Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 99-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НОВА ЕВРОПА” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НОВА ЕВРОПА", подписано от Мартин Нейчев Стоянов в качеството на председател и представляващ ПП „НОВА ЕВРОПА", заведено под № 62 на 4 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 21.06.2011 г. по ф.д. № 330/2011 г. на СГС - ФО, 4 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 22.07.2011 г. от СГС - ФО, 4 състав,  по ф.д. № 330/2011 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 95 на „Държавен вестник", бр. 55 от 19.07.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на Управителния съвет на ПП „НОВА ЕВРОПА" от 21.07.2011 г. за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-434 от 04.08.2011 г. на Сметната палата; удостоверение от 03.08.2011 г.  на Централна кооперативна банка, клон Варна, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 22.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 330/2011 г., издадено на основание чл.19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7350 избиратели, подкрепящи регистрацията.  Допълнителен списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис, предствен на 08.08.2011 г..

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НОВА ЕВРОПА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „НОВА ЕВРОПА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения