ПРАВИЛА
за дейността на постоянно действащото специализирано
звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване към
Централната избирателна комисия

Приети с Решение на ЦИК № 1821 от 04.06.2020

 1. Постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване към Централната избирателна комисия (ЦИК), наричано по-долу в текста „Специализирано звено“, е създадено на основание § 145, ал. 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.), с основна цел да съдейства на ЦИК при осъществяването на дистанционно електронно гласуване (ДЕГ) чрез техническо осигуряване и технически контрол на системата за ДЕГ.
 2. (1) Съставът на Специализираното звено е определен с Решение № 1813 от 21.05.2020 г. на ЦИК. Промяна в състава на Специализираното звено става с решение на ЦИК по предложение на звеното или на ЦИК.

(2) В състава на Специализираното звено са включени членове на ЦИК и представители на държавните органи и агенции, отговарящи за организацията и подготовката на избори и за техническото осигуряване и технически контрол на системата за ДЕГ.

(3) При изпълнение на своите функции членовете на Специализираното звено са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

(4) Членовете на Специализираното звено са равнопоставени при обсъждането на всички въпроси.

 1. Специализираното звено при осъществяването на своите функции координира дейността си с Министерския съвет.
 2. Специализираното звено има следните функции:

а) предоставя на ЦИК своите мнения, позиции и становища във връзка с техническото осигуряване на системата за дистанционно електронно гласуване, и по-специално относно съответствието на системата с изискванията за мрежова и информационна сигурност;

б) оказва съдействие на ЦИК пред органите, които имат правомощия по организацията и подготовката на изборите, с цел осигуряване на провеждането на ЕДЕГ;

в) предоставят конкретна информация на ЦИК във връзка с техническото осигуряване и техническия контрол на ЕДЕГ, в т.ч. относно предприетите мерки за обезпечаване на системата за ДЕГ от кибератаки и други нерегламентирани вмешателства;

г) осъществява други дейности, свързани с техническото осигуряване и техническия контрол на системата за ДЕГ, възложени му с решение на ЦИК;

д) подпомага ЦИК по всички въпроси, свързани с ДЕГ;

е) съгласува техническото задание по проекта на ДАЕУ и изготвя доклад до ЦИК;

ж) осъществява координация между изпълнителя по проекта за изграждане на системата за ДЕГ и компетентните органи по техническото осигуряване на ДЕГ;

з) контролира провеждането на одит на системата за ДЕГ от упълномощен държавен орган.

 1. Заседанията на Специализираното звено се ръководят от един от присъстващите членове на ЦИК на ротационен принцип.
 2. (1) Правилата за дейността на Специализираното звено се приемат от ЦИК с нарочно решение.

(2) Правилата за дейността на Специализираното звено могат да бъдат променяни по предложение на звеното, одобрено с решение на ЦИК.

 1. Заседанията на Специализираното звено са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете.
 2. За всяко заседание на Специализираното звено се води стенографски протокол.
 3. Специализираното звено приема становищата си с обикновено мнозинство.
 4. Становищата на Специализираното звено имат препоръчителен характер за ЦИК. Неразделна част от становищата представляват изразените особени мнения на членовете на Специализираното звено.
 5. Когато в заседание на ЦИК или на работна група се разглежда становище на Специализираното звено, по решение на ЦИК неговите членове могат да присъстват на заседанието и да изразяват мнение.

Заключителна разпоредба. Тези Правила за дейността на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване към ЦИК са приети с Решение № 1821 от 4 юни 2020 г. на ЦИК.

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения