СПИСЪК
на изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент
от
Република България на 26 май 2019 г.,
приети с Решение № 26-ЕП от 31 март 2019 г. на ЦИК,
поправени с Решение № 119-ЕП от 10 април 2019 г.
(обн., ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г. и бр. 32 от 16.04.2019 г.)

Приложение № 1 Избирателен списък – част І (чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 357, ал. 1 и чл. 358, ал. 1 ИК)
Приложение № 2 Избирателен списък – част ІІ (чл. 25, ал. 2 и 4, чл. 357, ал. 2, чл. 358, ал. 2 и чл. 359, ал. 1 ИК)
Приложение № 3 Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37 ИК)
Приложение № 4 Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги (чл. 28, във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 и 8 ИК)
Приложение № 5 Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане (чл. 29 във вр. с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 и 9 ИК)
Приложение № 6 Избирателен списък за гласуване на плавателни съдове, плаващи под българско знаме (чл. 30 във вр. с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 и 8 ИК)
Приложение № 7 Списък за гласуване извън страната (чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 25 и чл. 16 и 17 ИК)
Приложение № 8 Списък на заличените лица от избирателните списъци (чл. 38 ИК)
Приложение № 9 Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 ИК)
Приложение № 10 Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК)
Приложение № 11 Заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част II (чл. 359, ал. 1 ИК)
Приложение № 12 Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)
Приложение № 13 Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
Приложение № 14 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 ИК)
Приложение № 15 Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 7 и чл. 360, ал. 1 ИК)
Приложение № 16 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 17 Удостоверение за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40, ал. 2 от ИК)
Приложение № 18 Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от ИК)
Приложение № 19 Удостоверение за гласуване на друго място (чл. 34 ИК)
Приложение № 20 Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място (чл. 35, ал. 2 ИК)
Приложение № 21 Заявление-декларация за гласуване в секция извън страната (чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на ИК)
Приложение № 22 Декларация при гласуване извън страната (чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на ИК)
Приложение № 23 Удостоверение член РИК (чл. 57, ал. 1, т. 5 ИК)
Приложение № 24 Удостоверение член на СИК извън страната (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 ИК)
Приложение № 25 Удостоверение член на СИК от ЦИК (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 ИК)
Приложение № 26 Удостоверение член на СИК от РИК (чл. 72, ал.1, т. 4 ИК)
Приложение № 27 Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 28 Заявление за регистрация на наблюдатели от регистрирана българска неправителствена организация (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК)
Приложение № 29 Искане за регистрация на чуждестранни наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 ИК (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 ИК)
Приложение № 30 Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател (чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 31 Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации (чл. 113 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 32 Регистър (за публикуване) на регистрирани наблюдатели (чл. 113 от ИК)
Приложение № 33 Удостоверение за чуждестранен наблюдател (чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 ИК)
Приложение № 34 Удостоверение за наблюдател по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 ИК
Приложение № 35 Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 ИК)
Приложение № 36 Удостоверение за анкетьор (чл. 203, ал. 1 ИК)
Приложение № 37 Входящ регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)
Приложение № 38 Регистър (за публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)
Приложение № 39 Заявление до РИК/ЦИК за регистрация на застъпници на кандидатска листа (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 ИК)
Приложение № 40 Заявление до РИК/ЦИК за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1 и 2 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 ИК)
Приложение № 41 Предложение за регистрация на заместващи застъпници в страната на кандидатска листа (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 ИК
Приложение № 42 Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа в избирателните секции извън страната (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и чл. 123 ИК)
Приложение № 43 Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)
Приложение № 44 Входящ регистър на РИК в район № …… - ……… /на ЦИК на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници (чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 123 от ИК)
Приложение № 45 Регистър (за публикуване) на застъпници РИК/ЦИК (чл. 72, ал. 1, т. 16 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15 ИК)
Приложение № 46 Удостоверение на РИК за застъпник (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от ИК)
Приложение № 47 Удостоверение на ЦИК за застъпник извън страната (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 и чл. 123 ИК)
Приложение № 48 Заявление за регистрация на партия (чл. 132, ал. 1 и чл. 133 ИК)
Приложение № 49 Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)
Приложение № 50 Заявление за регистрация на коалиция (чл. 140, ал. 1, т. 2 във вр. с § 1, т. 9 от ДР ИК)
Приложение № 51 Заявление за регистрация на инициативен комитет (чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153, ал. 1 ИК)
Приложение № 52 Входящ регистър на партиите (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 53 Входящ регистър на коалициите (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 54 Публичен електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 55 Входящ регистър на инициативните комитети за издигане на независим кандидат (чл. 57, ал. 1, т. 13, б.“б“ ИК)
Приложение № 56 Регистър за публикуване на инициативните комитети за издигане на независим кандидат (чл. 57, ал. 1, т. 13, б.“б“ ИК)
Приложение № 57 Удостоверение за регистрация на партия (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ ИК)
Приложение № 58 Удостоверение за регистрация на коалиция (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ ИК)
Приложение № 59 Удостоверение за регистрация на инициативен комитет (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ ИК)
Приложение № 60 Декларация от член на инициативен комитет (чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 350 ИК)
Приложение № 61 Заявление от партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията (чл. 144, ал. 1 и ал. 4 ИК)
Приложение № 62 Заявление от партия за заличаване на регистрацията (чл. 137, ал. 1 ИК)
Приложение № 63 Заявление от коалиция за заличаване на регистрацията (чл. 145, ал. 1 ИК)
Приложение № 64 Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и ал. 4 ИК)
Приложение № 65 Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидати (чл. 365, ал. 1, т. 1, 3, 6 и 7 ИК)
Приложение № 66 Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат (чл. 365, ал. 1, т. 2 ИК)
Приложение № 67 Заявление – декларация от кандидат на партия/коалиция (чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 68 Заявление – декларация от независим кандидат (чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 69 Декларация от кандидат за член на Европейския парламент, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (чл. 365, ал. 1, т. 6 ИК)
Приложение № 70 Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат (чл. 367 ИК)
Приложение № 71 Входящ регистър на кандидатите (чл. 57 , ал. 1, т. 13, буква „в“ във връзка с чл. 365, ал. 3 ИК)
Приложение № 72 Регистър за публикуване на кандидатите (чл. 57 , ал. 1, т. 13, буква „в“ ИК)
Приложение № 73 Удостоверение на регистриран кандидат (чл. 57, ал. 1, т. 12 ИК)
Приложение № 74 Списък за допълнително вписване на придружителите (чл. 236, ал. 2, изр. 2 ИК)
Приложение № 75 Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува в същите избори на друго място (чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, чл. 40, чл. 233, чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 ИК)
Приложение № 76 Декларация от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната в изборния ден (чл. 360, ал. 2 и чл. 361, ал. 2 ИК)
Приложение № 77 Протокол за предаване и приемане на избирателния списък (чл. 215, ал. 4 ИК)
Приложение № 78 Протокол за предаване и приемане на списъка за гласуване извън страната (чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)
Приложение № 79 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)
Приложение № 80 Протокол за маркиране на печата на СИК/ПСИК (по чл. 215, ал. 1, т. 11 и чл. 230, ал. 4 във връзка с чл. 373 от ИК)
Приложение № 81 Протокол за маркиране на печата на СИК извън страната (по чл. 215, ал. 1, т. 11 и чл. 230, ал. 4 от ИК)
Приложение № 82 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на секционна избирателна комисия на плавателен съд, плаващ под българско знаме (по чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)
Приложение № 83 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от ИК)
Приложение № 84 Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на ПСИК (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК)
Приложение № 85-х Протокол на Секционната избирателна комисия в избирателна секция чл. 273, 275, 281, 282, чл. 379 във връзка с и 378 ИК
Приложение № 85-хм Протокол на СИК в избирателна секция (чл. 273, 275, 281, 282, 379 във връзка с чл. 378 ИК)
Приложение № 86-ч Протокол на СИК в избирателна секция извън страната - чл. 273, 275, 281, 282, 379 във връзка с чл. 378 ИК
Приложение № 87-хм Протокол на РИК (чл. 289, ал. 1, чл. 291, чл. 292, чл. 293 във връзка с чл. 373 и 381 ИК)
Приложение № 88 Протокол за предаване на РИК на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокола на СИК/ПСИК (чл. 274 ИК)
Приложение № 89 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация (по чл. 287, ал. 7 ИК)
Приложение № 90 Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК на ЦИК (по чл. 296, ал. 3 ИК)
Приложение № 91 Удостоверение за избран член на Европейския парламент от Република България (по чл. 354, ал. 1, т. 6 от ИК)
Приложение № 92 Образец на бюлетина за гласуване в страната
Приложение № 93 Образец на бюлетина за гласуване извън страната
Приложение № 94 Образец на кочан
Приложение № 95 Списък на лицата, получили копие от подписания протокол на РИК (по чл. 294, изр. 3 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 25 във връзка с чл. 378 ИК)
Приложение № 96 Списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК (по чл. 283, изр. 3 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8 ИК)
Приложение № 97 Протокол за предаване и приемане на торбата със списъците за гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България (по чл. 286, ал. 2 във връзка с чл. 378 ИК)
Приложение № 98 Протокол за маркиране на печата на Районната избирателна комисия в район № …… - ……… (чл. 64 във връзка с чл. 57, ИК)
Приложение № 99 Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес на лица, включени в избирателен списък в лечебни и здравни заведения, домове за стари хора или други специализирани институции, места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или на плавателен съд под българско знаме (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 ИК)
Приложение № 100 Уведомление за промяна на оправомощените представители на партии и коалиции или други промени в уставите или решенията, свързани с изборите (по чл. 133, ал. 3, т. 1, 2 и 9 и ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 60, ал. 2, чл. 91, ал. 2, чл. 102, ал. 2 и чл. 140, ал. 2, т. 2 и 4 ИК)

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения