Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 970-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 148 от 25.09.2011 г. на ОИК в община Септември, област Пазарджик

Постъпило е писмо с вх. № М-165 от 28.09.2011 г. на ОИК - Септември, с което е препратена жалба с вх. № 192 от 27.09.2011 г. на ОИК, подадена от Атанас Узунов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решение № 148 от 25.09.2011 г. на ОИК - Септември, с което са назначени секционните избирателни комисии в община Септември, област Пазарджик. В жалбата се развиват аргументи, че при определяне и разпределяне на квотите в СИК на партиите и коалициите от партии ОИК - Септември, е определила по-малко бройки ръководни членове на СИК от полагащите се на политическа партия „ГЕРБ" съгласно методика, залегнала в Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г.

Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна, макар и по отношение на друга част на атакуваното решение.

Атакуваното решение на ОИК - Септември, е постановено на редовно заседание на комисията, проведено на 25.09.2011 г. при наличие на законоустановения кворум и е взето с предписаното от закона мнозинство. По преписката са приложени всички документи, касаещи приемането на оспореното решение, в това число и протокол № 20 от заседание на ОИК, проведено на 25.09.2011 г. При направената проверка по отношение разпределението на ръководните места в секционните избирателни комисии в община Септември, област Пазарджик, се установи, че в противоречие с приетата с Решение № 680-ПВР/МИ от  3 септември 2011 г. от Централната избирателна комисия методика и възприетия метод на изчисление, ОИК - Септември, е определил в противоречие на закона броя на ръководните места в СИК по отношение на ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Национално движение за стабилност и възход", като на първата са предоставени 13 ръководни места, а на втората - 2. Съгласно цитираната методика и примера по таблица 3 от същата ПП „Движение за права и свободи" следва да получи 14 ръководни места, а ПП „Национално движение за стабилност и възход" - едно, тъй като от общо 90 ръководни места на територията на изборния район ПП „Национално движение за стабилност и възход", по силата на чл. 35, ал. 4 от ИК има право на не повече от две на сто от ръководните места, а предоставените от ОИК 2 места съставляват повече от две на сто от ръководните места в изборния район. С оглед на горното атакуваното решение следва да се отмени в частта по т. 2 от същото, в която се определят ръководни места на представителите на политическите партии и коалиции от партии в СИК в община Септември за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., и с която на ПП „Национално движение за стабилност и възход" се предоставят 2, а на ПП „Движение за права и свободи" - 13 места.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 148 от 25.09.2011 г на ОИК - Септември, област Пазарджик в частта по т. 2 от същото, в която се определят ръководни места на представителите на политическите партии и коалиции от партии в СИК в община Септември за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., и с която на ПП „Национално движение за стабилност и възход" се предоставят 2, а на ПП „Движение за права и свободи" - 13 места.

УКАЗВА на ОИК - Септември, област Пазарджик, да приеме ново решение в отменената част, като определи ръководните места на представителите на политическите партии и коалиции от партии в СИК в община Септември по отношение на ПП „Национално движение за стабилност и възход" и ПП „Движение за права и свободи" съгласно методиката, приета с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. и мотивите на настоящия акт.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения