СПИСЪК

на изборните книжа за изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г.

Приложение № 1 Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на … г. (по чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 243, чл. 251 и чл. 252 от Изборния кодекс)
Приложение № 2 Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за народни представители на … г. (по чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
Приложение № 3 Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги за произвеждане на избори за народни представители на … г. (по чл. 28 във връзка с чл. 25, ал. 1, 3 и 5 и чл. 9, ал. 6 и 8 и във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
Приложение № 4 Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане за произвеждане на избори за народни представители на … г. (по чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 от Изборния кодекс)
Приложение № 5 Избирателен списък за гласуване на плавателни съдове под българско знаме за произвеждане на избори за народни представители на … г. (по чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 от Изборния кодекс)
Приложение № 6 Списък за гласуване извън страната в избори за народни представители на … в … (държава/място) (по чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
Приложение № 7 Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на … г. (чл. 38, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 8 Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 9 Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
Приложение № 10 Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
Приложение № 11 Заявление – Декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)
Приложение № 12 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 13 Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 14 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 15 Удостоверение №…/… г. (чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 38 от Изборния кодекс)
Приложение № 16 Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 17 Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, чл. 233, чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК)
Приложение № 18 Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114 от Изборния кодекс)
Приложение № 19 Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на … г. (по чл. 34 от Изборния кодекс)
Приложение № 20 Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на … г. (по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 21 Заявление за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 във вр. с чл. 243 от Изборния кодекс)
Приложение № 22 Декларация пред СИК при гласуване извън страната (по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 от ИК)
Приложение № 23 Декларация от лицата, предложени за членове на РИК (по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК)
Приложение № 24 Удостоверение №…/… г. ( чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)
Приложение № 25 Удостоверение №…/… г. ( чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 от Изборния кодекс)
Приложение № 26 Удостоверение №…/… г. (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс)
Приложение № 27 Удостоверение №…/… г. (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 28 Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдател/и на изборите за народни представители на … (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 29 Заявление за регистрация на наблюдатели от регистрирана българска неправителствена организация за изборите за народни представители на … г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 30 Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 31 Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в изборите за народни представители на … г. (чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 32 Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за изборите за народни представители на …г. (по чл. 113 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 от ИК)
Приложение № 33 Регистър (за публикуване) на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на … г. (по чл. 113 от Изборния кодекс)
Приложение № 34 Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от Изборния кодекс)
Приложение № 35 Удостоверение за наблюдател (по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Изборния кодекс)
Приложение № 36 Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс)
Приложение № 37 Удостоверение за анкетьор (по чл. 203, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 38 Входящ регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за народни представители на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 39 Регистър (за публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за народни представители на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 40 Заявление за първоначална регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)
Приложение № 41 Заявление за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)
Приложение № 42 Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)
Приложение № 43 Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)
Приложение № 44 Входящ регистър на РИК в изборен район № …-… /на ЦИК на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 123 от Изборния кодекс)
Приложение № 45 Регистър (за публикуване) на РИК на застъпници в изборите за народни представители на (по чл. 72, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс)/Регистър (за публикуване) на ЦИК на застъпници в изборите за народни представители на (по чл. 57, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс)
Приложение № 46 Удостоверение за застъпник (по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 47 Удостоверение за застъпник извън страната (по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 и чл. 123 от Изборния кодекс)
Приложение № 48 Заявление за регистрация на партия (по чл. 133 от Изборния кодекс)
Приложение № 49 Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс)
Приложение № 50 Заявление за регистрация на коалиция (по чл. 140, ал. 1, т. 2, във вр. с § 1, т. 9 от ДР от Изборния кодекс)
Приложение № 51 Входящ регистър на партиите за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от Изборния кодекс)
Приложение № 52 Входящ регистър на коалициите за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от Изборния кодекс)
Приложение № 53 Публичен електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК)
Приложение № 54 Удостоверение за регистрация на партия (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс)
Приложение № 55 Удостоверение за регистрация на коалиция (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс)
Приложение № 56 Заявление от партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията (по чл. 144, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 57 Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалицията (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 58 Заявление от партия за заличаване на регистрацията (по чл. 137, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 59 Заявление от коалиция за заличаване на регистрацията (по чл. 145, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 60 Заявление за регистрация на инициативен комитет (по чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс)
Приложение № 61 Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията (по чл. 155, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 62 Декларация (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и по чл. 153, ал. 4, т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 от Изборния кодекс)
Приложение № 63 Входящ регистър на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)
Приложение № 64 Регистър (За публикуване) на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)
Приложение № 65 Удостоверение за регистрация на инициативен комитет (по чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс)
Приложение № 66 Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители (по чл. 255, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 67 Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител на … г. (по чл. 255, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 257 от Изборния кодекс)
Приложение № 68 Заявление – Декларация (по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 69 Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за народен представител на … г. (по чл. 257 от Изборния кодекс)
Приложение № 70 Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 70 Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на … г. (по чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 71 Регистър на кандидатите за народни представители на … г. (по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 72 Удостоверение (по чл. 72, ал.1, т. 8 от Изборния кодекс)
Приложение № 73 СПИСЪК за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на … г. (чл. 236, ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 238, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 74 Протокол за предаване и приемане на избирателния списък (по чл. 215, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 75 Протокол за предаване и приемане на списък за гласуване извън страната на секционна избирателна комисия (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 76 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 77 Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 78 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на секционна избирателна комисия за гласуване извън страната (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 79 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на капитана на плавателен съд под българско знаме (по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 80 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на секционна избирателна комисия на плавателен съд под българско знаме (по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 81 Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 215, ал. 1, т. 11, чл. 230, ал. 4 и чл. 237, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 82 Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия извън страната (по чл. 215, ал. 1, т. 11 и чл. 230, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 83 Протокол за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/Подвижна СИК (по чл. 274, ал. 1, изр. 3 и ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 84 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/Подвижна СИК за съхранение в общинската администрация (по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс)
Приложение № 85 Списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК № …/РИК № … (по чл. 283 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9 и чл. 294 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 25 от ИК)
Приложение № 86 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК на Централната избирателна комисия (по чл. 296, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 87-х Протокол на СИК в избирателна секция
Приложение № 87-хм Протокол на СИК в избирателна секция
Приложение № 87-ч Протокол на СИК за гласуване извън страната в избирателна секция
Приложение № 87-НС-чм Протокол за отчитане резултатите при произвеждане на машинно гласуване извън страната в изборите за народни представители
Приложение № 88-х Протокол на РИК за избиране на народни представители
Приложение № 88-хм Протокол на РИК за избиране на народни представители
Приложение № 89 Решение за определяне за избран независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители
Приложение № 90 Удостоверение за избран народен представител № …/…г. (по чл. 247, т. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 91 Удостоверение за избран независим народен представител № …/…г. (по чл. 72, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс)
Приложение № 92 Бюлетина за народни представители в страната
Приложение № 93 Бюлетина за гласуване за народни представители извън страната
Приложение № 94 Образец на кочан с бюлетините за гласуване за народни представители (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 261 от Изборния кодекс)
Приложение № 95 Протокол за предаване и приемане на торбата със списъците за гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България (по чл. 286, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 96 Уведомление за промяна на оправомощените представители на партии и коалиции или други промени в уставите или решенията, свързани с изборите (по чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 9 във връзка с чл. 60, ал. 2, чл. 91, ал. 2, чл. 102, ал. 2 и чл. 140, ал. 2, т. 2 и 4 от Изборния кодекс)

 

Календар

Решения

  • № 5114-МИ/НР / 16.08.2018

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Нови пазар, област Шумен

  • № 5113 / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения на Областна администрация – Софийска област, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г., от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2009 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2006 г., от изборите за народни представители през 2005 г. и от изборите за народни представители през 2001 г., с цел предоставяне на Държавна агенция „Архиви“

  • № 5112- ПВР/НР/МИ / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в административна сграда на община Девня, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г., избори за общински съветници и кметове и национален референдум през 2015 г.

  • всички решения