Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 965-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалицията, заведено под № 1 на 2 септември 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за създаване на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ от 28.08.2018 г., подписано от представляващия партия „Движение Да България“ – Христо Любомиров Иванов, партия „Демократи за силна България“ – Атанас Петров Атанасов и партия „Зелено движение“ – Владислав Панчев Панев и Борислав Димитров Сандов.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Движение Да България“, издадено на 20.08.2019 г. от СГС –ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Демократи за силна България“, издадено на 23.08.2019 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав по ф.д. № 6019/2004 г.
 4. Удостоверение за актуално състояние на партия „Зелено движение“, издадено на 23.08.2019 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав по ф.д. № 622/2008 г.
 5. Образци от подписите на представляващите съставните партии  - 4 бр.
 6. Образци от подписите на представляващите коалицията Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов.
 7. Образци от печатите на съставните партии – 3 бр.
 8. Пълномощно в полза на адв. Надежда Георгиева Йорданова.
 9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-538 от 28.08.2019 г. на партия „Движение Да България“ за внесен от партията финансов отчет за 2017 и 2018 г.
 10. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-536 от 30.08.2019 г. на партия „Демократи за силна България“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 11. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-524 от 26.08.2019 г. на партия „Зелено движение“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 12. Банково удостоверение 28.08.2019 г. от Уникредит Булбанк за новооткрита банкова сметка на името на партия „Движение да България“, която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.
 13. Лицата, които ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.
 14. Списък от 5400 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ („Демократи за силна България“ и „Зелено движение“).

От протокол с вх. № МИ-04-03-7 от 4 септември 2019 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1003-МИ/

Календар

Решения