Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 997-НС
София, 19 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 26 от 15.09.2014 г. от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", представлявано от Петър Александров Харалампиев - председател на УС, чрез Георги Ленков Балчев, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 05.09.2014 г. по ф.д. № 261/2014 г., издадено от СГС, VІ-17 състав; пълномощно от Петър Александров Харалампиев в полза на Георги Ленков Балчев и пълномощно от Георги Ленков Балчев в полза на 5 (пет) лица - представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С допълнително писмо от 19.09.2014 г., подадено от Георги Ленков Балчев - пълномощник на сдружението към заявлението са приложени следните документи: заявления от Любомир Емилов Милошев и Юсеф Ез Един Ахмед Дакак, и двете с молба да бъдат заличени от УС на сдружението и протокол от заседание на УС на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ" от 15.09.2014 г., на което е взето решение да се докладват заявленията на общото събрание на сдружението и да бъдат отписани горецитираните лица, съгласно Устава на сдружението.

С вх. № 26 от 16.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ" и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 5 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани и като анкетьори.

От извършената проверка се установи също така, че лицето Юсеф Ез Един Ахмед Дакак, който към момента фигурира като член на УС на сдружението, е регистриран като кандидат за народен представител в РИК Двадесет и три - София от КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО".

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

При така изложената фактическа обстановка, Централната избирателна комисия намира, че не са на лице основания за отказ да регистрира посочените наблюдатели и регистрацията им е в унисон, както с формалните изисквания, така и с духа на закона.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 5 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", както следва: 

Име, презиме, фамилия
1. Георги Ленков Балчев
2. Петър Александров Харалампиев
3. Лидия Върбанова Ангелова
4. Тодор Величков Недков
5. Стамен Кръстев Стойчев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения