Задължен ли е директор на училище или учител, регистриран като кандидат за народен представител, да ползва отпуск след регистрацията?

Разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс създава задължение за всеки кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, да ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Лицата, които заемат длъжността „директор“, както и длъжността „учител“ в училище, не са държавен или местен орган и не заемат служба в администрацията на държавен или местен орган. За тези лица не възниква задължението за ползване по свой избор на неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Тези лица са задължени да ползват отпуск за дните, през които през работно време участват в мероприятия на предизборната кампания.

При изпълнение на служебните си задължения те трябва стриктно да спазват забраната на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс, според която не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Разпоредбата на чл. 219, ал. 2, т. 5 ЗПУО изисква педагогическите специалисти при изпълнение на функциите си да спазват политическо и партийно неутрално поведение, да не налагат идеологически и политически убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или партийни цели.

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения