Имат ли право съпрузи или роднини да участват в една и съща секционна избирателна комисия (СИК)?

Член на секционна избирателна комисия не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;
б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;
в) орган на изпълнителната власт;
г) заместник-министър;
д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;
е) главен секретар на министерство или областна администрация;
ж) секретар на община, район или кметство;
з) съдия, прокурор или следовател;
и) съдия в Конституционния съд;
к) заместник-областен управител или заместник-кмет;
л) военнослужещ във въоръжените сили;
м) служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Изборният кодекс забранява едно лице да участва в повече от едно качество в изборите. Едно лице не може да бъде едновременно член на СИК и:

 • наблюдател;
 • застъпник на кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
 • член на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за народен представител;
 • анкетьор;
 • придружител на избирател с увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването;
 • техник обслужващ специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ).

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения