Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 938-МИ
София, 02.09.2019

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, област Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-94 от 30.08.2019 г. на Централната избирателна комисия от Емил Караиванов – кмет на община Асеновград, област Пловдив, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение – склад № 1, етаж 5 в сградата на община Асеновград, с адрес гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.

Достъпът до помещението е необходим с цел преместването на книжата и материалите от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., в друго помещение – склад № 8 (подземен етаж) в сградата на община Асеновград и използване на същото за съхранение на изборни книжа и материали от предстоящите избори за общински съветници и за кметове.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение в община Асеновград, област Пловдив, намиращо се склад № 1, етаж 5 в сградата на община Асеновград, с адрес гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., с цел преместването им в друго помещение – склад № 8 (подземен етаж) в сградата на община Асеновград и използване на същото за съхранение на изборни книжа и материали от предстоящите избори за общински съветници и за кметове.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Помещението, в което са преместени изборните книжа и материали, намиращо се склад № 8 (подземен етаж) в сградата на община Асеновград, с адрес гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, да се запечата по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения