Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 967-ПВР/НС
София, 18 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Нигяр Кючюкова, упълномощен представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 239-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на Районна избирателна комисия – Разград

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ПВРНС-23-328 от 16.11.2021 г., от Нигяр Кючюкова – упълномощен представител по пълномощно 195-44/15.09.2021 год. от представляващият ПП „ДПС“, срещу решение № 239-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на Районна избирателна комисия – Разград. С жалбата се иска ЦИК да отмени посоченото решение на РИК – Разград. 

С вх. № ПВРНС-23-328/1/18.11.2021 г. от РИК 18 – Разград е постъпила преписка по обжалваното решение  № 239-ПВР/НС от 14.11.2021 г. След като се запозна с изложеното в жалбата и с приложеното към преписката, Централна избирателна комисия приема за установено следното:

В изборния ден, на 14.11.2021 г., пред РИК 18 – Разград са депозирани жалби вх. № 424/14.11.2021 г., в 13:34 часа от Мариела Йорданова – упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“, вх. № 426/14.11.2021 г., в 13:47 часа от адв. Венцислав Бенов – пълномощник на Коалиция „Демократична България – Обединение“ и с вх. 433/14.11.2021 г., в 14:35 часа от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“. Жалбите са заведени в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК – Разград. Предвид идентичния им предмет, трите жалби са разгледани в общо производство. И в трите жалби се твърди, че са отправени заплахи от застъпник на ПП „ДПС“ – Нигяр Кючюкова срещу председателя и членовете на ПСИК № 181600036, гр. Кубрат, като г-жа Кючюкова е настоявала ПСИК да се върне на адреса на гласоподавателя Недрет Халил Байрактар. Според изложеното в обстоятелствената част на решението, комисията вече е била на адреса, но избирателят е отсъствал. Записано е, че при напускане на адреса избирателят е забелязан да шофира автомобил, носел е табелка „Застъпник“. Твърди се, че от сутринта е бил застъпник пред ОУ „Хр. Смирненски“. Твърди се, че е отправяна заплаха и от друго лице, присъствало на мястото на случващото се, за което се сочи че е разпознат като служител от Дневния център на общината. В описанието по жалбите се твърди, че ПСИК е преследвана от автомобил.

Към жалба с вх. № 424/14.11.2021 г. от Мариела Йорданова – упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“ са приложени 4 (четири) броя снимки.

Жалби с вх. №426/14.11.2021 г., в 13:47 часа от адв. Венцислав Бенов – пълномощник на Коалиция „Демократична България – Обединение“ и с вх. 433/14.11.2021 г., в 14:35 часа от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“ са били адресирани и до Окръжна прокуратура – Разград.

По повод трите жалби, от районната избирателна комисия е извършена проверка на място, при която са проведени разговори със състава на ПСИК № 181600036, образувана на територията на община Кубрат, както и с г-жа Нигяр Кючюкова.

Районната избирателна комисия е извършила проверка в предоставеният на ПСИК № 181600036. Списък на избирателите с трайни увреждания, като е установила, съответно е вписала в обстоятелствената част по приетата фактическа обстановка на оспорваното решение, че лицето Недрет Халил Байрактар фигурира с вписан адрес на територията на гр. Кубрат, ул. „Рила“ № 5. Комисията е приела за установено, че съгласно отбелязаното в списъка, ПСИК е посетила адреса в 12:13 часа, като по това време г-н Байрактар не е бил открит на адреса. При потегляне, до превозното средство на ПСИК спира кола, от която излиза г-н Байрактар. При видимо обективни обстоятелства, които опровергават наличието на трайно увреждане, възпрепятстващо избирателя да упражни избирателното си право в изборно помещение, още повече че г-н Байрактар е носел отличителен знак с надпис „Застъпник“, комисията, с изключение на един от членовете, е взела решение да не се връща на адреса.

На мястото на събитието е пристигнала г-жа Нигяр Кючюкова – упълномощен представител на ПП „ДПС“, като според изложеното в жалбите, същата се е държала грубо и е отправяла заплахи, че ако ПСИК не се върне на адреса на г-н Байрактар, за да гласува, ще „анулира“ секционната комисия. Последвало е обаждане чрез телефона на г-жа Кючюкова до РИК – Разград, в резултат на което на председателя на ПСИК е подаден мобилният апарат, а кореспондентът на телефона – жена, за която се твърди, че е от РИК, но не се е представила, е дала задължително указание ПСИК да се върне на адреса. На мястото на случващото се е имало, по твърдения на жалбоподателите, още един мъж, който също не се е представил, но поведението му е било подобно това на г-жа Кичукова.

При служебно извършена проверка от РИК 18 – Разград, е установено, че с Решение № 168-ПВР/НС от 12.11.2021 г. на РИК – Разград, лицето Недрет Халил Байрактар е включено в Списъка на упълномощените представители на ПП „ДПС“, публикуван на официалната интернет страница на комисията; с Решение №154-ПВР/НС от 11.11.2021 г. на РИК – Разград лицето Нигяр Алиосманова Кючюкова е включено в Списъка на упълномощените представители на ПП „ДПС“, публикуван на официалната страница на комисията.

Районната избирателна комисия, на база на събраните служебно доказателства, извършената на място проверка и при съобразяване на представените от страните данни, е приела, че визираните в жалбите обстоятелства не са в кръга на правомощията на РИК – Разград. Предвид наличието на данни за противоправно по смисъла на НК деяние срещу личността и правата на гражданите, РИК 18-Разград приема, че компетентен орган, който да извърши проверка и да установи дали е извършено престъпление е прокуратурата на Република България.

В този смисъл е и постановеното Решение № 239- ПВР/НС от 14.11.2021 г., с което е обективирано решението на РИК 18 – Разград по казуса, а именно – постъпили жалби с вх. № 424/14.11.2021 г., в 13:34 часа от Мариела Йорданова–упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“, с вх. № 426/14.11.2021 г., в 13:47 часа от адв. Венцислав Бенов – пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ и сигнал с вх. 433/14.11.2021 г., в 14:35 часа от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“, заведени в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград до Териториално отделение – Кубрат, към Районна прокуратура – Разград. Видно от диспозитива, решението на районната избирателна комисия е преписката да бъде препратена на Териториално отделение – Кубрат към Районна прокуратура – Разград.

Изложената фактическа обстановка налага извода, че жалбата срещу решение № 239-ПВР/НС от 14.11.2021 г. е неоснователна. Районната избирателна комисия е била сезирана с твърдения за деяния, индикиращи наличие на предпоставки за установяване на противоправно поведение от едно лице към друго, в правна сфера извън определените със нормативен акт нейни права и задължения. След като Изборният кодекс, Наказателният кодекс или друг материален или процесуален нормативен акт не възлагат на комисиите по произвеждане на избори правомощия по извършване на проверки или разследвания на такива деяния, правилно РИК 18 – Разград е приел, че следва да препрати на органа, под чиято материална, процесуална и териториална юрисдикция са действията по обследване на твърденията в жалбите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 239-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на Районна избирателна комисия – Разград.

Решението на РИК 18 – Разград, подлежи на обжалване пред Административен съд Разград, чрез РИК 18 – Разград, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения