Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 940-ПВР/МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Русе, област Русе, назначена с Решение № 434-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-633/19.09.2011 г. от Иван Иванов - упълномощен представител на „Коалиция за България", за промени в ОИК - Русе, област Русе. Предлага се на мястото на члена на комисията Искрен Маринов Илиев да бъде назначен Петър Стефков Карасимеонов. Към предложението са приложени: молба от Искрен Маринов Илиев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Петър Стефков Карасимеонов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Русе, област Русе, Искрен Маринов Илиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Русе, област Русе, Петър Стефков Карасимеонов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения