Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 946-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 93-МИ/19.09.2011 г. на ОИК в община Садово, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № М-11 от 21.09.2011 г. от Александър Владимиров Радославов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" срещу решение № 93-МИ от 19.09.2011 г. на ОИК - Садово, с което е заличена регистрацията на кандидата за общински съветник Марин Драганов Йосифов от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" за община Садово.
В жалбата се изтъкват аргументи, че заличаването на регистрацията на Марин Драганов Йосифов като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" е неправилно и необосновано. Посоченото правно основание, а именно чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс, изисква кандидатите да не изтърпяват наказание лишаване от свобода. В жалбата се аргументира, че чл. 31, ал. 6 от Конституцията на Република България постановява, че наказанието лишаване от свобода се изпълнява единствено в местата, определени със закон. В обжалваното решение не се прави разлика между ефективно изтърпяване на наказанието и отложено изпълнение в случаите на условно осъждане, което не следва да бъде пречка за упражняване на пасивното избирателно право. Член 4, ал. 5 от ИК има предвид ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода, затова условното осъждане не е пречка кандидатът да бъде избиран в случая за кмет на общината.
Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена в срок и по съществото си е основателна.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 93-МИ от 19.09.2011 г на ОИК - Садово, област Пловдив.
УКАЗВА на ОИК - Садово, област Пловдив, да регистрира Марин Драганов Йосифов с ЕГН ..., за кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" в община Садово, съобразявайки се с постъпилото предложение по реда на чл. 126 от ИК и при спазване на останалите изисквания на Изборния кодекс относно регистрация на кандидатите и съответните решения на Централната избирателна комисия.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения