Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 992- МИ
София, 29 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Ахмед Салимехмед Мюмюн срещу решение № 82 от 21.09.2011 г. на ОИК – Кирково

Получена е жалба с вх. № М-18/21.09.2011 г. на ЦИК от Ахмед Салимехмед Мюмюн срещу решение № 82 от 21.09.2011 г. на ОИК - Кирково. Към жалбата са приложени копия на решение № 82/21.09.2011 г. на ОИК - Кирково, първа страница на заявление за издаване на документ за самоличност вх. № 1905/19.12.2007 г., заявление от Ахмед Салимехмед Мюмюн по чл. 46, ал. 4 от ИК.
С обжалваното решение ОИК - Кирково, на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 4, ал. 6 от Изборния кодекс е заличила регистрацията на Ахмед Салимехмед Мюмюн като кандидат за кмет на кметство Стоманци, предложен от ПП „ГЕРБ", и като кандидат за общински съветник в кандидатска листа, предложена от ПП „ГЕРБ". Жалбоподателят по същество счита, че решението на ОИК - Кирково, е незаконосъобразно, защото в заявлението си за издаване на документ за самоличност на български гражданин, подадено в РПУ на МВР - Кирково, през 2007 г. е посочил постоянен и настоящ адрес в с. Стоманци, с което отговаря на изискването за уседналост, въведено с Изборния кодекс.
Видно от протокол № 8 от заседание на ОИК - Кирково, проведено на 19.09.2011 г., комисията е взела решение № 62 от 19.09.2011 г., с което е регистрирала кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" за общински съветници в община Кирково, като жалбоподателят фигурира в листата под № 29, и решение № 63 от 19.09.2011 г., с което е регистрирала кметове на кметства, предложени от ПП „ГЕРБ", сред които и Ахмед Салимехмед Мюмюн - кандидат за кмет на кметство Стоманци. С писмо изх. № 17/18.09.2011 г. ОИК - Кирково, е изпратила списък на кандидатите за общински съветници и кметове в общината, предложени от ПП „ГЕРБ", на кмета на с. Кирково и е поискала общинската администрация да представи справка за датата на адресните им регистрации. Справката е изготвена и заведена в деловодството на ОИК - Кирково, с вх. № 24/20.09.2011 г., като е установено, че настоящият адрес на жалбоподателя е в Република Турция от 04.03.2002 г.
При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия стигна до следните правни изводи:
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК от лице с правен интерес, поради което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна. Съгласно чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс, право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително; не са поставени под запрещение; не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Легалната дефиниция на понятието „живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" в изборите за общински съвеници и кметове на 23 октомври 2011 г. е дадена в § 1, т. 5 от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК. Съгласно тези правни норми „живял най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място" е: а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство; б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България; в) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 4 месеца преди датата на произвеждане на изборите - 22.06.2011 г. Видно от изложеното, жалбоподателят има адресна регистрация по настоящ адрес в Република Турция от март 2002 г. и няма данни да е заявявал настоящ адрес в Република България до 22.06.2011 г. включително.
Наведените от него аргументи, че при подаване на заявление за издаване на български лични документи е заявил настоящ адрес не могат да бъдат приети по следните съображения:
Редът за заявяване на настоящ адрес е уреден в чл. 96 и 97 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР). Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗГР настоящият адрес се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до общинската администрация. Жалбоподателят не твърди и не сочи доказателства да е заявил настоящия си адрес пред общинската администрация по посочения ред нито през 2007 г., нито след това. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че в чл. 97 от ЗГР се съдържа възможността българските граждани, живеещи предимно в чужбина, да заявят постоянния и настоящия си адрес и чрез заявление за издаване на български личен документ, подадено чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България. Няма данни жалбоподателят да е спазил този ред, напротив - заявлението за издаване на български лични документи е подадено в съответната служба на МВР в гр. Кирково.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-18/21.09.2011 г. на ЦИК от Ахмед Салимехмед Мюмюн срещу решение № 82 от 21.09.2011 г. на ОИК - Кирково.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения