния кодекс)
Приложение № 49 Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс)
Приложение № 50 Заявление за регистрация на коалиция (по чл. 140, ал. 1, т. 2, във вр. с § 1, т. 9 от ДР от Изборния кодекс)
Приложение № 51 Входящ регистър на партиите за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от Изборния кодекс)
Приложение № 52 Входящ регистър на коалициите за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от Изборния кодекс)
Приложение № 53 Публичен електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК)
Приложение № 54 Удостоверение за регистрация на партия (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс)
Приложение № 55 Удостоверение за регистрация на коалиция (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс)
Приложение № 56 Заявление от партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията (по чл. 144, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 57 Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалицията (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 58 Заявление от партия за заличаване на регистрацията (по чл. 137, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 59 Заявление от коалиция за заличаване на регистрацията (по чл. 145, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 60 Заявление за регистрация на инициативен комитет (по чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс)
Приложение № 61 Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията (по чл. 155, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 62 Декларация (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и по чл. 153, ал. 4, т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 от Изборния кодекс)
Приложение № 63 Входящ регистър на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)
Приложение № 64 Регистър (За публикуване) на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)
Приложение № 65 Удостоверение за регистрация на инициативен комитет (по чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)
Приложение № 66 Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители (по чл. 255, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 67 Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител на … г. (по чл. 255, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 257 от Изборния кодекс)
Приложение № 68 Заявление – Декларация (по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 69 Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за народен представител на … г. (по чл. 257 от Изборния кодекс)
Приложение № 70 Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 70 Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 71 Регистър на кандидатите за народни представители на … г. (по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 72 Удостоверение (по чл. 72, ал.1, т. 8 от Изборния кодекс)
Приложение № 73 СПИСЪК за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на … г. (чл. 236, ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 238, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 74 Протокол за предаване и приемане на избирателния списък (по чл. 215, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 75 Протокол за предаване и приемане на списък за гласуване извън страната на секционна избирателна комисия (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 76 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 77 Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 78 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на секционна избирателна комисия за гласуване извън страната (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 79 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на капитана на плавателен съд под българско знаме (по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 80 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на секционна избирателна комисия на плавателен съд под българско знаме (по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 81 Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 215, ал. 1, т. 11, чл. 230, ал. 4 и чл. 237, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 82 Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия извън страната (по чл. 215, ал. 1, т. 11 и чл. 230, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 83 Протокол за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/Подвижна СИК (по чл. 274, ал. 1, изр. 3 и ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 84 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация (по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс)
Приложение № 85 Списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК № …/РИК № … (по чл. 283 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9 и чл. 294 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 25 от ИК)
Приложение № 86 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК на Централната избирателна комисия (по чл. 296, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 87-х Протокол на СИК в избирателна секция
Приложение № 87-хм Протокол на СИК в избирателна секция
Приложение № 87-ч Протокол на СИК за гласуване извън страната в избирателна секция
Приложение № 87-НС-чм Протокол за отчитане резултатите при произвеждане на машинно гласуване извън страната в изборите за народни представители
Приложение № 88-х Протокол на РИК за избиране на народни представители
Приложение № 88-хм Протокол на РИК за избиране на народни представители
Приложение № 89 Решение за определяне за избран независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители
Приложение № 90 Удостоверение за избран народен представител № …/…г. (по чл. 247, т. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 91 Удостоверение за избран независим народен представител № …/…г. (по чл. 72, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс)
Приложение № 92 Бюлетина за народни представители в страната
Приложение № 93 Бюлетина за гласуване за народни представители извън страната
Приложение № 94 Образец на кочан с бюлетините за гласуване за народни представители (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 261 от Изборния кодекс)
Приложение № 95 Протокол за предаване и приемане на торбата със списъците за гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България (по чл. 286, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 96 Уведомление за промяна на оправомощените представители на партии и коалиции или други промени в уставите или решенията, свързани с изборите (по чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 9 във връзка с чл. 60, ал. 2, чл. 91, ал. 2, чл. 102, ал. 2 и чл. 140, ал. 2, т. 2 и 4 от Изборния кодекс)

 

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения