С П И С Ъ К
на изборните книжа
за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
утвърдени с Решение № 1588-НС от 02.02.2023 г.,
Решение № 1690-НС от 20.02.2023 г. и
Решение № 1735-НС от 04.03.2023 г. на ЦИК

Приложение № 1-НС Удостоверение (чл. 57, ал. 1, т. 5 ИК)
Приложение № 2-НС Заявление за регистрация на партия за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 133 ИК)
Приложение № 3-НС Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)
Приложение № 4-НС Заявление за включване в списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)
Приложение № 5-НС Заявление за регистрация на коалиция за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 140 ИК)
Приложение № 6-НС Публичен електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите на 2 април 2023 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 7-НС Удостоверение за регистрация на партия (чл. 57, ал. 1, т. 10 , буква „а“ ИК)
Приложение № 8-НС Удостоверение за регистрация на коалиция (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ ИК)
Приложение № 9-НС Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 във връзка с чл. 243, чл. 251 и чл. 252 ИК)
Приложение № 10-НС Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 11-НС Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 28 във връзка с чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6 и 8 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 12-НС Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 ИК)
Приложение № 13-НС Избирателен списък за гласуване на намиращи се извън страната плавателни съдове под българско знаме за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 ИК)
Приложение № 14-НС Списък за гласуване извън страната в избори за народни представители на 2 април 2023 г. в …………………… (държава/място) (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25, чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 15-НС Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 ИК)
Приложение № 16-НС Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 38 ИК)
Приложение № 17-НС Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)
Приложение № 18-НС Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 19-НС Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)
Приложение № 20-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)
Приложение № 21-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 22-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 ИК)
Приложение № 23-НС Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, чл. 233, чл. 10, ал. 1, чл. 264, ал. 4 във връзка с чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 ИК)
Приложение № 24-НС Удостоверение (чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 38 ИК)
Приложение № 25-НС Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)
Приложение № 26-НС Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 34 ИК)
Приложение № 27-НС Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 35, ал. 2 ИК)
Приложение № 28-НС Заявление за гласуване в секция извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 във връзка чл. 243 ИК)
Приложение № 29-НС Декларация пред СИК при гласуване извън страната (чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 ИК)
Приложение № 30-НС Удостоверение (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 ИК)
Приложение № 31-НС Удостоверение (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 ИК)
Приложение № 32-НС Удостоверение (чл. 72, ал. 1, т. 4 ИК)
Приложение № 33-НС Заявление за регистрация на българска неправителствена организация за участие с наблюдатели на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 34-НС Заявление за регистрация на наблюдатели от българска неправителствена организация, регистрирана в ЦИК за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 35-НС Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 57, ал. 1, т. 14 във вр. с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 36-НС Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 ИК за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 ИК)
Приложение № 37-НС Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 113 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 и с чл. 57, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 38-НС Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 ИК)
Приложение № 39-НС Удостоверение за наблюдател в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 ИК)
Приложение № 40-НС Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 ИК)
Приложение № 41-НС Удостоверение на анкетьор в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 203, ал. 1 ИК)
Приложение № 42-НС Регистър (за публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)
Приложение № 43-НС Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1 и 2 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 ИК)
Приложение № 44-НС Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 2 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 и чл. 123 ИК)
Приложение № 45-НС Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК)
Приложение № 46-НС Входящ регистър на РИК район № …………………… - …………………… на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 4 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3 и 4, чл.122 и чл. 123 ИК)
Приложение № 47-НС Регистър (за публикуване) на застъпници в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 16 и чл. 118, ал. 4 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 ИК)
Приложение № 48-НС Удостоверение за застъпник (по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 ИК)
Приложение № 49-НС Удостоверение за застъпник извън страната (по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 и чл. 123 ИК)
Приложение № 50-НС Заявление от партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията (чл. 144 ИК)
Приложение № 51-НС Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144 ИК)
Приложение № 52-НС Заявление от партия/коалиция за заличаване на регистрацията ѝ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 137, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 ИК)
Приложение № 53-НС Заявление за регистрация на инициативен комитет в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 ИК)
Приложение № 54-НС Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 155, ал. 1 ИК)
Приложение № 55-НС Декларация (чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 ИК)
Приложение № 56-НС Регистър на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК)
Приложение № 57-НС Публичен регистър на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК)
Приложение № 58-НС Удостоверение за регистрация на инициативен комитет в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК)
Приложение № 59-НС Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 255, ал. 1, т. 1 ИК)
Приложение № 60-НС Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 255, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 257 ИК)
Приложение № 61-НС Заявление – декларация (чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 62-НС Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 257 ИК)
Приложение № 63-НС Регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 255, ал. 1 ИК)
Приложение № 64-НС Регистър на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 253, ал. 1 ИК)
Приложение № 65-НС Удостоверение (чл. 72, ал. 1, т. 8 ИК)
Приложение № 66-НС Списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 236, ал. 2, изр. второ и чл. 238, ал. 2 ИК )
Приложение № 67-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 68-НС Протокол за предаване и приемане на избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 69-НС Протокол за предаване и приемане на избирателен списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 ИК)
Приложение № 70-НС Протокол за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 3 и чл. 37, ал. 4 ИК)
Приложение № 71-НС Протокол за предаване и приемане на списък за гласуване извън страната на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 217 във връзка с чл. 31, ал. 1 ИК)
Приложение № 72-НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 73-НС Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна избирателна комисия в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 ИК)
Приложение № 74-НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)
Приложение № 75-НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на капитана на плавателен съд под българско знаме в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)
Приложение № 76-НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от капитана на плавателен съд на секционна избирателна комисия на плавателен съд под българско знаме в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 77-НС Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижна секционна избирателна комисия в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 230, ал. 4 или чл. 237, ал. 3 ИК)
Приложение № 78-НС Протокол за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 274, ал. 2 ИК)
Приложение № 79-НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 287, ал. 7 ИК)
Приложение № 80-НС Списък на лицата, получили копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на СИК № ……/РИК № ………-…….……… (чл. 283, изр. 3 във вр. с чл. 100, ал. 1, т. 8/по чл. 294, изр. 3 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 25 ИК)
Приложение № 81-НС Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за избиране на народни представители
Приложение № 81-НС-х Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини
Приложение № 82-НС-ч Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за избиране на народни представители
Приложение № 82-НС-хм Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване за избиране на народни представители
Приложение № 83-НС Протокол на районна избирателна комисия в избирателна секция за избиране на народни представители
Приложение № 83-НС-чх Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини за избиране на народни представители
Приложение № 84-НС-чхм Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване държава ………, населено място …………
Приложение № 85-НС Протокол на РИК
Приложение № 86-НС Образец на бюлетина за гласуване в страната
Приложение № 87-НС Образец на бюлетина за гласуване извън страната
Приложение № 88-НС Образец на кочан с бюлетините за гласуване за народни представители (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 и чл. 261 ИК)
Приложение № 89-НС Удостоверение за избран народен представител № ...../.......г. (чл. 247, т. 4 ИК)
Приложение № 90-НС Удостоверение за избран независим народен представител № ..../.......г. (чл. 72, ал. 1, т. 24 ИК)
Приложение № 91-НС Решение за определяне за избран независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения